اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تحقق مطالبات کارگران گروه ملی صنعتی اهواز،مستلزم ادامه مبارزه است

امروز در شانزدهمین روز تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی اهواز در مقابل استانداری خوزستان که باضرب وشتم ودستگیری بیش از۵۰ کارگرتوسط نیروهای سرکوبگرتوام بود درنتیجه مقاومت متحدانه کارگرتان با صدور حکم آزادی کارگران زندانی ووعده رسیدگی به خواست هایشان پایان یافت .
« جانشین فرمانداری اهواز به کارگران اعلام کرد مشکل مالکیت شرکت تمام و کمال حل شده و بانک ملی مالکیت شرکت را بر عهده گرفته است و مقرر گردیده ۵۰ میلیارد تومان جهت خرید مواد اولیه به شرکت تزریق و دو ماه از سه ماه حقوق معوقه کارگران امروز یا فردا پرداخت گردد.»

درجریان یورش نیروهای سرکوبگررژیم به تجمعات کارگران درروزهای ۲۱ و ۲۲ خرداد  بیش از ۵۰ کارگر  ازجمله  ١.حسن جاوید حمودی ٢.بیمان شجراتی ٣.محمد نقی زاده ۴.علی جماعتی ۵.رحمان سمعک ۶.کریم صیاحی ٧.علی عقبه ٨.علی طاهری ٩. مصطفی زرگانی ١٠. بهزاد علیخانی ١١. سید محمد موسوی ١٢. امیر شعبانی ١٣. سیدرزاق موسوی ١۴. هادی وائلی ١۵. فرزاد قراجی ١۶. یونس امیری ١٧. سید علی مرادی ١٨. نورعلی خان محمد ١٩. امیر حریزاوی ٢٠. احمد عفراوی ٢١. حسین عفری ٢٢. ابراهیم فارسی ٢٣. محمد علاوی ٢۴. سید جواد موسوی ٢۵. علیرضا محرب ٢۶. جواد اسکندری ۲۷. علی دقاقله ۲۸- ابراهیم برومند نیا ۲۹- علی حزبئی پور.بازداشت شده بودند .بدنبال این بازداشتها، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز از ساعات اولیه صبح عازم استانداری خوزستان شدند تا با تجمع در این محل خواستار آزادی کارگران دستگیرشده بشوند که بازهم باضربوشتم ودستگیری تعداد دیگری ازکارگران مواجه شدند.

درپی این بازداشتها  کارگران به تظاهرات گسترده درخیابانها دست میزنند.دراین راهپیمائی و اعتصاب تظاهراتی درخیابانهای اهواز ،ازآنجاکه بخشی از بحران صنایع فولاد اهواز ازجمله ناشی از کشمکش و رقابت میان مافیای قدرت وثروت برای تصاحب شرکت ویا سهمبری بیشتر ازاین خوان یغمااست،کارگران خشم و انزجارخودرا بوسیله حمله به دفاتر  دولتی و نمایندگی این مافیا بنمایش میگذارند.درنتیجه مقاومت وتداوم مبارزه دولت مجبور به عقب نشینی میشود.

اکنون مبارزات متحد کارگران دولت و کارفرماهارا یک قدم به عقب رانده است وآنها ضمن دادن وعده پرداخت حقوق کارگران، اعلام کرده اند که شرکت به بانگ ملی واگذارشده است . اما اینکه به این وعده ها عمل خواهند کرد، جای تردید است .مابارها گفتیم ونوشتیم که امرخصوصی سازی دراقتصاد ایران اولا پروژه ای نیست که متوقف بشود. ثانیا دراین پروژه تحولات برگرده طبقه کارگر وزحمتکشان هم چیزی نیست که تنها درایران اتفاق افتاده باشد. این ازخصوصیات دوران کنونی روند سرمایه و ازتبعات سیستم نئولیبرال محسوب میشود. انچه که درمبارزات کارگران برای دفاع ازحق و حقوشان است مهم است حفظ استقلال طبقاتی خویش درمقابله با جناح ها ودسته جات مختلف صاحبان قدرت و سرمایه و پافشاری به خواست ها ومطالبات فوری ازیکسو و خواست تامین اجتماعی و حقوق دوران بیکاری و حق مسکن ازسوی دیگراست . چون این خطرکه هنگام دست به دست شدن مراکز صنعتی و تولیدی تحت بهانه های مختلف مبادرت به اخراج سازیها و «تعدیل » نیرو بکنند ، وجود دارد. بعلاوه حق کار، مسکن حقوق دوران بیکاری حق همه کارگران شاغل و بیکار است . پافشاری به این خواست ها که نیازحیاتی همه کارگران ومزد بگیران است ،زمینه اتحاد ومبارزه سراسری وفراگیر را فراهم میکند.

باتوجه به موقعیت بحرانی مراکزتولیدی، ادامه مبارزه تحقق وعده های اعلام شده راممکن میسازد.ماازهمه کارگران ،خانواده ها وزحمتکشان اهوازرا به حمایت ازکارگران گروه ملی صنعتی اهوازفرامیخوانیم .اتحاد ومبارزه ضامن پیروزی کارگران وزحمتکشان است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی  برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحادفدائیان کمونیست ۲۲خرداد ۱۳۹۷

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »