اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بیانیه سازمان اتحادفدائیان کمونیست بمناسبت آغازسال جدید میلادی

بیانیه سازمان اتحادفدائیان کمونیست بمناسبت آغازسال جدید میلادی

آغازسال 2016 میلادی را به همه کارگران وزحمتکشانی که این روزرا جشن میگیرند، شادباش میگوئیم.

سال 2015 میلادی را درشرایطی پشت سرمیگذاریم که تلاش و کوشش نیروی کاروزحمت برای دگرگونی جهان هستی و ساختن دنیائی بهتر برغم دست آورد های غیرقابل اغماض درعرصه های مختلف پیشرفت اجتماعی ،اما درچهارچوب و مناسبات نظام سرمایه داری با موانع جدی مواجه بوده است. برغم اینهمه کاروتلاش دگرگون ساز نیروی کار وزحمت ، جهان  درسال گذشته درچنگال بی رحم مناسبات  ظالمانه واستثمارگرانه نظام  سرمایه داری  روزگاری توام با بیم وهراس  ،جنگ وخونریزی و آوارگی میلیونی ودربدری انسانها وبحرانهای عظیم اقتصادی ، افزایش فقر و بیکاری سپری کرد .بشریت تشنه آزادی ، رفاه  وداشتن یک زندگی انسانی  که درآن نشانی از ستم واستثمار ، زور وسرکوب و جنگ وخونریزی نباشد، بار دیگرفرو ریختن کاخ خیالی وبهشت موعود استثمارگران  وجنگ افروزان عالم را به چشم دیدند وبار سنگین آن را در نابودی دست آوردهای  جنبش کارگری وسایر جنبشهای اجتماعی ،در گرانی ، بیکاری ، گسترش فقر ، آلودگی محیط زیست ، مرگ ومیر میلیونی کودکان ، زنان ، جوانان ،  پیران  وزجه وناله انسانهائی که زیر بمبارانها ، بمب گزاریها و کشتار ها و اعدامها تکه تکه میشوند،ویا درآوارگی و بی خانمانی جان وهستی خودرا ازدست میدهند، برشانه های خود لمس کردند. متاسفانه درفقدان جنبش های عظیم سازمانیافته وانقلابی کارگری آگاه به منافع طبقاتی ودارای سمتگیری سوسیالیستی علیه سرمایه، چشم اندازآنچنان امید بخشی برای رهائی از وضعیت موجود قابل تصور نیست .

ناتوانی مهار بحران عطیم وعمیق مالی جهان سرمایه  درسال گذشته  واعتراف سران سرمایه ودول معظم سرمایه داری به تداوم آن درسال جدید ، چشم انداز تیره  وتارتری را برای  ساکنین کره زمین  تصویر میکند .چشم اندازی که در آن  انحصارات سرمایه داری  ودول حاکم  با انداختن بازهم بیشتر بار بحران بردوش اقشار و طبقات زحمتکش ، بی حقوقی  ، استثمار  وسرکوب  را افزایش خواهند داد.  آنها درترس از بروز جنبشهای اجتماعی  وجلوگیری از اقبال کارگران وتوده های زحمتکش مردم از سوسیالیسم ، بمثابه تنها راه خلاصی از نکبت سرمایه ، زرادخانه های  تئوریک و تسلیحاتی خود را گسترش خواهند داد ،همچون گدشته از فریب  و نیرنگ ، ازمذهب و خرافه، از نژاد پرستی و ناسیونالیسم   وهرآنچه که در دسترس دارند برای  انحراف افکار عمومی  و جلوگیری از بروز انقلابات اجتماعی  استفاده خواهند کرد .

جنگ وسلطه طلبی  ذاتی نظام  سرمایه داری است .صاحبان زر وزور با تشدید بحرانهای اقتصادی  همچنان  برطبل جنگ خواهند کوبید.

انحصارات سرمایه که تحت عنوان «جهانی سازی»  بدنبال نیروی کار ارزان و غارت منابع مواد خام وتسخیر بازارهای کار وکالا از یکسو و فشار و سرکوب اعتراضات واعتصابات کارگری درکشورهای معظم سرمایه داری ازسوی دیگرهستند، به انتقال تولید و سرمایه به کشورهای دارای نیروی کارارزان و حکومت های مستبد و سرکوبگر  ادامه خواهند داد. آنها  برای تحق کالاهای خود و کسب سود بیشتر به جنگ و رقابت چه درشکل نیابتی و چه مستقیم  بمنظور  تجدید تقسیم مجدد مناطق نفوذ روی آورده و بشریت را با خطر جنگ های ویرانگر دیگری مواجه خواهندکرد. آنچه که هم اکنون درخاورمیانه شاهد آنیم که چگونه ده ها کشور امپریالیستی و همپیمانان مرتجع آنها دراین منطقه مشغول جنگ و ویرانی و کشتار هستند .شاهدیم که آنها عوامفریبانه تحت پوشش «مبارزه با داعش» و «تروریسم » درواقع امر بدنبال آب کردن زرادخانه های تسلیحاتی خود و مشغول کشورگشائی و تجدید تقسیم مناطق نفوذ هستند.

.

اما  دراین وانفسای دنیای  وارونه  نظام طبقاتی،  نقطه امید وچشم انداز روشنی هم وجود دارد . طبقه کارگر ، توده های مردم و بطور کلی بشریت مترقی  از زیر سایه سنگین اختاپوس سرمایه سربلند میکنند و بیدار میشوند ، چشمهای خویش را به دنیای دیگری ، دنیائی عاری از ستم واستثمار وجنگ وکشتار میگشایند . ومیفهمند که برای رسیدن به چنین دنیائی باید متشکل شوند ، متحد شوند وبه اشکال مختلف مبارزه دست بزنند و سرانجام با کوبیدن سر این مار هفت رنگ  برسنگ ، سرنوشت خود را دردست گرفته وچشم انداز نوینی را دربرابر بشریت بگشایند.

سال جدید سال تشدید مبارزه طبقاتی است. دراین مبارزه برای طبقه کارگر وزحمتکشان جهان اتحاد، تشکل و گسترش مبارزه انقلابی علیه نظامهای استثمارگر و ستمگررا آرزومندیم .

 

پیروزباد مبارزات متحد نیروی کارعلیه سرمایه داری

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 29دسامبر 2015

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »