اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت درگذشت علی اشرف درویشیان نویسنده و پژوهشگرسوسیالیست

علی اشرف درویشیان، نویسنده مبارز، آزادیخواه وسوسیالیست، بدرود حیات گفت. علی اشرف درویشیان دردوره رژیم ستمشاهی بخاطر نوشته هایش که انعکاسی از زندگی و مبارزه محرومان جامعه بود به زتدان افتاد وبعد از به روی کارآمدن حکومت آزادی ستیز و ستمگرجمهوری اسلامی نیز هرگز با حکومتگران سرسازش نداشت و برغم فشارها و محدودیت های متعدد و جلوگیری ازانتشار کتابهایش، با قلم وقدم خود درسنگر کانون نویسندگان ایران به پیکارعلیه  ستم و استثمار و جهل و خرافه ادامه داد. درویشیان درمبارزه باسانسور وآزادی ستیزی ، آشکارا سخن میگفت وهرگز درمقابل صاحبان قدرت وثروت سرخم ننمود. ازآثاردرویشیان  مجموعه فرهنگ افسانه ای ایران،رمان چهارجلدی «سالهای ابری» وسلول 18 ،آبشوران،شب آبستن است، خاطرات صفرخان، همراه آهنگهای بابام،ازاین ولایت،ازندارتادارا،فصل نان، رامیتوان نام برد . درویشیان درزمینه ادبیات کودکان ونوجوانان نیز آثار بیاد ماندنی ازخود برجای گذاشت.علی اشرف درویشیان اززمره نویسندگان وهنرمندانی است که یاداش درمبارزه برای آزادی و سوسیالیسم جاودانه خواهد ماند.

درگذشت علی اشرف درویشیان راه به بازماندگان وهم رزمان وهمراهان او تسلیت میگوئیم.

یاداش گرامی باد.

روابط عمومی سازمان اتحادفدائیان کمونیست

5 آبان 1396

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »