اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت نود وهشتمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر

نود و سه سال پیش از این پرچم انقلاب  سوسیالیستی اکتبر  برفراز روسیه به اهتزاز درآمد. و با بدست گرفتن قدرت توسط شوراها، اولین دولت سوسیالیستی جهان پابرعرصه وجود نهاد.باپیروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر و آغاز ساختمان سوسیالیسم درشوروی  ،جشم انداز روشن وامیدبخشی  درسراسر جهان  ودرمیان طبقه کارگر و زحمتکشان بوجودآمد  ودرپیکر جنبش کارگری  و خلقهای گرفتار استعمار واستثماروبردگی جان تازه ای دمید.  توده های عظیم کاروزحمت  به میدان مبارزه انقلابی گام نهادند.  بدین ترتیب ایده سوسیالیسم و جهان بینی علمی مارکسیسم  وتئوری وتاکتیک انقلاب پرلتری  درتمام جهان رسوخ یافت   وانقلاب اکتبر همچنین بمثابه  سرآغاز یک تحول عمیق  فکری درجامعه  بشری  به ثبت رسید.

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر  تنها به تغییرات اوضاع جهان به سود تحولات اقتصادی واجتماعی  محدود نشد بلکه  عوامل ذهنی ایجاد چنین تحولات انقلابی را  درجهان وازجمله درکشور ما ایران فراهم کرد. پیروزی انقلاب اکتبر  به پیدایش ، تقویت  و گسترش نفوذ معنوی ومادی آن نیروهائی درجامعه انجامید که بدون وجود وحضور آنها جنبش های اجتماعی  آزادیخواهانه و عدالت طلبانه  ممکن نمیشد. .جنبش خیابانی ، جنگل، قیام کلنل محمدتقی خان پسیان ،جمهوری شوروی گیلان ، تاسیس حزب کمونیست ایران  وسایر احزاب مترقی  ازهمان اوان پیروزی انقلاب اکتبروتحت تاثیر آن بوجود آمدند  وموفقیت هائی در  سطوح مختلف مبارزه علیه  ستم واستثمار ، استبداد و استعمار ازجمله نقش مهمی درلغو قراردادهای امپریالیستی ایفا کردند.

حاکمیت نوین شوروی بلا فاصله پس از پیروزی انقلاب اکتبر  در 14 آذر 1296/ پنجم دسامبر 1917، طی بیانیه ای درخطاب به خلقهای  تحت ستم  از جمله درباره ایران  اعلام کردند

«رفقا و برادران!!

در روسیه حوادث بزرگی در حال تکوین و انجام گرفته است. جنگ خونین کنونی (جنگ جهانی اول) که با نیت تجاوز به سرزمین‌های بیگانه و تقسیم خاک ملل دیگر شروع شده،‌به پایان خود نزدیک می‌شود. دنیای دیگری پا به عرصه‌ی وجود گذاشته است. این دنیا، دنیای رنجبران و ملل آزاد شده است. در پشت سر انقلابی که در روسیه انجام گرفته، حکومتی که مولود اراده‌ی کارگران و دهقانان روسی است، ایستاده است. ای مسلمانان مشرق زمین!! ای ایرانیان! ای ترک‌ها! ای عرب‌ها! ای هندوان! روی سخن ما با شماست: با شما که زندگانی‌تان،‌جانتان، مالتان و ناموستان قرن‌ها زیر پای غارتگران اروپایی مانده و له شده بود.

ما رسماً اعلام می‌داریم که تمام پیمان‌ها و قراردادهای سری که تزار مخلوع روسیه با انگلستان و فرانسه امضا کرده بود و طبق مفاد آن قرار بود قسطنطنیه (استانبول) پس از خاتمه‌ی جنگ به روسیه داده شود و حکومت مخلوع «کرنسکی» نیز همان قراردادها را تأیید کرده بود، همگی باطل و کان لم یکن و از درجه‌ی اعتبار ساقطند.

جمهوری سوسیالیستی روسیه وحکومت که مجری اوامر آنهاست، یعنی شورای کمیسرهای خلق، هر دو با تصرف خاک‌ دیگران مخالفند، ما رسماً اعلام می‌داریم که قسطنطنیه مال ترک‌هاست و باید مثل سابق در تصرف مسلمانان باقی بماند.

ما رسماً اعلام می‌داریم که عهدنامه‌ها و توافق‌های پیشین روسیه و انگلستان که ایران را میان دو کشور امپریالیست تقسیم کرده بود،‌باطل و کان لم یکن و از درجه‌ی اعتبار ساقطند (قرادادهای 1907 و 1915)

ای ایرانیان! به شما قول می‌دهیم که به محض پایان عملیات نظامی، سربازان ما خاک کشورتان را تخلیه کنند و شما مردم ایران حق داشته باشید که آزادانه درباه‌ی سرنوشت آتی خود تصمیم بگیرید1…

رئیس شوراهای کمیسرهای خلق: لنین

کمیسر خلق برای امور ملیت‌ها: استالین»

اما اقدامات دولت نوپای شوروی به اینجا محدود نشد بلکه علاوه بر لغو کلیه قراردادهای اسارتبار روسیه تزاری  تعهد کرد که  دراخراج نیروهای  نظامی انگلیس و عثمانی نیز به ایران کمک کند. این اقدامات درتداوم خود که با استقبال وسیع توده های مردم ایران و منطقه مواجه شده بود  تمامی سطوح  و عوارض  استیلای  روسیه تزاری  برایران را دربرگرفت  در بیست و ششم ژوئن 1919  پنجم تیرماه 1298 دولت کارگری  شوروی در نامه ای رسمی  به دولت ایران  ازجمله اعلام کرد که:

1«ـ تمام بدهی‌های ایران مطابق تقبلات زمان تزاری الغا می‌شود؛

2ـ روسیه به مداخله‌ی خود در عواید ایران از قبیل گمرکات و تلگراف‌خانه‌ها و مالیات‌ها پایان می‌دهد؛

3ـ دریای خزر برای کشتیرانی در زیر پرچم ایران آزاد اعلام می‌شود؛

4ـ سرحدات شوروی با ایران مطابق اراده‌ی سکنه سرحدی معین خواهد شد؛

5ـ تمام امتیازات دولت روس و امتیازات خصوصی باطل و از درجه‌ی اعتبار ساقط است؛

6ـ بانک استقراضی ایران با تمام متعلقات، ملک ایران اعلام می‌شود؛

7ـ خطوط تلگراف و راه‌های شوسه‌ی ساخته شده در طول جنگ به ملت ایران واگذار می‌شود؛

8ـ اصول محاکمات و قضاوت سابق کنسول‌ها کلاً باطل می‌شود؛

9ـ میسیون روحانی ارومیه منحل می‌شود؛

10ـ تمام اتباع روسیه‌ی متوطن در ایران مکلف هستند کلیه‌ی عوارض و مالیات‌ها را بالسویه با اهالی تأدیه نمایند؛

11ـ سرحد ایران و روس برای عبور آزاد و حمل مال‌التجاره باز می‌شود؛

12ـ به ایران اجازه‌ی ترانزیت مال‌التجاره از روسیه داده می‌شود؛

13ـ دولت روسیه از هرگونه مشارکت در تشکیل قوای مسلح در خاک ایران صرف‌نظر می‌نماید؛

14ـ دولت روسیه به ملغی شدن کارگزاری‌ها رضایت می‌دهد؛

15ـ به ایران اجازه داده می‌شود که در کلیه‌ی شهر و بخش‌ها ی شوروی کنسول تعیین نماید. »

بدین ترتیب  جمهوری جوان شوراها نه تنها  با اعلام پشتیبانی خود ازمبارزات آزادیخواهانه وضد استثماری و ضد استعماری  کارگران و زحمتکشان  آنها را درمبارزه برعلیه ارتجاع وامپریالیسم  یاری رساند بلکه راسا با لغو یکجانبه کلیه قراردادهای اسارتبار  ومزایا و امتیازات  امپراطوری روسیه   و پشتیبانی از مبارزات آزادیخواهانه  و ضد استثماری  کارگران ودهقانان ایران نفوذ معنوی عمیقی دردل کارگران وزحمتکشان  کسب کرد و نام لنین  رهبر انقلاب اکتبر  بمنزله  مدافع حقوق  کارگران وزحمتکشان و سمبل آزادی و دادگری  تادورترین  محل کار وزندگی  در شهر ها و روستا ها راه یافت. انقلاب اکتبر که اولین قدرت کارگری را درکره زمین  برپا ساخته بود  ونخستین دولت سوسیالیستی  و سرآغاز گزار از سرمایه داری  به جامعه ای فارغ از استثمار و طبقات و فارغ از ستم  و تبعیضات  و هرگونه بی عدالتی را  به جامعه بشری نوید داد.  از همان آغاز مورد نفرت سرمایه دارها و کشورهای  امپریالیستی قرارگرفت و بیش از 14 کشور امپریالیستی  مشترکا برای نابودی  کشورنوبنیاد کارگران ودهقانان وارد عملیات شدند  وبرغم مقاومت و. مبارزه بی نظیر کارگران وزحمتکشان اتحاد شوروی  اما این جنگها و توطئه ها برای به زانودرآوردن  انقلاب اکتبر و نتایج و پیامد های آن همچنان ادامه یافت.انقلاب اکتبر  با همه دشواریهای درونی و بیرونی  به آنچنان موفقیت هایی در امر آموزش و پروش ، پیشرفت های علمی صنعتی  وتامین کار و مسکن و بهداشت و زندگی عاری از ستم واسستثمار و کثافات سرمایه داری  بدست آورد که برغم  ازهم پاشی اتحاد شوروی  دست آورد های آن برای بشریت قابل برگشت نیست

اکنون درحالی  نودوهشتمین سالگرد انقلاب سوسیالیستی اکتبر را گرامی میداریم که  این انقلاب  با طی فراز و نشیب های فراوان  وتحمل جنگهای خانمانسوز وویران کننده  از سوی قدرت های سرمایه داری و ارتجاع جهانی سرانجام  زیر فشارهای بیرونی و انحرافات درونی  با شکست مواجه گردید ه است اما کماکان آرمانها و دست آوردهای  اکتبر  و خواست ها و مطالبات مطروحه  خواست طبقه کارگر و میلیاردها انسان زحمتکش روی زمین است که تحت اسارت نظام سرمایه  داری به سر میبرند. وبرای رهائی از یوغ سرمایه داری و تبعات آن همچون جنگ و گرسنگی ، بیکاری و بی مسکنی فقدان بهداشت فآوارگی ، اعتیاد ، تبعیضات نژادی ، جنسی ، ملی و غیره  پیکارمیکنند و طبقه کارگر و همه زحمتکشان  و آنهائیکه دربند نظام جهنمی سرمایه اسیرند  با ملاحظه  تاریخ پرفراز و نشیب جنبش کارگری و سوسیالیستی باید از شکست ها و پیروزی های خود در سراسر جهان از جمله شکست شوروی درس گرفته  و با روحیه ای انقلابی تر و آگاهی و تجربه فراتر به نبرد علیه سرمایه داری  وبرقراری سوسیالیسم  همت گمارند. ما نود و هشتمین سالگردانقلاب اکتبر  را به گردانهای طبقه کارگر ایران وجهان شادباش میگو.ئیم  فراموش نکنیم که انقلاب اکتبر آن چنان رویداد اجتماعی درتاریخ بشریت است که عظمت آن  با هرگام بشر درهرکجای جهان درراه  سعادت  و پیکار آن برای پیشرفت اجتماعی و بنای یک جامعه فارغ از ستم واستثمار  به نحو درخشانتری نمایان میگردد.

خ-ن عمواوغلی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »