اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت آغاز سال تحصیلی 94-93

بمناسبت  آغاز سال تحصیلی   94-93

با فرارسیدن  ماه مهر، سال تحصیلی جدید آغاز میگردد. میلیونها نفراز فرزندان کارگران و زحمتکشان  به امید کسب دانش  و تامین زندگی بهتر برای اینده خود، روانه مدارس و دانشگاه ها میشوند. درکشور ما بدلیل حاکمیت  رژیمی به غایت ارتجاعی،  سالها است که  مسیر دستیابی به تجربیات و دانش بشری  با موانع متعددی روبرو است  .  دانش آموزان و دانشجویان از همان  گامهای نخستین ورود به مراکز آموزشی  با انبوه موانع   روبرو هستند ، چرا که ارتجاع مذهبی با زور سرنیزه سایه شوم خود را بر مدارس و مراکز آموزشی نیز گسترانیده است  . جهل و خرافه را با توصل به انواع  ترفند ها  از جمله ازطریق مسخ  دست آورد های بشری . جعل حقایق تاریخی  دراذهان نیروی جوان و تاریخ سازان آینده فرو میکند . آنها با تفتیش عقاید و حاکم نمودن اختناق  ووحشت در محیط آموزشی، راه شکوفائی  استعداد ها و رشد خلاقیت جوانان را مسدود میسازند و برزمینه  چنین  برنامه ریزی است که  تلاش میکنند تا نیروی عظیم دانش آموزان ودانشجویان کشور را درجهت مقاصد  سرکوبگرانه  و اهداف سیاسی خود به کار گیرند.امسال نیز همچون سالهای پیشین  اقدامات  رژیم برای اعمال کنترل پلیسی برمدارس و دانشگاه ها مدتها قبل از آغاز سال تحصیلی شروع شده است  . علاوه بر رایج نمودن  آموزشهای غیر علمی و اشاعه خرافه پرستی درمیان جوانان،  تلاش میکنند با کشاندن بخشی ازآنها به  خحیابانها و معابر عمومی  و تبدیل شان به ابزار سرکوب مافیای قدرت و ثروت  و تقویت انجمنهای اسلامی  این لانه های جاسوسی و سرکوب  و اختناق ،  وجه تکمیلی سیاستهای آموزشی حود سازند.

دانش آموزان ، دانشجویان ومعلمان مبارز!

امسال شما درشرایطی  راهی  مراکز آموزشی میشوید که  بنا برآمار اعلام شده توسط  مسئول نهضت سواد آموزی کشو بیش از 9 میلیون نفر بیسواد درکشور وجود دارند . درحالی که میلیونها  نفر از هم سن و سالهای شما بدلیل  فقر و نداری و آوارگی و بی خانمانی  از حضور در مدارس و مراکز آموزشی محروم هستند . شرایط مشقت بار زندگی ، بیکاری  و گرانی  بخش دیگری از نیروی جوان جامعه را  حتی از آموزش ابتدائی نیز محروم ساخته است . کم نیستند جوانان و نوجوانانی که به جای رفتن به مدرسه  مجبورند برای  تامین معاش خود  و کمک  به معاش خانواده  ، به کارهای طاقت فرسا روی آورند. جمهوری اسلامی تاکنون نه تنها از مصائب  این قربانیان فقر و فلاکت  نکاسته است بلکه  با واگذاری بخش مهمی از مراکز آموزشی به بخش خصوصی ، مدارس را به  منبع دیگری از سود اندوزی سرمایه داران تبدیل نموده  و محرومیت بیشتری را بر  فرزندان خانواده های فقیر و زحمتکش  اعمال مینماید. علاوه براینها میلیونها دانش آموز درشرایطی وارد سال تحصیلی جدید مسشوند که ازحق آموزش به زبان مادری خود محرومند و اعمال این تبعیض مضاعف نیز همچون مانعی در رشد و شکوفائی  استعدادهای علمی ، فرهنگی و هنری نوجوانان ملیت های غیرفارس محسوب میگردد.

دانش آموزان ، دانشجویان و معلمان مبارز!

سال تحصیلی جدید درشرایطی حساس آغاز میگردد ، بحران جهانی سرمایه داری فروکش نکرده است ، منطقه خاورمیانه درآتش جنگهای  فرقه ای  ودخالت کشورهای امپریالیستی و دول مرتجع منطقه میسوزد . سیاست های اقتصادی  رژیم درایران زندگی را برمیلیونها کارگر و زحمتکش  جانفرساترساخته است . گرانی ، بیکاری ، اعتیاد، فساد و رانت خواری بیداد میکند. دریکسو صاحبان قدرت و ثروت هستند که  با تشدید استثمار و غارت و چپاول دسترنج توده های زحمتکش مردم هرروز فربه ترمیشوند ودرسوی دیگر اکثریت عظیم توده های کار وزحمت هستند که  به سمت فقر وفلاکت بیشتررانده میشوند. جمهوری اسلامی و مافیای قدرت وثروت بعنوان عاملین این همه مصائب، آماجهای اصلی  میارزات کارگران وزحمتکشان هستند. طی سالهای متمادی هر چند بخشی از مراکز آموزشی  ازجمله منابع تغذیه سیاستهای ارتجاعی رژیم وجنتحبندب های درون آن محسوب میشدند اما مبارزات دانشجویان ، دانش آموزان و معلمین انقلابی  پرده از روی سیاست های فریبکارانه رژیم برداشته  وواقعیت ها حاکی از آن است که  ترفندهای آنها دیگرقادر به فریب جوانان ونوجوانان کشورنیست واکنون چهره واقعی این رژیم جنایتکار بر اکثریت عظیم دانشجویان ودانش آموزان برملاترگشته است.

امسال باید برآهنگ  مقابله ومبارزه با سیاست های  جمهوری اسلامی درمراکز آموزشی  شتاب بخشید . جنبش معلمان ، دانش آموزان ودانشجویان کشور درمبارزات کارگران وزحمتکشان  درمقاطع حساسی از تاریخ، نقش ارزنده ای ایفاکرده و تجربیات  گرانقدری ازخود برجای گذاشته است. داشجویان ، معلمان و دانش آموزان مبارز وانقلابی  میباید با آموزش ازاین تجربیات  راه  گسترش این جنبش و تبدیل آن به یک نیروی متحد جنبش کارگران وسایرزحمتکشان  را هموارسازند. تشکیل کمیته ها و هسته ها و درنهایت سازمانهای انقلابی داشجوئی ، دانش آموزی  ومعلمان  بصورت علنی ، مخفی و نیمه علنی  وتبدیل آنها به کانون  اشاعه آگاهی و تشکل درمیان جوانان  دانش آموز ودانشجو ، ازوظایف تاخیرناپذیر کنونی  محسوب میگردد.

تردیدی نیست که باوجود اختناق حاکم برمراکزآموزشی ، سازماندهی وگسترش  تشکلات انقلابی وحفظ و ادامه کاری آنها اسان نخواهد بود ،اما هسته های فشرده ای از داشجویان ودانش آموزان انقلابی  قادرند باتلفیق فعالیت علنی و مخفی  با حداقل نیرو بیشترین تحرک لازم را سازمان داده  وبا اقدامات تبلیغی ، ترویجی ، افشاگرانه وعملی خود  اذهان نیروهای محیط آموزشی خودرا  جهت داده وآنها را به مقابله با ارتجاع حاکم بر مدارس ودانشگاه ها بکشانند. افشای اهداف رژیم  وسردمداران آنها در محیط های آموزشی، افشای ماهیت  ارتجاعی  مفاد آموزشی ، مقابله با  تبعیض و جداسازی جنسیتی ، دفاع ازمطالبا ت کارگران ، معلمین، استادان ، مطالبات خلق های تحت ستم واستثمار  و ده ها زمینه فعالیت دیگر، میتواند  جزئی از برنامه فعالیت  این تشکلها  محسوب شده و دامنه نفوذ انها را در میان دانشجویان ، دانش آموزان و معلمین سراسرکشور گسترش دهند.

سازمان اتحادفدائیان کمونیست، درسال تحصیلی جدید برای دانش آموزان، دانشجویان ، آموزگاران و استادان زحمتکش  درتحصیل ، اشاعه آگاهی  و مبارزه  برای جامعه ای عاری از ستم و استثمار وزوروسرکوب ،آرزوی پیروزی می نماید.

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

اول مهرماه 1393

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »