اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تراکت شماره ۱ بمناسبت اول ماه مه (۱۱اردیبهشت)

کارگران مبارز!

سال گذشته مبارزات کارگران درشکل اعتصابات ، تظاهرات  واشکال دیگر مبارزه برعلیه تعرض بیرحمانه سرمایه داران ودولت سرکوبگرآنها ابعادی گسترده یافت،اعتراضات وتظاهرات گسترده توده های زحمتکش نسبت به شرایط وخامت باراقتصادی وفشارهای سیاسی دراقصی نقاط کشورجریان دارد . باتشدید مداوم بحران اقتصادی وتداوم ستمگری وسرکوبگری طبقه حاکم، مبارزات کارگران وزحمتکشان هرچه گسترده تر خواهد شد . هم اینک  طلیعه  تشدید مبارزه طبقاتی واعتلای جنبش کارگری  درحال دمیدن است.  کارگران وزحمتکشان بار دیگر برای بدست گرفتن سرنوشت خود  وبرای رهائی از چنگ فقر وبدبختی وستم واستثمار وزور وسرکوب  به میدان مبارزه آشکار روی خواهند آورد .

روز اول ماه مه  را به مبارزه  برای وحدت وتشکل  ، رسیدن به خواست های اقتصادی وسیاسی و به مبارزه برای تحقق شعار کار، مسکن ،  آزادی تبدیل کنیم.

 

زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر

زنده باد اتحاد وهمبستگی کارگران سراسر جهان

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  ۲۲فروردین ۱۳۹۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »