اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بیانیه سازمان اتحادفدائیان کمونیست درباره دوازدهمین دوره«انتخابات»ریاست جمهوری درایران

کارگران وزحمتکشان !
رژیم  جمهوری اسلامی تحت عنوان دوازدهمین دوره «انتخابات » ریاست جمهوری، انتصابات دیگری رابرای روز ۲۹ اردیبهشت ۹۶سازمان داده است. نشست گان برقدرت وثروت وسرکوبگران آزادیهای سیاسی و حقوق اجتماعی، میخواهند بابرگزاری انتخابات نمایشی، برسیستم استبدادی و غیردموکراتیک حاکمیت ارتجاعی و سرکوبگرانه خود پرده ساتربیاندازند . وگرنه انتخابات درکشوری که مافیای چپاولگر وسرکوبگر قدرت و ثروت براریکه قدرت نشسته است ودرآن «رهبر »تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه  همه موارد کلیدی قدرت سیاسی و اقتصادی، ازجمله قوای نظامی، انتظامی و امنیتی رادردست دارد «قوه قضائیه » راازطریق انتصاب رئیس آن قوه و «مقننه» را ازطریق نظارت استصوابی  و حکم حکومتی، کنترل میکند ودرکشوری که حتی رئیس جمهورهای انتصابی قبلی هم رد صلاحیت میشوند، درکشوری که ازآزادی مطبوعات واندیشه و بیان خبری نیست و توده های مردم از حق تشکل و تحزب محرومند و… انتخابات چه معنائی جزتلاش برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رای  بمنظور پرده پوشی استبداد و بی حقوقی مردم و خریدن مشروعیت برای نظام ارتجاعی حاکم، دارد؟ نهادهائی هم که قراراست در شعبده بازی انتخابات برای آنها رئیس تعیین شود ، نهادهای بی اختیاری هستند که جز به فرمان ولی فقیه نمیرقصند.  نهاد هائیکه برغم وابستگی به جناح های ذوب شده درولایت فقیه ودستچین شده توسط شورای نگهبان، با وجود این ازهیچ اختیاری برخوردارنیستند و تنها موظف به پیشبرد سیاستی هستند که جزئیات آن توسط رهبر و سران نظام تعیین و کنترل شده است.
تدارک خیمه شب بازی « انتخابات »دوازدهمین دوره ریاست جمهوری خود باندازه کافی افشاگر مضحکه بودن انتخابات اخیراست. آنها همه کاندید ها ازجمله احمدی نژاد که دودوره محبوب ولایت فقیه بودرا رد صلاحیت کردند. بنا به مصلحت نظام ازمهره های ذوب درولایت فقیه ،شش نفرمعرفی کرده اند که هرکدام پرونده ای از جنایات و اختلاص ورانت خواری را درکارنامه خوددارند. ازرئیسی معروف به« آیت الله قتل عام » گرفته تاروحانی مسئول دستگاه های امنیتی و رئیس جمهور ی که طی چهارسال بنا به اعتراف خوداش ازچهارچوب فرمانهای ولایت فقیه پافراتر نگذاشته است و هرآنچه کرده با نظر وموافقت رهبر بابصیرت بوده است و بس .آنها این شش نفر باصطلاح کاندیدرا قبلا تعیین و روی صحنه تاتر فرستاده اند تا تنور انتخابات راگرم کنند و شمارا به پای صندوق های رای فرامیخوانند که به هرکدام از این جنایتکاران وابسته به مافیای قدرت و ثروت که خواستید رای بدهید! صد البته علرغم های هوئی که براه انداخته اند تا تنورانتخابات را گرم کنند و مناظره های آنچنانی ترتیب میدهند تا به همه بباورانند که دررژیم ولایت فقیه به ملت ایران حق «انتخاب» آزاد داده ند! که کاندید مورد نظرشان راانتخاب کنند! اما شما درتجربه بیش از چهاردهه حاکمیت جمهوری اسلامی  خوب میدانید که حتی دراین حد هم حق انتخاب ازشما سلب شده است. چراکه فرد«اصلح» که بهتر بتواند سیاست های فعلی نظام را پیش ببرد ازصندوق ها بیرون خواهد آمد. احمدی نژاد که خودازمهره های ذوب درولایت فقیه است، اخیرا گفته است : پیروزی هیچ یک از نامزدهای این انتخابات برای آینده ایران تفاوتی ندارد » یعنی فرقی نمیکند چه کسی سکان ریاست جمهوری را بدست بگیرد . اختیاراو درحد چهارچوبهائی است که نظام ودرراس ان ولایت فقیه تعیین کرده است.آنها چیزی که نیازدارند بقول خامنه ای «شرکت میلیونی »درانتخابات است که بتوانند به رژیم خود درنزد افکارعمومی مشروعیت بخرند. او میگوید«برای دلسوزان نظام وشخص اینجانب دردرجه اول این مهم است که انتخابات انتخاباتی پررونق و پرشورشود وآحادعظیم مردم  شرکت درانتخابات را وظیفه خود بدانند» درمقابل شما توده های کارگر وزحمتکش ایران که دراین رژیم ازابتدائی ترین حقوق وآزادیهای سیاسی ،حق تشکل و تحزب و بطورکلی ازحقوق شهروندی محروم هستید و توسط مافیای قدرت وثروت غارت وچپاول میشوید، با نرفتن به پای صندوقهای کذائی رای و تحریم کامل انتخابات فرمایشی رژیم به تداوم سیاست های ارتجاعی آنها نه بگوئید و به جهانیان اعلام کنید که این رژیم را نمیخواهید.
کارگران، توده های زحمتکش مردم ایران!
شمادرچهارسال گذشته با مشاهده عینی پوچ بودن وعده ووعید های رژیم مبنی برتحقق خواست هایتان، مبارزات گسترده ای را درجهت احقاق حقوق خود و مقابله با تعرضات رژیم وسرمایه داران به حقوق و معیشت خود ، سازمان دادید . اکنون توده های زحمتکش مردم وجوانان و کارگران،معلمین ،زنان ،دانشجویان، بی اعتنا به تهدیدات و بگیر و ببند های ارگانهای سرکوب، به انحاء مختلف متشکل میشوند و به شیوه های گوناگون برای به کرسی نشاندن خواست های انقلابی دموکراتیک و صنفی و سیاسی خودشان  مبارزه میکنند . این برآمد ها و بیداری ها محصول مقاومت و کارو تلاش کسانی است که طی این سالها پایداری کردند و به مبارزه ادامه دادند.اکنون برشما است که به جای امید بستن به وعده ووعید ها وشعارهای پوچ ذوب شدگان درولایت فقیه ، به این مبارزه بپیوندید . شبکه های ارتباطات خود را گسترش دهید وبرای تحقق خواست هایتان در محل کار و زیست خود به هرشکل ممکن متشکل شوید .
ما کارگران و زحمتکشان متشکل درسازمان اتحادفدائیان کمونیست، ازشما دعوت میکنیم درمضحکه انتخاباتی رژیم شرکت نکنید  به همه دسته بندی های مافیای نشسته برقدرت و ثروت نه بگوئید ،امید واران به دخالت امپریالیستها ودول ارتجاعی منطقه راازخود برانید و برای تحقق جامعه ای که درآن ازستم واستثمار وزور وسرکوب اثری نباشد، مبارزات خودرا گسترش داده و حول برنامه اتحادفدائیان کمونیست برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری فدراتیو شورائی واستقرار سوسیالیسم، متحدشوید.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی ایران
زنده باد سوسیالیسم
سازمان
اتحادفدائیان کمونیست ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »