اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تراکت شماره 1 بمناسبت اول ماه مه  (11اردیبهشت)

 

کارگران مبارز!
سال گذشته مبارزات کارگران درشکل اعتصابات ، تظاهرات  واشکال دیگر مبارزه برعلیه تعرض بیرحمانه سرمایه داران ودولت سرکوبگرآنها ابعادی گسترده یافت . باتشدید مداوم بحران اقتصادی وتداوم ستمگری وسرکوبگری طبقه حاکم، مبارزات کارگران وزحمتکشان هرچه گسترده تر خواهد شد . هم اینک  طلیعه  تشدید مبارزه طبقاتی واعتلای جنبش کارگری  درحال دمیدن است.  کارگران وزحمتکشان بار دیگر برای بدست گرفتن سرنوشت خود  وبرای رهائی از چنگ فقر وبدبختی وستم واستثمار وزور وسرکوب  به میدان مبارزه آشکار روی خواهند آورد .
روز اول ماه مه  را به مبارزه  برای تحقق  وحدت وتشکل  ، به مبارزه برای تحقق  مطالبات خود وبه مبارزه برای تحقق شعار  کار، مسکن ،  آزادی تبدیل کنیم.
شعارهای مطالباتی تمام بخش های کارگری  راطرح و خواستار وحدت وتشکل کارگران برای تحقق آنها شویم !
افزایش سطح دستمزدها متناسب با نیازهای یک زندگی استاندارد!
شمول بیمه های اجتماعی برای کلیه کارگران شاغل وبیکار در شهر وروستاها !
لغو فوری  قانون قراردادهای موقت واستخدام رسمی کارگران قراردادی !
توقف اخراجها وبازگشت همه اخراج شده گان به سرکارهای شان !
برابری حقوق زن ومرد ورفع ستم جنسی درتمامی عرصه ها
پرداخت کمک مسکن استانداردو متناسب با درآمد خانوار وسطح اجاره بها !
کمک اولاد
لغو کارکودکان  وایجاد امکانات تحصیلی و تفریحی برای آنها  !
آزادی زندانیان سیاسی  آزادی مطبوعات وتشکلات صنفی وسیاسی!

زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر
زنده باد اتحاد وهمبستگی کارگران سراسر جهان
زنده باد سوسیالیسم
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  25فروردین 1396

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »