اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت بیست وهفتمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

بمناسبت بیست وهفتمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

بیست هفت سال پیش واقعه خونینی درزندانهای رژیم جمهوری اسلامی رخ داد که هنوز ابعاد آن بدرستی مشخص نشده است. درتابستان 67 هزاران نفر اززندانیان سیاسی که اغلب آنها دوره محکومیت شان بپایان رسیده بود، بیرحمانه قتل عام شدند.اینکه درطول حاکمیت خونبار مافیای قدرت وثروت هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی بدست جلادان این رژیم کشته شده اند برهمگان روشن است اما دراین میان جنایتی که رژیم درتابستان 1367درحق زندانیان سیاسی مرتکب شد درنوع خود جنایتی بی سابقه وقتل عامی بیرحمانه بود که بعد از بیست وهفت سال هنوز مشخصات کامل ، محل دفن  ووصیت  نامه های بسیاری از آنها ناشناخته مانده است و جمهوری اسلامی نه تنها حاضر نشده است دلایل ، تعداد واسامی و علل اعدام این عزیزان بخون خفته را اعلام کند بلکه با بیشرمی تمام تلاش دارد برروی این جنایت پرده ساتر افکنده و به فراموشی سپرده شود.اما برغم تلاشهای مذبوحانه رژیم ،مبارزه خانواده شهدا و زندانیان سیاسی و بازماندگان و فعالین عرصه های اجتماعی  که با تجمعات ، تحصن ها و افشاگریهای مداوم  دیوار سکوت را شکستند  و جنایات جمهوری اسلامی را افشا کردند، همچنان ادامه دارد وتابازستاندن تاوان این جنایتها،ادامه خواهد داشت.

امسال درشرایطی یادجانباختگان قتل عام تابستان 67 را گرامی میداریم که سرکوب، زندان و اعدام همچنان ادامه دارد  بعد از «توافق هسته ای» اعدام زندانیان سیاسی بویژه زندانیان کرد ، بلوچ وعرب گسترده تر از پیش شده است. بدیهی است که اگردرداخل وخارج کشور مقاومت و مبارزه برعلیه سرکوبگریها،گسترش نیابد ،با توجه به ترس ونگرانی سردمداران رژیم از برآمد توده ای دوران «پساتحریم» ، دست زدن به جنایتی مشابه دورازواقعیت نیست.لذاخطر تشدید سرکوب و اعدام،سایر زندانیان سیاسی خطری است که باید آن را جدی گرفت.

دربیست وهفتمین سالگرد تابستان خونین سال 67 یاد تمامی جانباختگان این واقعه و همه شهیدان  راه آزادی و سوسیالیسم را گرامی میداریم و به خانواده ها و بازماندگان آنها که لحظه ای از مبارزه برای افشای این جنایت ومحاکمه آمرین وعاملین آن کوتاهی ننموده اند درود میفرستیم و بار دیگر بر پایبندی خود به پیمانی که برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برای تحقق آزادی و سوسیالیسم که آرمانهای انسانی این شهیدان نیز بوده است، تاکید میورزیم .

یاد همه جانباختان راه آزادی و سوسیالیسم گرامی باد

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  چهارم شهریور ماه 1394

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »