اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تداوم خیزش سراسری به مقاومت کردستان گره خورده است
کردستان راتنها نگذاریم

خیزش انقلابی توده های زحمتکش مردم باپیشگامی زنان که سه ماه قبل ازکردستان آغازو درکوتاه مدتی سراسرایران را دربرگرفت، برغم صدها کشته وهزارن مجروح وزندانی همچنان ادامه دارد .ورژیم  درمانده جمهوری اسلامی  بقصد انتقام گیری از توده های مردم تحت ستم واستثمارکردستان وبه خیال خودترساندن ومنکوب کردن مردم درسایر مناطق ایران، لشگر عظیمی از مسخ شدگان وخودفروختگان مسلح خودرا روانه شهرهای این منطقه کرده است . نیروهای سرکوب با هجوم بی رحمانه به شهرهای  مهاباد،سنندج،پاوه ،سقز،بانه،دیواندره ،کامیاران ،اشنویه وجوانرود ومریوان  ودیگر شهرها وآبادیهای کردستان تا کنون مرتکب جنایات بی شماری شده اند، اما هنوزنتوانسته اند مقاومت جوانان وزحمتکشان را درهم بشکنند.

اینک تحقق ارزوهای خیزش سراسری به مقاومت و پایداری کردستان گره خورده است. اما پیروزی این مقاومت نیز درگرو تداوم همبستگی وگسترش اعتراضات واعتصابات درسایرنقاط ایران است  که تحقق این هردوهدف به سازماندهی ،سازماندهی وبازهم به سازماندهی نیازدارد.

ازطرفی خیزش انقلابی درحال اعتلای کنونی تا رسیدن به موقعیت انقلابی و اعتصاب عمومی وقیام پیروزمند سراسری راه درازی درپیش دارد .اما این بدین معنی نیست که هرمنطقه ای نظیرکردستان که بواسطه ستم های درهم تنیده جنسی ،ملی ،طبقاتی وزیست محیطی و سرکوب بی رحمانه توسط  نظام حاکم ، متحدا دست به قیام میزنند دریک توازن قوای مناسب نباید ویا نمیتوانند ازطریق ارگانهای توده ای  نظیرشوراهای منتخب خود قدرت را بدست گرفته وبرسرنوشت خودحاکم شوند. ما کارگران و زحمتکشان ملل تحت ستم ، باید بتوانیم حق تعیین سرنوشت خود را برغم دعاوی سرمایه سالاران وچپاولگران محلی وسراسری ودخالت دول امپریالیستی ،بدست آوریم و اعمال بکنیم و در این راه باید نیروی متمرکز خود را برعلیه  مافیای قدرت وثروت حاکم و دولت مستبد مذهبی او سازمان بدهیم  .درهربحش ازکشورازجمله درکردستان هرگاه چنین موقعیت عینی برای اکثریت مردم کارگرو زحمتکش وجوانان  بوجود آمد، بایدارگانهای توده ای را سازمان داده و قدرت را بدست گرفته وازآزادی خود دفاع کنند.

اکنون کردستان درگیر جنگی نابرابردرعین حال سرنوشت سازاست. درجریان لشگرکشی دوسه روزگذشه بیش ازچهل نفر ازجمله عده ای کودک جانباخته وصدها نفرزخمی وهزاران نفردستگیر شده اند . خانه های مردم ازهواوزمین مودحمله قرارگرفته وویران شده اند.رژیم با اعزام انبوهی از لشگریان سرکوبگراش به کردستان قصد دارد مقاومت مردم کردستان  رابخون نشانده وازاین طریق خیزش انقلابی سراسرایران را نیزسرکوب و متوقف کند.  ماازهمه کارگران ،زحمتکشان وزنان وجوانان میخواهیم با گسترش اعتراضات واعتصابات درسراسرایران به مقاومت مردم کردستان وازاین طریق به تداوم خیزش انقلابی یاری رسانند.

کردستان را تنها نگذارید.

پیروزباد مبارزات  دلیرانه توده های زحمتکش کردستان  وسراسرایران
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی  برقراربادجمهوری فدارتیو شورائی
زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحادفدائیان کمونیست  اول آذرماه 1401

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »