اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تراکت شماره دو ، اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵)

  • کارگران و زحمتکشان!

    اول ماه مه روزتجلی همبستگی کارگران سراسرجهان  است.دراین روز کارگران سراسرجهان دست ازکارمیکشند و با طرح خواست های کوتاه وبلند مدت خود، صف مستقل و همبسته خویش را دربرابر نظام سرمایه داری به نمایش میگذارند و برای انسانهای روی زمین گوشزد میکنند که دنیای دیگری هم  ممکن است که درآن از ظلم وستم واستثمار طبقاتی خبری نباشد. .بیکاری ، بی مسکنی ، گرسنگی و جنگ و کشتار و تبعیض درتمامی عرصه ها به زباله دانی تاریخ سپرده شوند.البته چنین دنیائی درطبق زرین به بشریت تقدیم نخواهد شد.برای رسیدن به چنین جامعه ی شایسته انسان، باید بانظام طبقاتی موجود وتمامی تبعات ویران کننده آن جنگید. چراکه تاریخ به اثبات رسانده است وهرانسانی درزندگی روزمره خویش میبیند وبا گوشت وپوست خود احساس ودرک ولمس میکند که با وجود نظام سرمایه داری، تصور چنین دنیای انسانی  وهم وخیالی بیش نیست .نیروی قدرتمند چنین تغییری طبقه کارگر است که تاریخ این رسالت را برعهده وی گذاشته است.

    درروز جهانی کارگر  با شرکت در آکسیونها ، تظاهرات   و تجمعات کارگری  ازطبقه کارگر و خواست ها و مطالبات آنها دفاع کنید.

    سازماناتحادفدائیان کمونیست

      سوم اردیبهشت ۱۳۹۵

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »