اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تحقق مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه وسایر مراکز کارگری دراتحاد وهماهنگی اعتراضات واعتصابات آنهادرسراسرکشوراست

اعتراضات کارگران نیشکرهفت تپه واردچهارمین روز خودشد. بیش از هزارنفرازکارگران نیشکر هفت تپه  دراعتراض به معوقات مزدی و تاخیردرپرداخت حق بیمه و تحقق سایر مطالبات خویش به اعتصاب و تجمع اعتراضی  متوسل شده اند.دراین تجمعات اعتراضی خانواده ها نیز کارگران را همراهی میکنند.

کارگران نیشکر هفت تپه بواسطه شرایط سخت  وزیان آورکار ، تشدید استثمار توسط کارفرماها ،سطح پائین دستمزدها و تعویق های طولانی درپرداخت حقوق ومزایا ، ازجمله مراکز کارگری است که طی سالهای گذشته برای  تحقق مطالبات صنفی و اقتصادی خود متحدانه  به اشکال مختلف دست به مبارزه ومقاومت زده اند. بموازات این مبارزات بود که کارگران به ضرورت تشکل سندیکائی خود پی برده و تشکیل سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  ممکن گردید. اما رژیم جمهوری اسلامی با دستگیری و اخراج رهبران ونمایندگان کارگران و مستقرکردن نیروهای امنیتی درمحیط کار تلاش کرد تا سندیکارا ازهم بپاشاند وبا تضعیف قدرت متحده کارگران، دست کارفرماها ی بخش خصوصی و دولتی را درتشدید استثمار و بی حقوق کارگران باز بگذارد ودراین فاصله  کارفرما ها تنها زمانی مجبور به عقب نشینی شده و به برخی خواست های کارگران گردن گذاشتند که  مبارزه متحد کارگران  واعتصابات واعتراضات آنها جریان سوددهی این شرکت را کند و صاحبان سرمایه را تحت فشارقراردادند. اما هرگاه که فشار و اعتراضات کارگری درنتیجه  وعده و وعید و فریبکاریهای کارفرما فروکش کرده  باردیگر تشدید استثمار و سرکوب کارگران ازسرگرفته شده است .

این البته ازخصوصیات فعلی جنبش کارگری ایران است که برغم گسترش هرروزه اعتصابات و اعتراضات درمراکز مهم کارگری  و مقاومت های بی نظیری که از سوی کارگران صورت میگیرد  اما عدم  وجود وحدت عمل بین مراکز مختلف کارگری  و عدم ارتباط ارگانیک ومبارزاتی بین آنها  دست کارفرماها ودولت را باز میگذاردتا حرکتهای اعتراضی را مهار کرده وازمسیر خود منحرف کنند. خواست ها ومطالباتی نظیر افزایش دستمزد ها، بیمه های اجتماعی ،لغو قرارداد های موقت  پرداخت شدن بموقع حقوق و مزایا و غیره هرچند که جنبه عمومی  داشته  و مطالبات بخش های مختلف کارگران سراسرایران را تشکیل میدهد. اما بدلیل نبود پیوند میان این مبارزات ، دولت وکارفرما ها باروشهای  مختلف ضربات و فشارهای وارده را خنثی و ازسرمیگذرانند و کارگران  برغم فداکاریها در اکثر مواردموفق به  تحقق مطالبات شان نمیشوند .بطور نمونه کارگران نیشکر هفت تپه میگویند: دست‌کم طی یکسال گذشته کارفرمای بخش خصوص مجتمع نی شکر هفت تپه به بهانه شرایط بد اقتصادی، حقوق و بیمه آنان را با تاخیر پرداخت کرده است و به همین دلیل آنها مرتبا در این واحد صنعتی دست به اعتراض صنفی می‌زنند.
بگفته آنها  در اجتماع روز های  شنبه ویکشنبه کارگران  شاغل وبازنشسته مجتمع نی شکر هفت تپه با تجمع در محدوده اطراف محور اندیمشک به اهواز، به نوعی مشکلات خود را به مسئولان اعلام میکنند.

بر اساس گزارش این کارگر ، از اسفند ماه سال ۹۴تا هم اکنون  حدود ۳۵۰ نفربازنشسته شده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند مطالبات بازنشستگی خود را  از کارفرمای دریافت کنند.

به گفته وی ،در عین حال گروه دیگری از کارگران بازنشسته این مجتمع که هنوز نتوانسته‌اند مطالبات بازنشستگی خود را از کارفرما دریافت کنند در این اجتماع چند روزه شرکت دارند.

همچنین پرداخت شدن حق بهره‌برداری و پاداش سالهای ۹۴ و ۹۵ از دیگر خواسته‌های این گروه از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه است».

اما برغم  اینکه تمامی این خواست ها صنفی و عمدتا دفاعی  هستند اما  کارفرما با استفاده از ضعف و پراکندگی اعتراضات، به کمک دولت، ارگانهای سرکوب را درمحل کار مستقر میکند  و تهدید و توبیخ کارگران را دردستور میگذارد . درواقع کارگران بنا به منافع طبقاتی خود درمقابل کارفرما ودولت ناچاراز ایستادگی و مبارزه هستند و این کاررامیکنند اما بواسطه  عدم پیوند با مبارزات کارگران سایر بخش ها و عدم هماهنگی اقدامات و شعار ها و مطالبات کارگران ، کارفرما ها به کمک دولت از این موقعیت ضعف مبارزات کارگران استفاده کرده وتاجائیکه میتوانند، به خواست های آنها تن نمیدهند.

دراینجا وظیفه بزرگ رفع این نقطه ضعف برعهده کارگران پیشرو ورهبران عملی  حرکتهای کارگری است که باهم ارتباط برقرارکرده و باایجاد کمیته ها و هسته های مخفی  درمراکز مختلف کارگری ، خواست ها ومطالبات و اقدامات کارگران معترض بخشهای مختلف را به هم پیوند داده و با تلفیق درست کارعلنی و مخفی اقدامات و اعتصابات کارگری را هماهنگ و متحدسازند. این اقدامات میتواند پایه های اعتراضات و اعتصابات سراسری و نیززمینه تشکلهای  سراسری کارگران را آماده سازد.

پیروزی مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و سایر مراکز کارگری دربرابر دولت وسرمایه داران  دراتحاد و هماهنگی اعتراضات واعتصابات سراسری است.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی  برقراربادجمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  16 خرداد 1396

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »