اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

با شعارکار- مسکن- آزادی، به استقبال اول ماه مه برویم

کارگران مبارز !

روز اول ماه مه روز تجلی همبستگی کارگران سراسرجهان، روز گرامیداشت سنت های انقلابی  جنبش جهانی طبقه کارگر برضد  ستم واستثمار سرمایه داری،برضد جنگ و ویرانگری، برضد نابرابری جنسیتی  وبرضد سرکوب آزادیهای سیاسی ومدنی…را به شما کارگران ایران و جهان شادباش میگوئیم.

سالی که گذشت شاهد ادامه بحران سرمایه داری درسطح جهان و تشدیدتعرض به حقوق ومعیشت کارگران بودیم . برغم همه ادعاهای نظریه پردازان مدافع سرمایه مبنی گذرابودن معضلات گریبانگیر سیستم سرمایه داری، اما تداوم بحران نشاندهنده این امر است که بحران دامنگیر نظام سرمایه داری نه بحرانی موقتی بلکه  نمایانگر شکست اصلی ترین پایه وقانون سرمایه داری همچون «بازار آزاد» قابلیت  قانون سرمایه داری درمعضلات کنونی و نیز نشانگر شکست سیاست های اقتصادی نئولیبیرالیستی است که بعنوان راه برون رفت از بحران اقتصادی سالها است  توسط ستاد های سرمایه جهانی اعمال میشود، ونتایج آن جزتشدید استثمار، ، کاهش بودجه عمومی  درعرصه هائی نظیر بهداشت ،خدمات اجتماعی ،آموزش و پرورش  عمیق ترشدن شکاف طبقاتی و تشدید جنگ و کشتار، نتیجه دیگری دربرنداشته است.موقعیت بحرانی نظام سرمایه داری متقابلا  طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را درسطح وسیعی به سمت مبارزه سوق داده است و سال گذشته شاهد گسترش اعتراضات و اعتصابات ضد سرمایه داری توده های کارگر و زحمتکش درکشورهای مختلف جهان ،ازجمله درکشورهای معظم سرمایه داری بودیم.

اکنون درآستانه اول ماه مه دیگری هستیم  وکارگران جهان باردیگر درتدارک اند،تا مراسم های روزاول ماه مه امسال را هرچه باشکوه تر برگزارکنند. طبقه کارگردرسرتاسرجهان راه پیمائی شورانگیزی را که نیم میلیون کارگر نزدیک به یک قرن پیش برعلیه بورژوازی ، ارتش وگروه های فشاردرآمریکا آغاز کردند، همچنان ادامه میدهند. درسالهای اخیردرنتیجه تشدید بحران سرمایه داری درسراسرجهان فشاراقتصادی وسیاسی  به کارگران و تشکلهای کارگری افزایش یافته است . درمقابل این تعرضات کارگران درکشورهای مختلف ازجمله درایران نیز به اشکال گوناگون به مبارزه ومقاومت ادامه دادند. .درسهای این دورازمبارزات نیاز به اتحاد وهمبستگی کارگران جهان برای مقابله با تعرضات سرمایه را به اتخاذ تاکتیکها وروش های تعرضی بیشتر علیه سرمایه سوق میدهد .

کارگران مبارز ایران

طبقه کارگر یک طبقه جهانی است ومبارزات کارگران یک کشور،ازمبارزه هم طبقه های خود درسایرنقاط جهان جدانیست .سال گذشته برغم تشدید خفقان وسرکوبگریهای  نظام سرمایه داری حاکم برایران ، مبارزات کارگران نیز درشکل اعتصابات ، تظاهرات  واشکال دیگر مبارزه برعلیه تعرض بیرحمانه سرمایه داران ودولت سرکوبگر آنها ابعادی گسترده یافت .متعاقب کارگران، زنان ، معلمان ، پرستاران وخلقهای تحت ستم نیزبرای تحقق خواست ها و مطالبات خود وارد میدان شدند. روشن است که باتشدید مداوم بحران اقتصادی وتداوم ستمگری وسرکوبگری طبقه حاکم، مبارزات کارگران وزحمتکشان هرچه گسترده تر خواهد شد . هم اینک  طلیعه  تشدید مبارزه طبقاتی واعتلای جنبش کارگری  درحال دمیدن است.دراین پیکار طبقه کارگر نیاز به تشکل ،آگاهی طبقاتی واتحاد صفوف خود علیه سرمایه داری دارد.اول ماه مه فرصتی است که کارگران پیشرو وفعالین کارگری باارزیابی شرایط مشخص کنونی وچشم اندازآینده، برنامه وروشهای موثری را برای طرح مطالبات واشکال مبارزات خود اتخاذ کنند.

اوضاع اقتصادی واجتماعی وسیاسی ایران ومنطقه شرایطی را بوجود آورده است که امسال میتوان برگزاری تظاهرات اول ماه مه را بطور گسترده ترازسالهای قبل تدارک دید .اماموفقیت ولواندک دراین زمینه، نیاز به اتحاد صفوف گروه های پیشرو کارگری دارد که عملا درگیر مبارزات روزمره کارگران هستند و ازمطالبات اقتصادی وسیاسی آنها اطلاعات دقیق وعینی دارند. مطالباتی که بتواند کارگران بیشتری را بسیج کرده وبه میدان بیاورد ویا حداقل انعکاس موثری درذهنیت توده کارگران برجای بگذارد.

کارگران مبارز وپیشرو

درسال جدید کارگران ایران برای رسیدن به خواست ها ومطالبات اقتصادی وسیاسی خود با دشواریهای زیادی مواجه اند، اما با توجه به تشدید فشاراقتصادی و سیاسی درسطح جامعه و اعتراضات عمومی گسترش یابنده علیه نطام حاکم، آنچه که ویژگی کنونی محسوب میشود و میباید یکی ازوظائف اصلی جنبش کارگری بو یژه فعالان وپیشروان کارگری دانسته شود،  ارتقاء سطح آگاهی وافزایش نقش کیفی طبقه کارگر درمبارزات سایر زحمتکشان ازطریق تلفیق درست مبارزه اقتصادی با مبارزه سیاسی برضد نظام حاکم است. بطریق اولی تحکیم پیوند جنبش کارگری با جنبش  توده های زحمتکش مردم ، بیکاران ، جوانان، زنان،خلقهای تحت ستم واستثمار …، مسئولیت تاریخی جنبش کارگری محسوب میگردد. سال گذشته درجریان اعتصابات شکوهمند کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز، شعارهای اعتصابیون ،نظیر «اداره شورائی» وافشاگریهای آنها ازتشدید استثماروچپاولگریها،،درمیان اقشار مختلف تحت ستم اسثتمار جامعه پژواک  مناسبی یافت .هرچند که  این حرکت  سرکوب شد، اما تاثیرات شعارها و مطالبات و اقدامات سازمانیافته ورادیکال آنها، که مورد پشتیبانی سایر زحمتکشان نیز قرارگرفت، درسهائی فراموش نشدنی  و تجربیات نوینی برای ادامه مبارزه وچگونگی تلفیق خواست های اقتصادی و سیاسی  و پیوند مبارزات کارگری با مبارزات سراسری برعلیه نظام حاکم دربرداشت. جمعبندی و بهره گیری درست ازاین تجربیات میتواند چشم اندازنوینی را درعرصه مبارزات جاری بگشاید.

از هم اکنون با برگزاری جلسات  ومجامع عمومی درکارخانه ها ومراکز کارگری و با انتخاب  کمیته های مشترک برگزاری اول ماه مه  وتعیین شعارها ومطالبات خود، به پیشواز اول ماه مه برویم .اتخاذ تاکتیک های مناسب در مقابل تعرض احتمالی نیروهای سرکوبگر و سازماندهی و آرایش نیرو در مقابل  مراسم های فرمایشی، بردن شعارهای آزادیخواهانه و سوسیالیستی به میان توده کارگران و زحمتکشان ، طرح  شعار های استراتژیک ومطالبات اقتصادی و سیاسی فوری کارگران از جمله وظایف ما محسوب می شوند. روز اول ماه مه، شعارهای مطالباتی تمام بخش های کارگری  راطرح و خواستار وحدت وتشکل کارگران برای تحقق آنها شویم .

مافیای قدرت وثروت و کل نظام استثمارگر و سرکوبگر حاکم باید بدانند که طبقه کارگر ایران اگر چهل سال قبل توانست با قدرت طبقاتی خود رژیم استبدادی سلطنتی متکی بر زور وسرنیزه را براندازد، اکنون که بمراتب آگاه تر وآبدیده تر شده است، با استفاده از سلاح برنده خود یعنی اعتصابات عمومی و قیام مسلحانه ،قادر است به حیات ننگین نظام حاکم نیز پایان دهد.

زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر!   زنده باد اتحاد وهمبستگی کارگران سراسر جهان!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران    برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

۳ اردیبهشت ماه 1398

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »