اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت اول مهر 1394و بازگشائی مدارس

بمناسبت اول مهر 1394و بازگشائی مدارس

سال تحصیلی 1394- 95 آغاز میشود .میلیونها دانش آموز ودانشجو خود را برای ورود به کلاسهای درس در  مدارس ، دانشگاه ها وسایر مراکز آموزشی آماده میکنند. خانواده ها درشرایطی با بیم وامید فرزندان خود را بدرقه راه مدارس میکنند که فشار اقتصادی بسیاری از آنها را حتی از تامین ابتدائی ترین نیازهای معیشتی و خوراکی فرزندان خود عاجزکرده است. فقر، بسیاری ازجوانان ونوجوانان طبقات زحمتکش را همچنان درآتش حسرت ورود به مدارس ودانشگاه ها میسوزاند .کسترش  توزیع ومصرف مواد مخدر در مدارس ودانشگاه ها، آینده جوانان را با تهدیدات جدی مواجه ساخته است.معلمان زحمتکش که مسئولیت بزرگ آموزش وپرورش جوانان را برعهده دارند،بدلیل عدم تکافوی حقوق معلمی ناچارند اوقات فراغت خودرا به جای مطالعه وآمادگی برای تعلیم وتربیت جوانان، درمشاغل فرعی نظیر مسافر کشی وکارهای دیگر سپری کنند.درسیستم ارتجاعی آموزشی ایران ، مفاد درسی مبشر خرافات ومروج کهنه پرستی وتاریک اندیشی اند و به زور درمغز جوانان فروبرده میشوند.کمبود فضای لازم آموزشی و نبود تجهیزات مدرن، بویژه دانش آموزان ودانشجویان بسیاری از شهرها وروستاهای کشوررااز کسب دانش لازم واستفاده از حضور معلمان ومدرسان کارآزموده محروم کرده است. مشکل بزرگ دیگرمیلیونها جوان که به امید کسب دانش راهی مدارس میشوند وجود تبعیض جنسی، ملی ومذهبی  ،آزار جسمی و روحی وسرکوب ابتدائی ترین حقوق وآزادیهای سیاسی، ممنوعیت تشکل مستقل وومحرومیت ازآزادی بیان است.دولت بزرگترین مروج ومشوق  تبعیض جنسی ، مذهبی وملی درمدارس است هم اکنون میلیون ها کودک ونوجوان  بدلیل ممنوعیت تدریس به زبان مادری مورد تبعیض قرار میگیرند، آنها ناچارند ازهمان ابتدا با زبانی غیراز زبان مادری خود ،زبانیکه با آن آشنائی ندارند ویا آشنائی کافی ندارند، تحصیل را آغاز کنند. این تبعیض میزان فشار روحی وروانی برآنهارا افزایش داده ودرجه موفقیت شان را درآموزش دروس پائین میاورد.

مافیای قدرت وثروت حاکم برکشور اعتراض بر علیه این تبعیضات را با سرکوب وزندان وشکنجه پاسخ میدهد. بسیاری از آموزگاران ، استادان و دانش آموزان ودانشجویان پیشرو ومترقی وانقلابی که خواستار رفع تبعیض ، داشتن تشکل مستقل و آزادی بیان میشوند با سرکوب واخراج از مدارس و مشاغل مواجه میشوند .اکنون درآستانه آغاز سال تحصیلی جدید رهبران اعتراضات معلمان درزندانها و شکنجه گاه ها به سرمیبرند. و درروزهای اخیر عده دیگری از معلمان و فعالان مدنی و دانشجوئی دستگیر وروانه زندان شده اند.

جنین است شمه ای ازاوضاع اجتماعی، سیستم آموزشی ووضعیت کودکان ،نوجوانان ، آموزگاران و استادان درآستانه بازگشائی مدارس کشور.
این واقعیتهای دردناک انعکاسی است از وضعیت جامعه درمدارس دانشگاه ها وجوانان وکودکانی که از امکان تحصیل محروم هستند این ها مسائل ومشکلاتی نیستند که دانشجویان، دانش آموزان و آموزگاران مبارز و پیشرو دیده برآنها بربندند. طی سالهای گذشته آموزگاران ، دانشجویان ودانش آموزان وجوانان دست به اعتراضات گسترده ای زدند ورژیم برغم درپیش گرفتن سیاست سرکوب و برغم برپاکردن بیدادگاه ها و بریدن محکومیت های سنگین برای فعالین این جنیشها، اما هرگز نتوانسته است این حرکتها رامتوقف کرده وبه اهداف سرکوبگرانه خود برسد .رشد وارتقای سطح آگاهی ودرک آموزگاران، دانشجویان وجوانان ازوضعیت جامعه و تلاش آنها برای ایجاد پیوند وهمبستگی با جنبش کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی  وگسترش ایده های آزادیخواهانه و سوسیالیستی دردانشگاه ها  ومدارس و مراکز آموزشی چشم اندازگسترش وتعمیق  این جنبشها را درافق مبارزه  طبقاتی  باهدف سرنگونی نظام حاکم وپایان دادن به ستم واستثمار وزور سرکوب وپایه ریزی سیستم آموزشی  مترقی ، انقلابی ومدرن همراه با تحصیلات به زبان مادری و رایگان برای کلیه شهروندان، نمایان میسازد.

دانش آموزان ، دانشجویان ، آموزگاران واستادان مبارز
درآستانه بازگشائی دانشگاه ها ومدارس کشور،اتحاد ومبارزه شما برای تغییرات بنیادی درنظام آموزشی و حمایت وپشتیبانی ازسایر جنبش های اجتماعی انقلابی برعلیه نظام استثمارگرانه وسرکوبگرانه حاکم، انتظاری است برحق،چرا که دانشگاه ها ومدارس کشور طی نزدیک به صد سال سنگر بزرگ آگاهی ، آزادی و مبارزه بوده است.

ما آغازسال تحصیلی  94-95 را به همه شما دانش آموزان ، دانشجویان ، خانواده ها و آموزگاران شادباش میگوئیم و شمارا به اتحاد ومبارزه جهت تحقق خواست ها ومطالباتتان فرامیخوانیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

اول مهرماه 1394

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »