اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

به یاد وخاطره پنجاه و سومین سالگرد حماسه سیاهکل و 45 مین سالگرد قیام بهمن ماه 1357

روز 19 و22 بهمن ماه از جمله روزهای تاریخی مهم و بیاد ماندنی در مبارزات توده های زحمتکش مردم ایران محسوب میشوند . در19 بهمن 1349 تلاش نظری و تدارک عملی چندین ساله عده ای از کمونیستهای ایران برای  پایاد دان به فضای  یاس و بی عملی حاکم برجامعه و نیروهای سیاسی،  به ثمر نشست و با حمله به پاسگاه سیاهکل  مبارزه مسلحانه علیه دستگاه جهنمی شاه و حامیان امپریالیست اش راآغاز کردند.

هدف غائی مبارزه مسلحانه رفقای ما با طبقات حاکم و رژیم سلطنتی و حامیان امپریالیست آنها تدارک پیروزی انقلاب و استقرار آزادی وسوسیالیسم بود. انها بمثابه پیشاهنگان و پیشگامان توده های  تحت ستم واستثمار، با تحلیل مشخص از شرایط عینی  جامعه، مشی مسلحانه را اتخاذ کردند تا قدر قدرتی شاه و جو رعب و هراسی را که بعد از کودتای 28 مرداد بر جامعه مستولی شده بود، در هم شکنند؛  طبقه کارگر و توده های مردم را به قدرت لایزال  وشکست ناپذیر خود آگاه سازند تا بتوانند با سلاح آگاهی و تشکل، نظام ارتجاعی وسرکوبگر حاکم را سرنگون کرده و بر سرنوشت خویش حاکم شوند . چنین بود هدف بنیانگذاران سازمان و رزمنگان سیاهکل  و صدها و هزاران فدائی که در راه تحقق آرمان آزادی و سوسیالیسم جان باختند. اما این خونها و شکنجه ها و زندانها وآوارگیها  به هدر نرفته ونمیروند . رسیدن به آزادی و آرمانهای انسانی هزینه های سنگینی در پی داشته وخواهد داشت. اغاز مبارزه مسلحانه چریکها، افق گسترده ای را در سپهر سیاسی ایران باز کرد ودر کمتر از هفت سال، اقدام انقلابی انها در خیزش توده ای بهمن 56 تبریز، شهر صمد بهرنگی ها ، بهروز دهقانی ها، علیرضا نابدل ها،  و ده ها دلبسته سوسیالیسم وآزادی،  جرقه خورد و سراسر ایران را فرا گرفت و سرانجام توده های زحمتکش مردم با قیام مسلحانه 22 بهمن  57 رژیم ستمشاهی را بگور سپردند.

 اینک 53 سال از حماسه سیاهکل و 45سال از قیام توده های مردم  میگذرد . بدلایل مختلف از جمله ضربات پی در پی رژیم شاه به سازمانها و عناصر ازادیخواه و پیشرو و سوسیالیست جامعه، بویژه ضربه نابود کننده سال 55 به سازمان چریکهای فدائی خلق ،  و نیز سطح پائین آگاهی وتشکل طبقه کارگر وزحمتکشان، فرصت طلائی در اختیار صاحبان قدرت و ثروت و نیرو های ملی و مذهبی قرار داد وزمینه  را فراهم کرد تا ارتجاع مذهبی در سازش با امپریالیسم و با تحویل گرفتن ارتش و بوروکراسی، قدرت را قبضه  کند و انقلاب را در نیمه راه باشکست مواجه سازد. بدین ترتیب توده های مردمی که برای رسیدن به آزادی، رفاه و برابری قیام کرده بودند، بار دیگر در تله استبداد و خودکامگی طبقه حاکم گرفتار شدند که این بار با تلفیق دین و دولت ، تبعیض ، نابرابری و ستم و استثمارو زور وسرکوب  بسیار خشن تری برجامعه حاکم کردند .

اکنون کشور ما در مقطع حساسی قرار گرفته است بحرانها ی مختلف اقتثادی، اجتماعی وسیاسی تشدید شده اند در دو دهه اخیر اعتراضات و اعتصابات و خیزش های متعددی صورت گرفته اند . رویدادهای اخیر در ایران ، منطقه وجهان، جنبش کمونیستی و چپ ایران را با وظایف پیچیده  وچالشهای مهمی مواجه نموده است که در عین توجه به شرایط تحول یافته عینی کنونی، میباید از تجربیات سیاهکل و رفقائی که با وحدت تئوری و عمل، و با روحیه ای انقلابی  به نیازهای مبارزاتی زمان خود پاسخ دادند، آموخت و آموزه های انقلابی آنان را  در مبارزات جاری بکار بست .

گرامی داشت پنجاه وسومین سالگر حماسه سیاهکل  و چهل و پنجمین سالگرد قیام تاریخی بهمن 57   یاد آور مبارزه برای اهداف و آرمانهائی است که هزاران انسان شریف برای تحقق انها جان فدا کردند. از مبرمترن خواسته های کارگران، زنان، جوانان، خلقهای تحت ستم وسایر زحمتکشان گرفته که کما کان بوسیله طبقه حاکم  و دولت مذهبی و ارتجاعی ان انکار و سرکوب شده و میشوند، تا ارزوی زیستن در دنیائی آری از ستم واستثمار و تبعیض و نابرابری  وزور وسرکوب که موانع مهم رهائی بشریت از نظام منحط سرمایه داری محسوب میشوند.

 یاد و خاطره حماسه افرینان سیاهکل و همه شهدای راه ازادی و سوسیالیسم را گرامی داریم واز تجربیات نسلهای گذشته بیاموزیم و با تحکیم صفوف خود مبارزه برای رسیدن به ازادی و سوسیالیسم را گسترش دهیم.

گرامی باد یاد وخاطره رزمندگان سیاهکل و همه انقلابیونی که در راه آزادی وسوسیالیسم جان فدا کردند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد ازادی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

17 بهمن ماه 1402

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »