اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بهاران خجسته باد !

بهاران خجسته باد !

 

 

ً سکوت آب
می تواند
خشکی باشد وفریاد عطش؛
سکوت گندم
می تواند
گرسنگی باشد وغریو پیروزمندانه ی قحط؛
همچنان که سکوت آفتاب
ظلمات است
اما سکوت آدمی فقدان جهان و خداست؛
غریو را
تصویرکن   !ً ( احمد شاملو )

 

 

انسان سازنده تاریخ ،

 آبستن تغییر و تکامل است

و

جهان در انتظار نو زاده گان دیگری است !

  لحظه ها ؟

لحظات دردناک زایش انسان و طبیعت

هر دوزخمی ، خونین  !

آتش وسیل ،

 طوفان و زلزله

جنگ ، کشتار ، ویرانی

مقاومت

زندان ، شکنجه ، اعدام !

 

لحظه ها ؟

لحظات جاری تولد ومرگ در تاریخ !

 تکامل انسان و طبیعت ؛

بربریت !

از کشته ها … ، پشته ها

 از جنگل ها و کشتزاران سبز…

سروها و زمین های سوخته و ترک خورده !

خاک خسته

انسان گرسنه !

 

بردباری نه ،  هرگز

دیگر خاک خسته است

و ما گرسنه ایم !

 

جنگ طبقات !

سوسیالیسم !

تکامل انقلاب و  تغییر !

 

غریو تاریخی

نفی استبداد و استثمار

بگوش میرسد !

 

لحظات دوار !

 

گردش فصلها

گردش سرمایه

گردش بی وقفه کار

حول محور خون و دلار و…

اتحادیه های بین المللی کار

شکست و پیروزی

مرگ و زندگی

ریزش برگها

بخار یخ ها

زمستان  گرم و خونین

خیزش  طبیعت بهار

در جنگل  تناور سوخته  کار !

 

و انسان  سازنده تاریخ

آبستن تغییرو تکامل است !

زاینده گان

در مقابل دیده گان رسانه ها و جهانیان

به زیر آوار سنگسار کشیده میشوند

با حضور سلاخان دانش آموخته

متخصصان آموزش دیده

با متدد های علمی

شکنجه میشوند

سزارین میشوند

و اندیشه های نو

 به دستگاه تفتیش عقاید

سپرده میشوند تا نقره داغشان کنند !

 

نو زاد ه گان اگاهی  ،

زنده بگور میگردند

بدار آویخته میشوند !

 

 خدایانی که خود را قربانی تکامل انسان میکنند

به صلیب کشیده میشوند !

 

تکامل انسان

تکامل بربریت

تا همین لحظه !

 

تماشاچیان

زیرتهدید و فشار

تفنگ و ترس 

 جعل و جهل

پول و زندگی و مصرف

 سکوت میکنند

سقط جنین میکنند

با حاکمان همدستی میکنند

چشمان فرزندان خود ،

 از حدقه بیرون میکشند

که شاهد و ناظر جنایات جاری نباشند

زبان از حلقومشان بیرون میکشند

که از غریوشان جلوگیرند !

گوششان را کر میکنند

که صدای انفجار امواج غریو را نشنوند !

 

آرامش و امنیت سرمایه !

بربریت انساندوست !

 

باقیمانده گان

کور وکر و لال

گردش سود و سرمایه و مصرف

 را تضمین میکنند  !

 

فقدان جهان و خدا !

و خدا ،

خودآگاهی انسان است که تباه میشود  !

 

انسان را در پستوی خانه

 پنهان باید کرد !

 

این تاکنون بوده است !

آیا میتوان تغییر داد ؟

 

آری میتوان تغییر داد !

رودخانه خون و اقدام جاری است  

و انسان آبستن تغییرو تکامل تاریخ است

و این طبیعت انسان است !

 

غریو را تصویر کن !

ً در راه عشق ایثار باید نه انجام وظیفه !   ً

گر رهگذری میان خون باید رفت !

 

مبارک باد  روز پیروزتان !   خجسته باد بهاران  نو روزتان !

8.03.2007  — جهان

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »