اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت اول مهر1401و بازگشائی مدارس  ودانشگاه ها

دانش آموزان ، دانشجویان ، آموزگاران واستادان مبارز

امسال درشرایطی به پیشواز آغازسال تحصیلی جدید میرویم که هزاران دانش آموز ودانشجوومعلم واستاد به همراه زنان واقشارمختلف توده های زحمتکش مردم سراسرایران درواکنش به قتل”مهسا امینی” دخترجوان 22ساله بدست ماموران سرکوبگر ارگان ضدمردمی “ارشاد” و دراعتراض به ستم وتبعیض علیه زنان و حجاب اجباری ونیز علیه ستم واستثمار وگرانی و بیکاری وفشارهای عدیده اقتصادی وسیاسی و فرهنگی دست به اعتصاب واعتراض وتظاهرات وسیع خیابانی زده اند وازچند روزمانده به اول مهروبازگشائی مدارس آتش خشم توده های زن ومرد بجان آمده درخیابانها وکوچه ها زیرپای طبقه حاکم وسرگوبگران آزادیهای سیاسی ومدنی  را آنچنان داغ کرده است که به هذیان گوئی افتاده اند.اعتراضات گسترده توده های مردم و اتحاد وهمبستگی سراسری به پیشگامی زنان، افکارعمومی مترقی نه تنها ایران بلکه سراسرجهان را به تحسین و تشویق واداشته است  و بویژه زنان ودختران قهرمان ایران  به تمام دنیا نشان دادند که دیگر ادامه تبعیض و ستمگری وآپارتاید جنسی را تحمل نیمیکنند ونخواهند کرد. پیشگامی زنان واتحاد سراسری همه زحمتکشان وخلقهای تحت ستم واستثماروشرکت درتظاهرات واعتراضات باشکوه روزهای اخیر وخواست سرنگونی انقلابی رژیم حاکم دراستانه بازگشائی مدارس، بی شک فضای نوینی را برای ارتقاء تجربه ودانش مبارزاتی  جوانان ونوجوانان کشورفراهم آورده است تا با اتحاد و توان بیشتری به تداوم مبارزه سراسری برای پایان دادن به ستم واستثمار وزوروسرکوب و سرانجام سرنگونی ارتجاع حاکم وبدست گرفتن سرنوشت خویش یاری رسانند.

دانش آموزان ، دانشجویان ، آموزگاران واستادان مبارز

امسال نیز همچون سالهای گذشته  خانواده ها درشرایطی  فرزندان خود را بدرقه راه مدارس میکنند که فشار اقتصادی بسیاری از آنها را حتی از تامین ابتدائی ترین نیازهای معیشتی و خوراکی فرزندان خود عاجزکرده است. فقر بسیاری ازجوانان ونوجوانان طبقات زحمتکش را همچنان درآتش حسرت ورود به مدارس ودانشگاه ها میسوزاند .

  صد ها هزار کودک که بخاطرفقر مالی خانواده ها از رفتن به مدرسه محروم هستند وبعنوان کودکان کار بیش از همه مورد آزار و اذیت قرارمیگیرند. به این آمار صد ها هزار دختر محروم از تحصیل را هم باید اضافه کرد که به جای نشستن روی میزنیمکت مدارس، درخانه ها ،کارگاه ها و کارخانه ومزارع به غیرانسانی ترین وجهی مورد ستم واستثمار واقع میشون.د این محرومیت ازتحصیل و رانده شدن کودکان وجوانان به سمت بازار کار،آوارگی ، دربدری وگرفتارشدن آنها دردام تبهه کاران را به همراه دارد.
. علاوه بر آن میلیون ها کودک ونوجوان  بدلیل ممنوعیت تدریس به زبان مادری مورد تبعیض قرار میگیرند چراکه آنها ناچارند ازهمان ابتدا با زبانی غیراز زبان مادری خود، یعنی  زبانیکه با آن آشنائی ندارند ویا آشنائی کافی ندارند، تحصیل را آغاز کنند. این تبعیض میزان فشار روحی وروانی برآنهارا افزایش داده ودرجه موفقیت شان را درکسب دانش بسیار پائین میاورد.

دانش آموزان ، دانشجویان ، آموزگاران واستادان مبارز
 درآستانه بازگشائی دانشگاه ها ومدارس کشورکه توده های مردم  باشعارهای” مرگ بردیکتاتور” “زن- زندگی- ازادی”  “از کردستان تا تبریز صبر ما گشته لبریز”، “اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم میشیم” به مصاف  رژیم رفته اند ودربسیاری ازموارد نیروهای سرکوبگررا مستاصل و فراری نموده اند،شرکت در جنبش گسترده کنونی ومبارزه برای تغییرات بنیادی درنظام آموزشی کشور  و حمایت وپشتیبانی ازسایر جنبش های اجتماعی انقلابی برعلیه نظام ارتجاعی حاکم، انتظاری است برحق،چرا که دانشگاه ها ومدارس کشور طی نزدیک به صد سال سنگر بزرگ نشر آگاهی ، آزادی و سوسیالیسم بوده است. درشرایط حساس کنونی دانشجویان ،دانش آموزان، آموزگاران واستادان مبارزو پیشرو نقش بسیار مهمی دراستمرار مبارزه وارتقای سطح آگاهی وسازمانیابی وسمت وسوی انقلابی دادن به جنبش های اجتماعی برعهده دارند. .بکوشیم درپیوند با مبارزات روبه گسترش جاری زنان ،کارگران وزحمتکشان علیه نظام ارتجاعی حاکم  وباانجام وظایف انقلابی خود جایگاه تاریخی دانشگاه ها ومدارس بمثابه یکی از سنگرهای مهم  مبارزه برای آزادی وسوسیالیسم ودگرگونی های عمیق اجتماعی را حفظ کنیم..اتحاد ومبارزه رمزپیروزیست .شرکت گسترده دراعتراضات عمومی ،کمک به سازمانیابی  و تلاش  برای ایجاد پیوند وهمبستگی با جنبش کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی  وگسترش ایده های آزادیخواهانه و سوسیالیستی دردانشگاه ها  ومدارس و مراکز آموزشی ودرمیادین مبارزه تاسرنگونی انقلابی طبقه ستمگر واستثمارگرحاکم و ازهم پاشاندن دستگاه سرکوب ازوظائف مبرم برای رهائی ازوضعیت فلاکت بارکنونی است .
برای سرنگونی انقلابی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی   دریک جبهه انقلابی  متحدشویم.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقراربادجمهوری فدراتیوشورائی
زنده بادسوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 29 شهریورماه 1401

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »