اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت هفتاد و نهمین سالگرد شکست فاشیسم  توسط ارتش سرخ

79 سال پیش، نهم ماه مای 1945  با شکست ارتش فاشیسم آلمان و تسخیر برلین توسط ارتش سرخ پرچم پیروزی کارگران و زحمتکشان شوروی بر فراز خرابه های رایشتاک به اهتزاز در آمد .

در آن روز افتخار آفرین که پوزه فاشیسم هیتلری بخاک مالیده شد و فاشیسم بمثابه شکلی از حاکمیت طبقه سرمایه دار، هم به لحاظ سیاسی و هم اخلاقی و هم بواسطه نیروی عظیم نظامی با شکست کامل و خفت باری مواجه گردید، کسی تصور نمیکرد که این ایده ویرانگر با دستهای خونین اش بار دیگر سربلند کند . همچنانکه کسی تصور نمیکرد در آستانه قرن بیست و یکم سرمایه داری در ایران ، افغانستان ، فلسطین و سایر کشورها، در شکل و شمایل اسلام سیاسی بر مقدرات مردم حاکم شود.  امروز شاهد رشد فاشیسم و بقدرت رسیدن احزاب و عناصری در کشورهای جهان هستیم که از همان آبشخور فاشیسم تغذیه میشوند . در این شکی نیست که ظهور فاشیسم ، نژاد پرستی و جنگ و کشتار در هنگامه بحرانهای سرمایه داری رخ داده و میدهند اما در این هم تردیدی نیست که نابودی اتحاد شوروی یکی از عوامل اصلی وضعیت فاجعه باری است که فاشیسم جهانی به بهانه های مختلف از جمله “جنگ با تروریسم” تعرض علیه بشریت را آغاز کرده است و در حملات بی رحمانه خود به کوچک و بزرگ و پیر و جوان رحم نمیکند. کشتار و ویرانی درعراق، لیبی، افغانستان، امروز با نسل کشی اسرائیل در فلسطین، تحریک و ایجاد درگیریهای منطقه ای ، قومی مذهبی در اقصی نقاط جهان وسوق دادن جهان به جنگ هسته ای از نتایج فاجعه بار آن است.

در جنگ جهانی دوم  بیش از 80 میلیون انسان جانشان را از دست دادند و میلیونها نفر زخمی و آواره شدند، اما سنگین ترین تلفات انسانی  و اقتصادی و اجتماعی را طبقه کارگر و خلقهای زحمتکش اتحاد شوروی متحمل شدند. عروج فاشیسم و بر افروخته شدن آتش جنگ جهانی دوم تهاجم گسترده و بی رحمانه سرمایه داری به دستاورد های انقلاب اکتبر و سیستم اقتصادی اجتماعی نوینی بود که در اتحاد شوروی و سایر جنبشهای کارگری و انقلابی تبلور می یافت . انقلاب اکتبر زمانی رخ داد که  در امپراطوری روسیه ویرانیهای ناشی از جنگ اول ، فقر و گرسنگی بی سوادی بیش از هشتاد درصد مذهب و خرافات بیداد میکرد .اتحاد شوروی برغم تحمل جنگ داخلی و کشتار و ویرانیهای جنگ جهانی دوم،  توانست در فاصله اندکی بعد از انقلاب اکتبر در عرصه های مختلف اقتصادی اجتماعی ، رفاه عمومی و پایان دادن به تبعیض و نابرابری ، تحصیل و بهداشت و مسکن را یگان محو بیسوادی پیشرفتهای عظیمی بدست آورد ، دستاورد های انقلاب اکتبر خار چشم دول امپریالیستی و سرمایه داران جهان شده بود .

آنها چه بعد از انقلاب اکتبر و چه بعد از جنگ جهانی که خلقهای اتحاد شوروی با شکست فاشیسم بشریت را از خطر نابودی نجات دادند، لحظه از توطئه، دخالت نظامی  برای محو نظام شورائی دست بر نداشتند، حتی بعد از گذشت سه دهه از محو اتحاد شوروی  تلاشهای بی وقفه و دیوانه وارآنها   بمنظور تحقیرانقلاب سوسیالیستی وسیاه نمائی تاریخ  قهرمانان مبارزه طبقاتی و جنگ علیه فاشیسم و ارتجاع جهانی، متوقف نشده است.درحالیکه ارتش سرخ کارگران و زحمتکشان نه تنها با شکست دادن فاشیسم اهداف آنها را درنابودی اتحادشوروی ناکام گذاشتند، بلکه قاره اروپا را از خطر تسلط فاشیسم نجات داند و خطر آن را از بالای سر بشریت برداشتند.

امروز در شرایطی هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی ارتش سرخ بر فاشیسم را گرامی میداریم که اتحاد شوروی دیگر  وجود ندارد و در باره علل شکست اتحاد شوروی مطالب و کتابها و مقالات بی شماری نوشته شده است . اکنون بیش از بیش روشن میشود که در کنار عوامل مختلف اما ریشه اصلی این شکست همانا به کنار نهادن مقتضیات  مرحله سوسیالیسم ، نفی ادامه مبارزه طبقاتی در دوران ساختمان سوسیالیسم ، اعلام دولت عموم خلق که در دوران خروچف از این هم فراتررفتند و وعده استقرار جامعه کمونیستی در دهه 80رادادند و در نتیجه نفی آزادیهای سیاسی به انضمام دیکتاتوری پرلتاریا که لازمه پیشبرد مبارزه طبقاتی در همه عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و غیره در دوران ساختمان سوسیالیسم است  . تمرکز قدرت در دست اقلیتی صاحب اختیار به رشد بوروکراسی ، به حاشیه رفتن طبقه کارگر وزحمتکشان در تصمیم گیریها وسرانجام فساد در حزب و دولت و شوراها و غیره انجامید  . یعنی عملا این تفکر غالب شد که چون سوسیالیسم برقرار شده و در حال ورود به کمونیسم هستیم، پس  طبقه کارگردر عموم خلق استحاله یافته و دیگر طبقاتی نمانده که مبارزه طبقاتی هم وجود داشته باشد . بدین ترتیب بجای مبارزه سیاسی ، ایدئولوژیک و اقتصادی وفرهنگی با گرایشات و پس مانده های بورژوائی و تفکرات ارتجاعی و ضد سوسیالیستی در یک فضای آزاد به هر مخالفی انگ جاسوس زده شد و در چنین فضائی نه تنها مبارزه جدی با عناصر و انحرافات بورژوایی صورت نگرفت،  بلکه  فرصت طلبان امکان یافتند تا با نفوذ در حزب و ارگانهای دولتی و سازمانهای توده ای موقعیت خودشان را چنان تحکیم بکنند که در نهایت برغم مخالفت نزدیک به هشتاد درصد مردم شوروی با انحلال آن در رفراندمی که در روزهای آخر انجام شد، اما با مشاورت امپریالیسم آمریکا و توطئه  وتصمیم تنی انگشت شمار از رهبران فاسد انحلال اتحاد شوروی را اعلام کردند .

در هفتاد و نهمین سالگرد پیروزی ارتش سرخ بر فاشسیم سرمایه داری در سیمای دولتهای فاشیستی آلمان، ایتالیا وژاپن یاد سربازان ارتش سرخ و همه رزمندگانی که در راه رهائی بشریت از طاعون فاشیسم جنگیدند و از جان خود گذشتند، را گرامی بداریم و این روز فرخنده را به تمامی کارگران و پیروان انقلاب کارگری وانترناسیونالیسم پرلتری شادباش میگویم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »