اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت آغاز سال تحصیلی ۸۶-۸۷

از تعدی رژیم به سنگر آزادیخواهانه و برابری طلبانه دانشگاه ها ومدارس کشور دفاع کنیم و  پرچم مبارزه و مقاومت دربرابر ارتجاع داخلی و سلطه طلبان خارجی را برافراشته نگهداریم

تعطیلات تابستانی به پایان رسید  و  مدارس و دانشگاه ها  ومراکز آموزشی درشرایطی  بروی جوانان کشور باز شد  که  دیو استبداد و خودکامگی  و تشدید ستم و استثمار  بر فضای   کشور حکم میراند . طی  تابستان گذشته  صاحبان قدرت و ثروت  برای  سرکوب  وخفه کردن مبارزات دانشجویان ، کارگران ، زنان  وملیت های تحت ستم  وهمه و هرگونه جنبش اجتماعی  که از آن فریاد آزادیخواهی و برابری طلبی و عدالت بگوش میرسید ، به هر وسیله ای متوسل شدند .  دستگیری دانشجویان مبارز ، ترتیب دادن اعدامهای خیابانی ، تصفیه  استادان  دانشگاه ها ، دستگیری و زندان معلمان ، ضرب و شتم جوانان ، زنان، تقویت سپاه پاسداران و بسیج و اعلام علنی آمادگی آنها برای سرکوب جنبشهای اجتماعی،  برگزاری مانورهای مختلف برای ایجاد جو رعب و وحشت درجامعه  از جمله  اقدامات  سرکوبگرانه رژیم  بود .
اما مرتجعین حاکم گویا فراموش کرده اند که  سنگر دانشگاه ها  و مدارس کشور  با خون و رنج بیشمار دانشجویان انقلابی و مبارز عجین شده است . دانشجویان و جوانانی که  درطول  تاریخ تاسیس  مدارس و دانشگاه ها  درراه حفظ و حراست از سنگر آزادیخواهانه دانشگاه ها  جان فدا کرده اند وهرگونه فشار و زندان و شکنجه را بجان خریده اند.  امروز برغم  گسترش جو سرکوب  و رعب و وحشتی که سردمداران رژیم  میخواهند بر دانشگاه ها ومدارس حاکم گردانند  اما دانشجویان و جوانان بیش از بیش در مییابند که دنباله روی از احزاب و جریاناتی که  میخواهند چنین ساختار سیاسی و اقتصادی پوسیده ، ارتجاعی و سرکوبگرانه ای را با رنگ ولعاب« اصلاحات« کذائی و تحولات تدریجی سرپا نگه دارند . کار به جائی نخواهند برد وبطور قطع باید از آنها فاصله گرفت . دانشجویان وجوانان بیش از بیش درمییابند که  برای خلاصی از  وضعیت حاکم و برای پایان دادن به ستم و استثمار و زور وسرکوب ، جامعه ما به یک دگرگونی بنیادی نیازمند است و در جریان این دگرگونی نقش و رسالت بزرگی بردوش آنها قراردارد.
درعین حال  دیگر جنبشهای اجتماعی ، نظیر کارگران ، زنان و ملیت های تحت ستم برای  خلاصی از وضعیت موجود در مبارزه و تلاشی وقفه ناپذیرند.  روشن است که  سرنوشت  این اکثریت عظیم کارگر و زحمتکش  با سرنوشت میلیونها دانش آموز و دانشجو که امروز راهی مدارس و دانشگاه ها میشوند گره خورده است و دانشجویان و دانش آموزان  نمتوانند مبارزات و خواسته های سیاسی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را خارج از چهارچوب و خواستهای  این خیل عظیم  طرح  نموده و انتظار موفقیت داشته باشند . بلکه  با انعکاس فشار های اقتصادی و اجتماعی برکارگران واقشار زحمتکش جامعه، دانشجویان نیز مستقیما از آن تاثیر پذیرفته و بناگزیر  با جنبش های اجتماعی دیگر پیوند مییابند .
وظیفه دانشجویان سوسیالیست و انقلابی است که بمثابه  گروه های پیشرو دانشجویان ودانش آموزان  مبارز  به  ارتقای سطح آگاهی  دانشجویان ودانش آموزان یاری رسانند  و با سازماندهی  تشکیلات های مستقل   مخفی و علنی  وبا تلفیق  فعالیت های علنی و مخفی  رابطه جنبشهای دانشجوئی و دانش آموزی را با مبارزات  کارگران ودیگر زحمتکشان تامین کنند .
دانش آموزان ، دانشجویان ، استادان و آموزگاران آزادیخواه ومبارز!
خود بهتر میدانید که  جامعه ما درشرایط بسیار حساس و خطرناکی به سر میبرد .  بحران اقتصادی و بیکاری فزاینده کارگران ، کارمندان ، گسترش  فقر و فساد  ، تشدید استثمار و غارت و چپاول ثروت های اجتماعی توسط اقلیتی  تکیه زده بر قدرت و ثزوت،  آینده را بر اکثریت عظیم مردم تیره وتار کرده است . کارگران ، زنان دانشجویان و مردم زحمتکش درشرایطی  به مقابله و مبارزه با ظلم و ستم وتعدیات  دولت و سرمایه داران  دست به مبارزه و مقاومت میزنند که هنوز  از سازمانیابی و اتحاد و تشکل لازم برخوردارنیستند . رژیم تلاش میکند  هرگونه رابطه  انقلابی  میان جنبش های اجتماعی را ناممکن ساخته و از سازمانیابی مستقل آنها جلوگیری بعمل بیاورد . ارتجاع حاکم  میکوشد  مبارزات پراکنده و نامنسجم و بی ارتباط با سایر حرکت های اعتراضی را  سرکوب کند و یا آنها را تحت نفوذ تشکلها و عناصر وابسته بخود  درآورده و به انحراف بکشاند .
علاوه براین تشدید بحران هسته ای و  خطر جنگ درحالیکه برای  محتکرین و سرمایه داران« نعمتی الهی» محسوب میشود.  فشار اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی آن برگرده کارگران و زحمتکشان  سنگینی میکند و آنها را مدام در ترس و حراس و بی آیندگی فرو برده است.
درچنین شرایط خطیری  روشن کردن افکار مردم نسبت به  خطر جنگ  ونیات تجاوزکارانه و سلطه طلبانه  امپریالیسم آمریکا  ودرعین حال افشای اهداف پلید  رژیم جمهوری اسلامی  از تشدید بحران خارجی ، تشویق و ترغیب آنها  به سازمانیابی در محل کار و زیست  و لزوم سرنگونی رژیم ارتجاعی حاکم بدست توده های مردم ازوظایف تاریخی و مبرم  دانشجویان ، استادان ، معلمین و  روشنفکران مبارز و انقلابی محسوب میشود. تردیدی نیست که رشد آگاهی و سازمانیابی توده های زحمتکش مردم ، امکانات  دست یازیدن به اشکال مختلف مبارزه موثر و موفقیت آمیز  برای آزادی را تسهیل خواهد کرد  و آنگاه هیچ قدرت داخلی و خارجی را  توان ایستادن دربرابر  خواست های آزادیخواهانه ، برابری طلبانه دانشجویان ، کارگران ، زنان و جوانان متشکل و متحد  نخواهد بود. ازتعدی رژیم به  سنگر آزادیخواهانه و برابری طلبانه دانشگاه ها و مدارس کشور  حفاظت کنیم  و پرچم مبارزه و مقاومت دربرابر ارتجاع داخلی و سلطه طلبان خارجی را برافراشته نگهداریم
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران       برقرار باد  جمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  مهر ۸۶

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »