اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت هفتادوچهارمین سالگرد پیروزی برفاشیسم

بمناسبت هفتادوچهارمین سالگرد پیروزی برفاشیسم

چهل و هفت سال از پیروزی برفاشیسم وتسلیم بلاقید وشکست آلمان نازی سپری میشود .

دردوم ماه مای 1945 ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی، با پشتیبانی توده های کارگر وزحمتکش این کشور توانست آخرین سنگرهای ارتش نازی را درهم شکسته وارد برلین پایتخت آلمان شود ولحظاتی بعد یکی از سربازان ارتش سرخ ازستونهای رایشتاک بالارفت و پرچم سرخ را به نشانه شکست قطعی فاشیسم برفراز آن برافراشت. ودر هشتم ماه مای قرارداد تسلیم بلاقید وشرط  کلیه نیروهای ارتش آلمان  به امضاء رسید .

بدین ترتیب روزنهم مای روز رهائی بشریت ازچنگ فاشیسم  و روز تسلیم بلاقید وشرط جنایتکاران نازی درتاریخ به ثبت رسید. روز نهم مای همچنین روز یادمان بیش از 27 میلیون ازکارگران وزحمتکشان و کمونیستهای اتحاد شوروی و میلیونها نفردیگر ازمبارزین رهائی ازشرفاشیسم درسرتاسر جهان است که درمقابله با آلمان نازی جان باختند. وآنچه که پیروزی قطعی برفاشیسم را ممکن کرد همین فداکاری و ازجان گذشتگی بی نظیر طبقه کارگر و خلقهای زحمتکش اتحاد شوروی بود که درصفوف ارتش سرخ وسایر ارگانهای آن سازمان یافته بودند وبارعمده واساسی جنگ و پیروزی برفاشیسم را بردوش داشتند.

ظهور فاشیسم نتیجه بلا فصل بحران سرمایه داری  بود که بعداز بحران عظیم 1929 ، برای حفظ نظام  با گزینه فاشیسم  دست به بی رحمانه ترین جنایات و سرکوب زد و دراین تهاجم وحشیانه طبقه کارگر ،کمونیست ها و بویژه خلقهای اتحادشوروی اماج اصلی ترین حملات بودند و بیشترین خسارات و تلفات انسانی را متحمل شدند. کمونیستها همیشه درصف نخست مبارزه علیه فاشیسم و نژاد پرستی  قرارداشتند و بمثابه پیشقراولان وسازماندهندگان مقاومت علیه فاشیسم خود نیز نخستین قربانیان آن بودند .

درشرایط کنونی که بحران سرمایه داری نظیر بحران 1929 وارد مرحله خطرناکی شده است ظهور مجدد فاشیسم و خطر وقوع جنگهای دیگر درابعادی وسیع وجهانی  امری دوراز واقعیت نیست.سرمایه داری برای خلاصی از بحران ده ها جنگ را سازمان داده است با دخالت های نظامی مستقیم ، جنگهای نیابتی ،تشدید استثمار  و سرکوب به دنبال راه گریز از بتعات بحرانی است که خود ناشی از تضاد های نظام سرمایه داری بوده و خلاصی ازآنها جز ازطریق انقلاب اجتماعی و برانداختن نظام سرمایه داری ممکن نیست .

درهفتادچهارمین سالگرد فتح برلین توسط ارتش سرخ و شکست فاشیسم، یاد وخاطره تمام رزمندگان کمونیست ودلاوری و ازجان گذشتگی مبارزان ضد فاشیست که زندگی خود را وقف رهائی بشریت از شرفاشیسم کردند،را گرامی داریم. .

سازماناتحادفدائیان کمونیست

دهم اردیبهشت 1398

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »