اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تراکت شماره (1) بمناسبت اول ماه مه (11اردیبهشت 400)

با  اتحاد و همبستگی به استقبال اول ماه مه ، روز جهانی کارگر برویم!

کارگران مبارز!

مبارزات اقتصادی طبقه کارگرتنها درارتباطی صحیح و تلفیق اصولی با مبارزه سیاسی علیه طبقه حاکم است که هم به بهبود وضعیت توده های کارگرکمک میکند هم به ارتقاء سطح آگاهی طبقاتی و تشکلیابی آنها منجر میگردد .

 در شرایط کنونی اتحاد کارگران و زحمتکشان تحت ستم و استثمار در یک جبهه انقلابی و واحد، گامی مهم در مبارزه  برای رسیدن به خواستها و مطالبات سیاسی و اقتصادی و نیز تجمیع نیرو گرد  جنبش کارگری در نبرد علیه طبقه حاکم و قدرت سیاسی سرکوبگرآن است .

 با شعار کار- مسکن- آزادی  و اتحاد- مبارزه – پیروزی به استقبال اول ماه مه برویم ودست ازکار بکشیم ودرهرموقعیت ومکانی هستیم  وبه هرنحو که میتوانیم  دراول ماه می  اتحاد وهمبستگی خودعلیه سرمایه داری را بنمایش بگذاریم .

سرنگون باد نظام سرمایه داری حاکم – زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

27 فروردین 1400

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »