اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی دربند به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

درآستانه اول ماه مه  عده ای اززندانیان سیاسی  و عادی طی بیانیه ای ضمن گرامیداشت روزجهانی کارگر ،مطالباتی را مطرح نموده اند که به پاس احساس مسئولیت این زندانیان و نیز باتوجه به عمومیت داشتن خواست ها ومطالبات مطروحه ازطرف آنها، این بیانیه را منتشرمیکنیم .

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی دربند به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

در آستانه فرارسیدن اول ماه مه، روز جهانی کارگر که تقارن جالبی با روز معلم دارد، ضمن ارج نهادن به این دو مناسبت و با استقبال از فراخوان مبتکرانه آقایان جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی مبنی بر دعوت از تمامی تشکلها، سندیکاهای صنفی کارگران، معلمان و اعضا و گروهها و افراد آزادیخواه و معترض برای حمایت از خواستهای برحق جنبش مشترک کارگران و معلمان ، که بطور واقعی خواستهایی همگانی است، تاکید داریم که موفقیت این حرکت به حق اعتراضی منوط به همیاری و نیروی محرکه کارگران، معلمان و تمامی زحمتکشان مبارزی میدانیم که که با پتانسیل عظیم خود میروند برای ساختن تغییراتی بنیادی برای داشتن زندگی ای شایسته انسان.

اینک ضمن گرامیداشت یاد و خاطره عزیزان از دست رفته شاهرخ زمانی، کورش بخشنده، فرزاد کمانگر و دهها فعال کارگری و معلمان معترضی که در راه حقوق انسانها ، بویژه کارگران و معلمان، از جان گذشتند، یادآور میشویم که بی گمان در مقطعی حساس از تاریخ مبارزات آزادیخواهانه و عدالت طلبانه خود قرار داریم.

در شرایطی که بی تدبیری حاکمان در عرصه امور داخلی و ماجراجویی های آنان در منطقه پر آشوب خاورمیانه، سبب ایجاد شرایط بحرانی در اقتصاد و معیشت اکثر ایرانیان خصوصا کارگران و معلمان گردیده است. و متاسفانه شاهد آنیم که حاکمیت به جای تدبیر و چاره جویی برای رفع مشکلات مردم همچون گذشته بیش از بیش تمرکز بر قوای قهریه گذاشته است.

سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگران و معلمان و مردم معترض، مخالفت با هر گونه تلاش برای ایجاد تشکل در میان کارگران، معلمان و تشکلهای مستقل کارگری و غیر کارگری، تهدید و فشار همراه با بازداشت و زندانی کردن تعداد کثیری از فعالین کارگری و اجتماعی و حقوق بشری. و.. همگی دال بر صحت هر چه بیشتر میلیتاریزه شدن حاکمیت است.

اما هر عقل سلیم و آزاداندیشی به سادگی در می یابد که این اوضاع و احوال دیری نمی پاید.

هم میهنان، مردم به ستوه آمده ایران!

ما زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در بند مجددا ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر و معلم بار دیگر بر خواستهای به حق کارگران، معلمان و مردم به جان آمده از فقر و این زندگی جهنمی پافشاری میکنیم :

١- خارج کردن اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده مفتوح کارگران و معلمان معترض و همه اکتیویست های سیاسی و لغو احکام صادر شده زندان برای آنان.

٢- افزایش دستمزدها به بالای خط فقر

٣- بیمه درمانی و تحصیل رایگان برای همه

۴- افزایش حقوق بازنشستگان به بالای خط فقر و پرداخت بموقع آن

۵- اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور و امن شدن فوری محیط های کار

۶- پرداخت فوری حقوقهای معوقه کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و حقوق بگیرانی که ماهها پرداخت حقوقشان به تعویق می افتد.

٧- زندگی شایسته برای تمام کودکان و برخورداری آنها از حق تحصیل رایگان و یک زندگی شاد

٨- برابری کامل زن و مرد

٩- لغو مجازات اعدام

١٠- رفع تبعیض حقوق کارکنان دولت

١١- رعایت مواد ١ و ۴١ قانون کار و نیز ماده ٢٠ اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد و مقاوله نامه های سازمان جهانی کار

در پایان اعتراض خود را به ازدیاد فشار های نهادهای امنیتی اطلاعاتی بر تمام فعالین کارگری و اجتماعی در زندان و در بیرون از زندان از جمله بر روی آقایان محمود صالحی، رضا شهابی، داود رضوی، lمددی علیرضا بهشتی، محمد رضا آغوشی و بسیاری از فعالین کارگری و معلمان معترض و.بسیاری دیگر اعلام میداریم..

ما از همه کارگران، معلمان، پرستاران ، بازنشستگان، جمعیت عظیم بیکاران، خانواده های کارگری و همه محرومان جامعه میخواهیم در اول مه با اتحاد و همبستگی به میدان آیند تا ضمن دفاع از خواستهای بر حق خود و برای دست یابی به یک زندگی بدور از بردگی و استثمار به میدان آیند و خواستار آزادی فوری همه کارگران زندانی، معلمان در بند و زندانیان سیاسی شوند.

در آخر خوبست متذکرشویم. که شنیده ایم افرادی معدود تحت عنوان فعال کارگری و معلم با تنگ نظری و خرده حسابهای شخصی، طی بیانیه ای تلاش کرده اند، حرکت ارزشمند دوستان همبندمان جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی را که به راستی صدای اعتراض همه ما کارگران زندانی و زندانیان دربند را نمایندگی کرده اند، تحت عنوان اینکه اینها فرد هستند، و غیره، تخطئه کنند. اگر چه نتوانستند، در برابر حقانیت خواسته آنان سکوت کنند. این افراد چشمشان را بر این واقعیت بسته اند، که در شرایطی که خبری از حق تشکل و حق بیان آزاد عقیده نیست، و هر حرکت و اعتراضی در این راستا همانطور که دوستان ما جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی اعلام کرده اند، با مهر اخلال در امنیت ملی کشور، با پیگرد و زندان روبرو میشود، حتی اگر یک نفر هم صدایش را بلند کند و در برابر این وضعیت قد علم کند، باید با حمایت وسیع و گرم ما کارگران، ما معلمان و ما مردم روبرو شود. این افراد میتوانستند سکوت کنند، اما این کار آنها چیزی جز تفرقه افکنی و به ضرر ما کارگران و ما زندانیان دربند نیست. اگر چه این نوع بحث ها ذره ای از حقانیت موضوع کم نکرده و کم هم نخواهد کرد.

برقرار باد اتحاد کارگران، معلمان و تمامی زحمتکشان ایران

گرامی باد اول مه روز همبستگی کارگران و معلمان

امضا ها

زندانیان با اتهامات سیاسی:

١- مهدی عظیمی

٢- محمد جراحی از زندان تبریز

٣- بهنام ابراهیم زاده

۴- زانیار مرادی

۵- رمضان احمد کمال

۶- وحید موسوی

٧- محمد ابراهیمی

٨- احمد کریمی

٩- ناصر حمیدی شهرابی

١٠ – ابراهیم پیروزی

١١- حمید نوروزی

١٢- مسعود عرب چوبدار

١٣ – رضا کاهی

١۴- حسن کاکاوند

١۵- ایرج حاتمی

١۶ – علیرضا فراهانی

————-

زندانیان با اتهامات غیر سیاسی:

اسماعیل سفری

جواد انبار

سامان محمدی

شکرالله الله یاری

مجید عابدینی

حسین کریمی

خداداد حسنی

رضا قاسمی

محمد طاهری

سعید احمدی

مجید آسف خانی

علیرضا ناصر

اسد محمدی

آرش وصلی

شهاب افشار زاده

دانیال حسن یاری

سعید عباسپور

حسن حسین پور

رحیم نظری

ناصر بابایی

داود جهانگیری

فاضل دین پرور

احمد پوررنگ

احمد نیک نژاد

میر محمد موسوی

از زندان رجایی شهر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »