اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت شصت وچهارمین سالگرد 16 آذر(روزدانشجو)

درآستانه  شانزده آذر روزدانشجو قرارداریم . شانزده آذر انعکاس مطالبات و مبارزات توده های زحمتکش مردم علیه امپریالیسم واستبداد فراگیردستگاه سلطنت استبدادی شاه  بعدازکودتای 28مرداد بود که در اراده جوانان دانشجو متجلی شد .

بعد ازکودتای 32 وحاکمیت تمام و کمال استبداد وخودکامگی دستگاه سلطنت که هرصدای مخالفی را با زندان وشکنجه وتیرباران جواب میداد وهر حزب و تشکلی که کمترین مخالفت را با سیاست های رژیم حاکم  داشت ممنوع واجازه فعالیت ازآن سلب شده بود.  دانشجویان بمثابه قشرجوان وآگاه جامعه دراعتراض به سفر ریچارد نیکسون  معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و نیزازسرگیری روابط دیپلماتیک با دولت بریتانیا که هردوازسازماندهندگان کودتابودند، به اعتراض برخواستند .اعتراضات دانشجویان باواکنش سریع ووحشیانه کودتاگران مواجه شد درجریان این حمله وحشیانه سه دانشجو جانباخته و صد ها تن زخمی ودستگیر شدند . واکنش دولت کودتا علیه جنبش دانشجوئی سرآغاز سرکوب سیستماتیک هرگونه صدای آزادیخواهی درایران شد که تا قیام پنجاه و هفت وسرنگونی شاه ادامه داشت.

اما جنبش دانشجوئی هرگزازنفس نیافتاد. جنبش دانشجوئی  درنبود آزادی های سیاسی  ودرفضای سرکوب احزاب و تشکلهای سیاسی عملا بخش مهمی ازوظایف احزاب سیاسی را در برهه های حساس از تاریخ مبارزه برای آزادی و برابری بردوش کشید . تلاش درجهت ازتقای سطح آگاهی توده های زحمتکش،سازماندهی اعتراضات وتجمعات  مختلف، مبارزه با تشکل های  رژیم ساخته دردرون دانشگاه ها ، شکل دادن به اعتراضات عمومی ..دانشجویان همواره نقش پیشروی بازی کردند.

دانشجویان بعنوان قشرآگاه جامعه، بدون تردید ازمبارز طبقاتی کارگران علیه سرمایه تاثیرپذیرفته و متقابلا درآن تاثیرمیگذارند وازاین رواست که این جنبش درروند مبارزه طبقاتی، به منبعی برای اشاعه آگاهی سوسیالیستی تبدیل شده وکادرهای کمونیست ارزنده ای به جنبش کارگری و کمونیستی ایران  عرضه کرده اند.نقش برجسته جنبش دانشجوئی  درتمام طول حاکمیت استبدادی شاه و بویژه درمبارزات انقلابی توده های مردم در دهه 50 وسرنگونی رژیم سلطنتی  و سپس مبارزه با جمهوری اسلامی تاکنون ازصفحات درخشان تاریخ جنبش انقلابی کشور ما محسوب میگردد.

دانشجویان وجوانان مبارز

درآستانه شانزده آذر جنبش دانشجوئی بعد از مدتی رکود باردیگر به میدان مبارزه روی آورده و هم اکنون دانشجویان دانشگاه های متعدد درسراسر کشور به تجمعات اعتراضی دست زده اند واین درحالی است که برخلاف وعده وعید های پوچ و فریبکارانه دولت باصطلاح تدبیر و امید روحانی ،دانشگاه ها همچنان در قرق نیروهای امنیتی گرفتار بوده و اجازه هیچگونه فعالیت سیاسی و اجتماعی، مستقل به دانشجویان داده نمیشودو سیاست امنیتی و به گیر وببند کما کان بردانشگاه ها حاکم است .علاوه بردانشجویان، کارگران وزحمتکشان با اعتصابات واعتراضات خود به مقابله با فشار اقتصادی و خفقان سیاسی برخواسته و  به اشکال مختلف ازجمله اعتصاب ، تجمع ، تظاهرات  به مقاومت و مبارزه روی آورده اند.  وظیفه دانشجویان مبارز وانقلابی است که مطالبات و مبارزات خودرا هماهنگ ساخته و گسترش دهند و فضای حاکم بر دانشگاه ها و محیط های آموزشی را درهم شکنند  و اعتراضات و مبارزات خود را با مبارزه سایر جنبشهای انقلابی، بویژه مبارزات کارگران، هماهنگ سازند.

دراستانه  شصت وچهارمین سالگرد 16 آذر، از فراز ونشیب هاو نقاط قوت وضعف جنبش دانشجوئی درطول بیش از نیم قرن کذشته  بیاموزیم و باتلفیق آگاهیهای علمی با مبارزه انقلابی این روز بزرگ راگرامی داریم.

گرامی باد یادوخاطره دانشجویانی که درراه آزادی و سوسیالیسم  جان فدا کردند

دراهتزاز باد پرچم مبارزات دانشجویان انقلابی برعلیه رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 16 آذر1396

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »