اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تراکت بمناسبت 8 مارس 2024

تازمانیکه  ستم وسرکوب واعمال تبعیض  و استثمار وبی حقوقی واقعیت زندگی روزانه زنان را تشکیل میدهند  وتاوقتیکه سنت های مردسالارانه ودیدگاه های زن ستیزانه  درروابط ومناسبات انسانها  محلی را اشغال کرده باشد،هنوز ازآزادی ورهائی واقعی ابناء بشر حرفی نمیتواند درمیان باشد.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

8 مارس 2024

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »