اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بیانیه سازمان اتحادفدائیان کمونیست بمناسبت آغاز سال تحصیلی 97-98

اول مهر بابازگشائی مدارس ودانشگاه ها،جوانان ونوجوانان کشور برای کسب علم ودانش راهی مدارس ودانشگاه ها میشوند.
بازگشائی مدارس و آغاز سال تحصیلی درشرایطی آغاز میشود که بحران اقتصادی ،سیاسی واجتماعی تاروپود کشوررا دربرگرفته است. گرانتر شدن روزمره وسائل معیشت اولیه ،رکوداقتصادی توام باتورم ،بیکاری ، فاجعه ریست محیطی ،رانده شدن میلیونها روستائی به حاشیه شهرها، فساد گسترده وبی سابقه دردستگاه حاکمیت وچپاول بی حد وحصرثروت عمومی ودست رنج کارگران وزحمتکشان توسط اقلیتی ازسرمایه داران ووابستگان بدستگاه فاسد حاکمیت ،جان توده های مردم را بلب رسانده است. هزاران جوان ونوجوان  به دلیل فقر اقتصادی  از ورود به مدارس  محرومند  ویا بیش از چند سال نمیتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند ومجبورند درنیمه راه تحصیل را رهاکرده  وبرای یافتن قوت لایموتی به هر کار مشقت بار و سنگینی تن دردهند. طبق آمارهای دولتی بیش از پنج میلیون بیسواد وده میلیون کم سواد درکشوروجوددارند.فارغ التحصیلان دریافتن کاربه هردری میزنند وسرانجام مایوس شده وراه مهاجرت درپیش میگیرند.در مناطق دو زبانه مثل کردستان و آذربایجان بدلیل اینکه مفهوم سازی و یادگیری زبان فارسی برای آنها دشوار است بیشترین افت تحصیلی وترک تحصیل رادردوره ابتدائی دارند . تعدادی از کودکان نیز در دروه راهنمایی به دلیل فقر ترک تحصیل می کنند شاید از هر ۱۰۰ دانش آموز ۲۰ تا ۳۰ درصد به دوره متوسطه نمی رسند. علاوه براین ،پانزده درصد مردان و سی درصد زنان هنوز سواد خواندن و نوشتن ندارند . این آمار درمناطقی که زبان مادری شان غیر از زبان رسمی فارسی است  بمراتب بیشتر ودردناک تراست . کودکانی که تا سن مدرسه تنها به زبان مادری خود تکلم کرده اند  ووقتی وارد مدرسه میشوند مجبورند به زبان دیگری  تحصیل کنند .و این تبعیض در کنار سایر تبعیضات  یکی از بزرگترین موانع  ادامه تحصیل و رشد و شکوفائی کودکان ونوجوانان و جوانان محسوب میشود.
درجمهوری اسلام زده ایران عوامل زیاد دیگری هم هستند که در استفاده  دانش آموزان ودانشجویان از علم ودانش وتجربیات پیشرفته بشری  مانع ایجاد میکنند. قوانین  ارتجاعی مذهبی وسنت های زن ستیزانه درکنار تیغ سرکوب، همچنان سایه شوم خودرا برسرمداس ودانشگاه ها گسترانیده است. آنها شبانه روز درتلاش اند تا جهل و خرافه پرستی را به زور سرنیزه و سرکوب  وبا توسل به انواع واقسام وسائل تبلیغی و ترویجی  درمغز جوانان فروکنند. با برپا کردن تفتیش عقاید و جو ترور وخفقان  راه شکوفائی استعداد ها  ورشد و تکامل جوانان را سد میکنند . بر زنان ودختران تبعیض مضاعف اعمال میگردد. حجاب اجباری ، جدا کردن آنها از پسران و تحمیل مقرراتی سنگین از جمله مظاهر تبعیض و سرکوب زنان درجمهوری اسلامی است که یکی از موانع عمده  شادی و نشاط و رشد وشکوفائی دختران دانش آموز ودانشجو محسوب میشود.
دانش آموزان، دانشجویان وجوانان مبارز
سال تحصیلی 97-98 اما درشرایط ویژه ای آغاز میشود  امسال بواسطه تشدید بحران های اقتصادی وسیاسی وگسترش مطالبات ومبارزات توده های زحمتکش مردم ،شکاف در درون هیات حاکمه  عمیق ترشده ومبارزات توده های زحمتکش مردم  مشروعیت تام تمام  حکومت اسلامی را به زیرعلامت سئوال برده است.اکنون اکثریت توده های مردم برضرورت تغییرات اقتصادی اجتماعی وسیاسی بنیادی درکشور پی برده اند واعتصابات  گسترده کارگری و تظاهرات عمومی درشهرهای مختلف کشور بیانگر همین واقعیت است. دراین میان  اختلاف عمده جناح های متعارض رژیم برسر چگونگی بیرون بردن  نظام اسلامی از بحرانهائی است که دردرون آن دست پامیزند درحالیکه بخشی از آنها  توسل به قوانین ارتجاعی و قوه قهریه را راه برون رفت ازبحران  میدانند، بخش دیگر برای حفظ نظام  خواهان  «اصلاحاتی »درچهار چوب نظام موجود هستند.اصلاحاتی که گویا بنا به ادعای آنها قرار است از چهارچوب قانون اساسی و حاکمیت ولایت فقیه فراتر نرود. قوانینی که خود تاکنون مانع اصلی درجهت  حتی اصلاحات جزئی مورد ادعای سردمداران جناح« اصلاح طلب» درنظام سیاسی واقتصادی ایران بوده است. وآنها درمعارضه ومباحثه با جناح دیگر بارها اعلام کرده اند که  تلاش آنها مهار جنبش اعتراضی توده ها و جلوگیری از فراتر رفتن شعار ها ومطالبات مردم وجوانان از چهارچوب ساختار ها وقوانین جمهوری اسلامی بوده و همواره دراین حرکت های اعتراضی نقش بازدارنده ایفا کرده اند.
اکنون با آغاز سال تحصیلی جدید که که بحرانهای رژیم باخارج شدن دولت آمریکا از «برجا» تشدید شده است ، رژیم برآن است تابا بهانه قراردادن خطرات خارجی فجایع اقتصادی وسیاسی ناشی ازحاکمیت سرکوبگرانه خودرا توجیه کندوبابسیج نیروهای سرکوبگر خود ، مدارس ، دانشگاه ها و مراکر آموزشی را  به قرق کامل خویش دربیاورد. وبا ایجاد جو رعب و هراس مانع  از شکل گیری کانون های سازمانیافته وآگاه وپیش رو دردانشگاه ها ومدارس  شود .کانون هائی که میتوانند در ارتقای سطح آگاهی و سازمانیابی و پیوند جنبشهای اجتماعی برعلیه کلیت رژیم نقش مهمی بازی کنند.  موفقیت و عدم موفقیت  رژیم درپیشبرد این سیاست ،بستگی کامل به سطح آگاهی،  گستردگی و تداوم جنبش دانشجوئی و قدرت سازماندهی و تجربه و تدبیر عناصر پیشرو آن دارد. ازاین رو لازم است دانشجویان، دانش آموزان وجوانان پیشرو  با جمعبندی از تجارب گذشته  و از طریق کارگران پیشرو وجوانان محلات زمینه های پیوند جنبش های اجتماعی را فراهم آورند . صف مستقل خود را دربرنامه و عمل از سازشکاران و عوامل رژیم جداسازند . و درمبارزه علیه سرکوب و خودکامگی و مبارزه علیه  مافیای قدرت و ثروت و رژیم ارتجاعی حاکم، شعارها و مطالبات کارگران ، زنان ، جوانان ، بیکاران ، خلقهای تحت ستم  وسایر اقشار زحمتکش جامعه را  طرح و زمینه  اتحاد صفوف کارگران و زحمتکشان و دانش آموزان ودانشجویان را برای نبردی سرنوشت سازفراهم نمایند.

زنده باد اتحاد وهمبستگی همه جوانان ، دانش آموزان ودانشجویان ، کارگران وزحمتکشان سراسر کشور
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران     برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی ایران
زنده باد سوسیالیسم

سازمان
اتحاد فدائیان کمونیست
اول مهرماه 1387

. کودکان ، نوجوانان وجوانان حق دارن بدون تبعیض جنسی ، مللی ، طبقاتی  وبطوررایگان  وارد پیش دبستانها ، مدارس و دانشگاه ها شوند. کودکان ونوجونان حق دارند که  درمدارس ودانشگاه ها تشکلهای صنفی و سیاسی و فرهنگی وهنری تشکیل بدهند ، آنها حق دارند  آزادانه نظرات  سیاسی  خودرا ابراز کرده و ازانتشار آن ها هیچ ترس وواهمه ای نداشته باشند ، آنها باید از حق تشکل ، تحزب و آزادی بیان برخوردارباشند . جوانان ونوجوانان حق دارند به زبان مادری خود تحصیل کرده و بدون هیچگونه ترس وتبعیضی به تبلیغ وترویج  فرهنگ وهنر وادبیات مورد علاقه خود بپردازند و دراین جهت ازامکانات مساوی برخوردارباشند. دانش آموزان ودانشجویان مجبورنیستند به آموزشهای اجباری  مذهبی و سنت های ارتجاعی درمدارس ودانشگاه ها  تن دردهند. آنها مجازند وباید برعلیه هرگونه تبعیض و ازجمله  تدریس اجباری دین  ومذهب وسرکوب آزادهای سیاسی  دست به اعتراض و مبارزه بزنند آنها حق دارند بدون اجبار پوشش خودرا به میل خویش انتخاب کنند ودرمدارس مختطلط ،دختر وپسردرکنارهم تحصیل کنند و به تبعیضات جنسیتی نه بکویند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »