اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تراکت شماره یک ، اول ماه مه (۱۱اردیبهشت ۱۳۹۵)

کارگران پیشروو فعالین جنبش کارگری ،رفقای فدائی، با طرح شعار محوری وسراسری

کار- مسکن- آزادی،کارگران را به اعتصابات وتظاهرات انقلابی برای تحقق خواست های اقتصادی وسیاسی شان فرا بخوانید

علاوه برشعارمحوری، شعارهای دیگری هم هستند که خواست های عمومی طبقه کارگر ایران را منعکس میکنند

افزایش سطح پایه دستمزد ها.

آزادی بیدون قید وشرط کارگران دستگیرشده وهمه زندانیان سیاسی

بیمه بیکاری باشمولیت همه کارگران k
برخورداری همه ازبیمه های اجتماعی

متوقف کردن اخراجها

بازگشت همه اخراجی ها برسرکار

لغو هرگونه قراردادهای موقت واستخدام رسمی کارگران قراردادی

پرداخت حقوق های معوقه با احتساب مقدار ضرر وزیان ناشی از دیرکرد آن

برقراری ازادیهای سیاسی ولغو سانسور وسرکوب ازجمله شعارهای سراسری محسوب میشوند

درکنار شعارهای عمومی  بطور طبیعی کارگران هرکارخانه خواستهای صنفی واقتصادی وسیاسی  مختص بخود را نیزدراین روز طرح میکنند که باید مورد پشتیبانی همه کارگران قرارگیرد.

ما بمثابه بخشی ازکارگران وفعالین کمونیست متشکل درسازمان اتحاد فدائیان کمونیست، ضمن شادباش روزجهانی کارگر،همه کارگران پیشرو بویژه فعالین سازمان را به سازماندهی و شرکت درتظاهرات اول ماه مه  وطرح شعارمحوری کار-مسکن-آزادی و سایر مطالبات پایه ای کارگران فرامیخوانیم.

زنده باد اول ماه مه روزجهانی  کارگر

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  اول اردیبهشت ۱۳۹۵

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »