اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بیانیه سازمان اتحادفدائیان کمونیست بمناسبت آغاز سال 2019میلادی

فرارسیدن سال 2019 میلادی را به همه کارگران وزحمتکشانی که این روز را جشن میگیرند شادباش میگوئیم

سال جدید میلادی را درحالی آغاز میکنیم که سال گذشته میلیاردها انسان درچهارچوب مناسبات بی رحم نظام سرمایه داری زندگی توام با بیم وهراس ،جنگ وکشتار و بحرانهای اقتصادی اجتماعی وسیاسی که پایانی برآنها متصور نیست، سپری کردند. اوضاع کنونی درسراسر جهان موئید این واقعیت است که وعده ووعید های سران سرمایه وثروت که اقلیت بسیار کوچکی ازجمعیت جهان را تشکیل میدهند،همواره پوچ وبی اعتباربوده است. اکنون آنها خود نیز کتمان نمیکنند که راهی جز تشدید استثمار واعمال بیشتر ریاضت اقتصادی، در چنته نداشته و ندارند .شواهد وقرائن بیشمار نشان میدهد که بحران درسال جدید نیز تداوم خواهدیافت و انحصارات سرمایه داری ودول حاکم با انداختن بار بحران بردوش اقشار و طبقات زحمتکش ، بی حقوقی ، استثمار وسرکوب را افزایش خواهند داد. آنها درترس از بروز جنبشهای اجتماعی وجلوگیری از اقبال کارگران وتوده های زحمتکش مردم ازآلترناتیو سوسیالیستی بمثابه تنها راه خلاصی از نکبت سرمایه ، زرادخانه های تئوریک و تسلیحاتی خود را به راه خواهند انداخت ، از فریب و نیرنگ ، ازمذهب و خرافه، از نژاد پرستی و ناسیونالیسم وازجنگ وکشتار وهرآنچه که در دسترس دارند برای انحراف افکار عمومی و جلوگیری از بروز انقلابات اجتماعی ضد سرمایه داری، استفاده خواهند کرد .آنها اما این واقعیت رانادیده میگیرند که طبقه کارگر ، توده های مردم و بطور کلی بشریت مترقی از زیر سایه سنگین اختاپوس سرمایه سربلند میکنند و بیدار میشوند و چشمهای خویش را به دنیای دیگری ، دنیائی عاری از ستم واستثمار وجنگ وکشتار میگشایند . ومیفهمند که برای رسیدن به چنین دنیائی باید متشکل شوند ، متحد شوند وبه اشکال مختلف مبارزه دست بزنند تا بتوانندسر این مار هفت رنگ را برسنگ کوبیده، سرنوشت خود را دردست بگیریند.سال گذشته شاهد جنبش های عظیم اجتماعی با مضمون طبقاتی دراقصی نقاط جهان بودیم ،ازآمریکا گرفته تا فرانسه ،از ایران تا بنگلادش، ازاسیا تا خاورمیانه و آفریقا، انسانهای به تنگ آمده از تعرضات پی درپی سرمایه بر زندگی خویش به پا خاستند ،اعتصابات واعتراضات وتظاهرات بزرگی برپانمودند وبا طرح مطالبات رادیکال وشعارهای ضد سرمایه داری، چشم انداز نوینی را دربرابر بشریت گشودند . اکنون بیش ازهمیشه آشکارشده است که برای رهائی از ستم واستثمار وزورو سرکوب و جنگ وکشتار، راهی جزعبورازسرمایه داری واستقرار سوسیالیسم وجود ندارد. درسال پیشاروی جدال بین کار وسرمایه درسراسرجهان ادامه یافته وتشدید خواهدشد.دراین جدال سطح آگاهی و تشکل طبقه کارگر وتوده های زحمتکش مردم ارتقا خواهد یافت و مبارزه بیش از بیش خصلت طبقاتی وضد سرمایه داری بخود خواهد گرفت . دراین مبارزه برای طبقه کارگر وزحمتکشان جهان آرزوی پیروزی میکنیم . پیروزباد مبارزات متحد طبقه کارگر وتوده های تحت ستم واستثمارزنده باد سوسیالیسمسازمان اتحاد فدائیان کمونیست 29دسامبر2019 برابر با نهم دیماه 97

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »