اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تجمع اعتراضی  بخشی از کارگران پروژه ای  پتروشیمی عسلویه درحمایت از جنبش انقلابی، گامی به پیش وامیدوارکننده

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

ازصبح امروز۱۸ مهرماه  بخشی ازکارگران پروژه ای شاغل درپتروشیمی بوشهر درعسلویه،  قبل ازآغازبه کار دریک تجمع اعتراضی  با شعاره”مرگ بردیکتاتو – ایرانی با غیرت حمایت حمایت” ازخیزش انقلابی  زنان وجوانان وسایر اقشار اجتماعی حمایت کردند .

دربیست وپنجمین روز جنبش انقلابی زنان،جوانان وتوده های  مردم بجان آمده  درسراسرایران که با شعار “زن -زندگی-آزادی” وسرنگونی جمهوری اسلامی میادین وخیابانهارا به تسخیرخوددرآورده اند ، پیوستن بخشی ازکارگران پتروشیمی  بوشهر خون تازه ای دررگهای جنبش انقلابی خواهد دمید  وشعله امید  به  پیروزی ورهائی از ستم واستثمار وزوروسرکوب را دردل جوانان رزمنده وانقلابی  و توده های به جان آمده  فروزان ترخواهد کرد.

قبل ازاین  بخشی ازکارگران نفت نیز طی اطلاعیه ای هشدارداده و ازجمله اعلام کرده بودند که: قدرت ما در اعتصاب سراسری و متحد ماست. ما ضمن اینکه همان مردمی هستیم که در تجمعات خیابانی حاضر میشویم و شعار زن، زندگی، آزادی سر میدهیم، اخطار میدهیم که اگر سرکوبگری ها ادامه یابد، اگر همه دستگیر شدگان آزاد نشوند، اگر به فضای پادیگانی در خیابانها و در شهرها و در محیط های کارمان پایان داده نشود و اگر معیشت و کرامت ما به ما بر نگردد همانطور که قبلا نیز اعلام کردیم دست از کار خواهیم کشید و این بار با خانواده هایمان و همراه مردم تجمع خواهیم کرد.” امیدواریم  این اقدام حمایتی کارگران پتروشیمی ماهشهر، گام نخست  دست زدن به اعتصابات و پیوستن سایرکارگران  وزحمتکشان  به  خیزش انقلابی  زنان ،جوانان و دانشجویان  باشد.

طبقه کارگرایران تنها طبقه قدرتمندی است که  درصورت اتحاد و اعتصاب سراسری وپیوستن به جنبش انقلابی بعنوان یک طبقه اجتماعی  هیچ قدرتی را یارای مقاومت دربرابرآن نخواهد بود و این طبقه است که میتواند  خیزش سراسری زنان وجوانان انقلابی را به پیروزی  قطعی وسرانجام مطلوب اش برساند.  امروز درجریان یک رودرروئی خونین و سرنوشت ساز با صاحبان قدرت وثروت  وحاکمان  سرکوبگر وعاملان  ستم واستثمار وتبعیض و نابرابری  هستیم که برای حفظ قدرت وثروت به هرجنایتی دست میزنند ، اعتصابات سراسری کارگران وپیوستن آنها به جنبش انقلابی نظام حاکم را به زباله دان تاریخ خواهد افکند. بادست زدن به اعتصابات وپیوستن به جنبش انقلابی زنان ،جوانان ،دانشجویان وسایراقشارزحمتکش  مردم ، فرصت توطئه وتجدید قوارا ازرژیم  اسلامی درمانده ومزدوران آن گرفته وراه  پیروزی نهائی راهموارسازید.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی    برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی
زنده بادآزادی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحادفدائیان کمونیست ۱۸مهر۱۴۰۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »