اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت سی امین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی در شهریور 67

امسال سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی درزندانهای رژیم جمهوری اسلامی است . سی سال قبل  دریک  توطئه از پیش طراحی شده، به فرمان خمینی هزاران زندانی سیاسی  که اغلب آنها دوران محکومیت خودرا سپری کرده  ودرانتظار آزادی خویش بودند ، به قتل رسیدند. رژیم جمهوری اسلامی که با سرکوب نیروهای انقلابی  وجنبش های اجتماعی منجر به قیام 57 به کمک ویاری  دول امپریالیستی بر اریکه قدرت سوار شد، درجریان جنگ  ایران وعراق ودرتداوم این جنگ با بازسازی ارگانهای سرکوب و با مستمسک قراردادن جنگ به سرکوبگری خود ادامه داد. واما با پایان جنگ هشت ساله درهراس از اوج گیری مجدد جنبش های اجتماعی  فرمان کشتار و قتل عام زندانیان سیاسی را صادر نمود .دراین قتل عام وحشیانه  هزاران انسان آزادیخوه  وسوسیالیست جان خود را از دست دادند. اما مقاومت حماسی آنها درپای چوبه های دار وتیرباران وحقانیت مبارزه آنها علیه دیو ارتجاع واستبداد  سرمایه داری که اینک چهاردهه با زور سرنیزه برمقدرات مردم حکم میراند به چراغ فرا راه مبارزین نسل جوان ونسلهای آینده  تبدیل شد. کشتار زندانیان سیاسی و سرکوب سازمانهای انقلابی  لطمه بزرگی به جنبشهای اجتماعی ایران وارد نمود تا جائیکه امروز با وجود بیداری  توده های کارگرو زحمتکش  وگسترش ابعاد مبارزه درجهت سرنگونی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، اما درفقدان حضور موثر و رزمنده احزاب و سازمانهای انقلابی،تاثیرات خودرا درجنبش های اجتماعی سراسرایران برجای گذاشته است.
اینکه جمهوری اسلامی ازابتدا باقتل وکشتار وسرکوب ، انقلاب توده های زحمتکش مردم را به عقب راند و قدرت سیاسی را قبضه کرد وهزاران نفراز مخالفین خود را دردهه 60 و تابه امروز دربی دادگاه های چند دقیقه ای خود محکوم و به قتل رسانده است ،رازی نیست که برکسی پوشیده باشد .اما فاجعه قتل عام زندانیان سیاسی  درشهریورسال 67آن چنان هولناک وبی سابقه بود که به حق آنرا یکی از فجایع فراموش نشدنی درتاریخ ایران وجهان نامیده اند . رژیم درمدت کمتراز دوماه با تشکیل گروه مرگ که بیشرمانه به آن نام «دادگاه» گذاشته بودند، هزاران زن ومرد مبارز ، شریف و انساندوست را به کام مرگ فرستاد. آنها دراین اقدام انسان ستیزانه خودحتی   قوانین و مقررات ارتجاعی خویش را نیز زیرپاگذاشتند . زندانیانی که قبلا دربیدادگاه ها محکوم شده بودند واغلب دوران محکومیت شان به پایان رسیده بود ویا روبه پایان بود، را نیز بدون هیچ دلیل و مدرکی به جوخه های اعدام سپردند.
اکنون که سی سال از این فاجعه هولناک وخونین سپری میشود،رژیم جمهوری اسلامی ومدعیان اصلاح آن همچنان مهرسکوت برلب زده اند ودربرابر خواست خانواده های این جانباختگان  و احزاب و سازمانها و نهادهائی که اعضای خودرا دراین فاجعه ازدست داده اند، حاضربه پاسخ گوئی نیستند و حتی از اعلام اسامی و محل دفن آنها خودداری میکنند. اما آنها هرگز نمیتوانند با سکوت خود اززیر بارجنایتی که مرتکب شده اند، شانه خالی کرده وازسنگینی بار مسئولیت اعمال جنایتکارانه خود بکاهند.
واقعیت این است که  تداوم کشتار و شکنجه واعدام وتکرار فاجعه  کشتار زندانیان سیاسی درابعاد قتل های زنجیره ای و  کهریزک ها  و دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری ،دانشجویان ، روزنامه نگاران و فعالین سیاسی ، فرهنگی، وسرکوب اعتراضات کارگران وتوده های زحمتکش مردم درماه های اخیر،  امتداد کشتار دهه 60 و فاجعه قتل عام زندانیان سیاسی  سال 67 است. از اکنون که توده های زحمتکش مردم  به پاخاسته اند وباشعارهای روشن خود خواهان سرنگونی رژیم وپایان دادن به ستم واستثمار وزور و سرکوب هستند، مبارزه برای آزادی و مبارزه برعلیه اختناق  و سرکوب و شکنجه واعدام ومبارزه برای کسب ازادی، ازخواست روشن شدن ابعاد فاجعه کشتار زندانیان سیاسی  درشهریور 67 و مجازات آمرین وعاملین آن که درنهایت مسئول اصلی آن نظام ضد بشری جمهوری اسلامی است،جدائی ناپذیرشده است.
امروز وظیفه همه نیروهای سیاسی  ، احزاب ، سازمانها  ونهاد های انقلابی و مترقی و انسانهای آزادیخواه  و زندانیانی که از این فاجعه جان سالم بدر برده اند ، است که درهمگامی با خانواده های زندانیان سیاسی  جانباخته ، با اقدامات مستقل خود  دادخواهی خانواده های جانباخته را به یک جنبش همگانی علیه رژیم حاکم  تبدیل کنند.دراین فاجعه خونین ما نیز رفقای زیادی از رهبران و اعضا و کادرها و هواداران سازمان را ازدست دادیم ،آنها  هرگز دربرابر  دار و درفش و شکنجه و اعدام سرفرود نیاوردند و تاآخرین لحظات حیات خود به آرمانهای انسانی خویش وفادار ماندند. ما دربرابر آنها  وهمه جانباختگان وخانواده های داغدیده و مقاومشان سرتعظیم فرود میاوریم  و پیمان میبندیم که  راه وآرمان آنها را پی گیرانه دنبال کنیم.
درسی مین سالگرد این این فاجعه خونین باردیگر  یاد و خاطره همه جانباختگان قهرمان را گرامی میداریم . یاد آنها درمبارزه برای آزادی وسوسیالیسم همیشه زنده و جاویدخواهد ماند.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی
زنده باد سوسیالیسم
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  شهریور 1397

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »