اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت صدمین سالگرد انقلاب سوسیالیستی اکتبر

کارگران سراسرجهان برای سرنگونی نظام سرمایه داری وبرقراری سوسیالیسم متحدشوید

یکصد سال پیش انقلاب کبیرسوسیالیستی اکتبر به رهبری حزب بلشویک ودرراس آن ولادمیر ایلیچ لنین درسرزمینهای امپراطوری بزرگ روسیه تزاری به پیروزی رسید.پیامد های درخشان انقلاب اکتبرو تاثیر آن دربیداری طبقه کارگر و زحمتکشان سراسرجهان  درمبارزه علیه نظامات سرمایه داری و استثمار و استعمار ازفرازهای تاریخ بشری و چراغ راهنمای طبقه کارگر و زحمتکشان درغلبه برنظام منحط سرمایه داری ورسیدن به جامعه ای عاری ازستم واستثمار زور وسرکوب وجنگ و ویرانگری درسراسرجهان است.

درتاریخ جهان هیچ رویدادی را نمیتوان یافت که باندازه انقلاب اکتبر درسرنوشت بشر تاثیر گذاشته باشد . اکتبر تنها سرآغاز رهائی کارگران و زحمتکشان و آغاز زندگی نوین درروسیه نبود، بلکه انقلاب اکتبر باتحولی که درزندگی طبقه کارگر وتوده های زحمتکش بوجود آورد، فصل نوینی را درتاریخ بشر گشود . انقلاب اکتبر ثابت کرد که جامعه را مبتوان براصولی  نوین ومتضاد با جامعه سرمایه داری و بسود توده های کار وزحمت سامان داد. میتوان براختاپوس سرمایه پیروزشد. انقلاب اکتبر همچنین ثابت کرد که توده های  کارگر وزحمتکش رها شده اززیریوغ سرمایه داری تحت رهبری طبقه کارگر  قادرند نظام اجتماعی واقتصادی راسازمان دهند که برغم محاصره اقتصادی و تحمیل جنگ ازسوی نظامهای سرمایه داری درمدت کوتاهی به پیشرفتهای عظیم  اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی دست یابد.

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر با ایجاد اولین دولت کارگری و سوسیالیستی جهان، چشم انداز بشریت برای  ساختن جهانی عاری از استثمار و فارغ از تبعیض نژادی و ستم جنسی ، طبقاتی و ملی و پایان هرگونه  بی عدالتی و نابرابری اجتماعی را گشود.  اگر نیک بنگریم  انقلاب اکتبر برغم ضعف و کاستی ها و شکست و پیروزیهای آن، نخستین انقلاب پیروزمند طبقه کارگر واقشارمحروم جامعه برعلیه بربریت نظام سرمایه داری  ، بهره کشی انسان از انسان  و بزرگترین جهش  وتحول بنیادی در سراسر تاریخ بشریت  محسوب میگردد. به این دلیل که با انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر برای اولین بار درتاریخ بشر قدرت حاکمه بدست  طبقه ای افتادکه شرایط مادی زندگی و کار و گذران او با هیچ شکلی از اشکال استثمار وبهره کشی مطابقت نمیکند و به همین دلیل با تلاش برای لغو و نابودی هرگونه سیستم  تبعیض وبهره کشی انسان از انسان  و تبعات  ویران کننده آن ، نظیر بیکاری ، گرسنگی ، تبعیضات جنسی ،نژادی، ملی و استعمار واستثمار و جنگ وکشتار ملازمه دارد. انقلاب اکتبر پایه های مادی و معنوی ایجاد چنین تحولی  را فراهم کردو برغم تحمیل جنگ داخلی و محاصره اقتصادی  وحمله نظامی از سوی کشورهای امپریالیستی  اما  با استقرار دولت شوراها جلوه  دیگری از همبستگیی انترناسیونالیستی  طبقه کارگر را درجهت رهانیدن بشریت اززیر یوغ بردگی نظام  بهره کشی  به نمایش گذاشت .

دولت شوراهابا پشتیبانی فکر ی و عملی از همه استثمارشوندگان وستمدیدگان جهان، ندای آزادی ورهائی تمام بشریت را سرداد واشکال نوینی از مبارزه برعلیه  سرمایه و امپریالیسم  واشکال مختلف بیداد وستم وتبعیض را درجهان گستراند وتکیه گاه نیرومندی برای انقلاب کارگری و سایر انقلابات دموکراتیک  وضد  استعمار و امپریالیسم  بوجود آورد.

پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر نه تنها  به جنبش کارگری در همه کشورهای جهان  نیرو  و توان تازه ای بخشید، بلکه درعین حال  نیروی عظیم توده های  تحت ستم و استثمار و تبعیض و نابرابری  را به میدان مبارزه کشید. ودرزمان بسیار کوتاهی تئوری و تاکتیک انقلاب پرلترری  به نحو گسترده ای در سراسر جهان  راهنمای طبقه کارگر و جنبشهای انقلابی شد.

تثبیت انقلاب سوسیالیستی  درروسیه تحکیم دولت کارگری  وگسترش نفوذ مادی و معنوی آن درجهان  و گسترش مبارزه طبقاتی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته ، امپریالیسم وسرمایه جهانی را واداشت تا با توسل به هروسیله ای از جمله  محاصره اقتصادی  و حمله نظامی و دامن زدن به جنگ داخلی  وتحمیل مسابقه تسلیحاتی، دولت سوسیالیستی و کارگری روسیه را  با شکست مواجه سازد و از طرف دیگربروز انحرافات واشتباهات متعدد  دررهبری حزب کمونیست اتحاد شوروی، بعنوان مکمل تلاش  نظام سرمایه جهانی  مزید برعلت شدند تا  سرانجام  این انقلاب با شکست مواجه  شود .

بعد از شکست  و فروپاشی اتحاد شوروی، درحالیکه  تمام دست آوردهای  انقلاب اکتبر  مورد هجوم وحشیانه  مافیای قدرت و سرمایه داران  تازه به دوران رسیده  قرار گرفت و به تاراج رفت  ودرحالیکه عده ای اندک  با بالا کشیدن اموال و ثروت های عمومی زحمتکشان، یک شبه میلیونر و میلیاردر شدند، درنتیجه  این فروپاشی میلیونها نفر از اهالی  اتحاد شوروی بویژه کارگران وزحمتکشان  به فقر و فلاکت  گرفتار شدند. از آن پس  صاحبان قدرت وثروت و ایدئولوگ ها و تئوریسین های  نظام سرمایه داری  مرگ سوسیالیسم  وآغاز دوران نوین زندگی اجتماعی را نوید دادند . اما برغم  تشدید استثمار وغارت وچپاول دسترنج توده های کار وزحمت  وبدست آوردن بازار  سرمایه و کالا و نیروی ارزان کار  و دست یابی به منابع مواد خام گسترده اما  بحرانهای یکی پس از دیگری سرمایه داری  باردیگر  این بار به نحو بسیار آشکارتری  پوسیدگی  این  نظام را به نمایش گذاشت . بحرانهائی که  به همراه اش جنگ و کشتار و فقر و فاقه و آورگی و بی چشم اندازی برای بشریت  به ارمغان آورد. امروز درشرایطی صدمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر راگرامی میداریم که جهان سرمایه داری در آتش بحران  اقتصادی خود دست وپامیزند واکنون توده های بیشتری از طبقه کارگر و مردم زحمتکش به عامل اصلی ادبار خود پی برده و با دست زدن به اعتصابات و اعتراضات گسترده  ستادهای نظام منحط سرمایه داری را  به زیر سوال میبرند و خواهان تغییرات بنیادی در سیستم اقتصادی واجتماعی موجود میشوند.

وضع کنونی جهان  بار دیگر نشان نشان میدهد که  براستی  انقلاب اکتبر  دوران انقلابات کارگری و گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم  ودوران  به پاخاستن طبقه کارگر  ، دوران بیداری توده های زحمتکش مردم و دوران پیروزی بشر بر  استثمار سرمایه داری  وجهل و تیره روزی  را آغاز نمود است.  وپرواضح است که  هیچگاه شکست ها و عقب نشینی های موقت  طبقه کارگر را  از کاراصلی و هدف تاریخی اش باز نخواهد داشت . انقلاب پرلتری بانقد خود بر خواهد خاست  تابار دیگر دشمن خودرا به مصاف بطلبد  و با برچیدن نظام سرمایه داری بشریت را از تبعات ویران کننده نظام سرمایه رها سازد.

در انقلاب اکتبر کارگران وزحمتکشان یک کشور به رهبری حزب بلشویک ودرراس آن لنین  برای اولین بارازطریق قیام مسلحانه حاکمیت طبقه سرمایه داروهشو زوائد آن را سرنگون کردند و جامعه ای سوسیالیستی  و  به لحاظ اقتصادی و اجتماعی نوینی را برویرانه آی آن بنا نهادند و گامهای بزرگی درجهت برابریهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی برداشتند وحاکمت توده های کاروزحمت را برسرنوشت خویش تامین کردند و اینک بعد از گذشت یکصد سال از انقلاب اکتبر و برغم  اشکالات و انحرافات و ناکامیهای آن اما درس ها و دستاوردهای اکتبر  همواره چراغ راهنما و تکیه گاه بزرگ طبقه کارگر جهانی و انقلابیونی است که برای سرنگونی نظام سرمایه داری واستقرار سوسیالیسم پیکار میکنند.

درصدمین سالگرد انقلاب اکتبر شعارما این است

کارگران سراسرجهان برای سرنگونی نظام سرمایه داری وبرقراری سوسیالیسم متحدشوید

سازمان

اتحادفدائیان کمونیست

14آبان 1396 برابر با 5نوامبر2017

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »