اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسبت آغاز سال تحصیلی 1402-1403 وبازگشائی مدارس ودانشگاه ها

    بمناسبت آغاز سال تحصیلی 1402-1403 وبازگشائی مدارس ودانشگاه ها

دانش آموزان ،دانشجویان و آموزگاران  !

امسال درحالی به پیشواز سال تحصیلی جدید میرویم که  خیزش گسترده ای را پشت سرگذاشته ایم . سال گذشته درچنین ایامی قتل حکومتی ژینا -مهسا امینی دربازداشتگاه  ارگان ضد مردمی گشت ارشاد، همچون جرقه ای  آتش خشم ونفرت توده های مردم، بویژه  زنان وجوانان، دانشجویان ودانش آموزان را  شعله ورکرد. این خیزش  انقلابی که  با سرکوب وکشتاری بی رحمانه  مواجه شد، با بجا گذاشتن صد ها جانباخته و هزاران  زخمی و زندانی، ماه ها دوام آورد و دستاورد های بی بازگشتی درعرصه های مختلف سیاسی  اجتماعی  و فرهنگی دربرداشت. متاثر ازاین دستاورد ها امسال بدون تردید فضای مدارس و دانشگاه ها شاداب تر و رزمنده تر  وبا تجربه تراز پیش به مبارزه  با مظاهر ارتجاع  ، تبعیض ، کهنه پرستی وسایر نابرابری های اقتصادی و اجتماعی ادامه خواهد داد.  

امسال در بازگشائی مدارس  جای  صدها دانشجو ،دانش آموز و معلم  که جان درراه آزادی نهادند و یا هم اکنون درزندانها وشکنجه گاه ها بسر میبرند  خالی خواهد بود . یاد و خاطره رزم دلاورانه آنها روشنی بخش راه مبارزات نسل جوانی است که خواهان دگرگونی بنیادی در وضعیت موجود هستند. متاسفانه امسال نیز هزاران جوان ونوجوان  به دلیل فقر اقتصادی  از ورود به مدارس  محروم اند  ویا بیش از چند سال نمیتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند و درنیمه راه تحصیل را رهاکرده  وبرای تامین معاش ناچار اند به هر کار مشقت بار و سنگینی تن دردهند. طبق آمار موسسات دولتی همزمان با بازگشایی مدارس  جندین میلیون کودک به دلایل متعدد از تحصیل بازخواهند ماند . یکی از دلایل اصلی بازماندن از تحصیل، فقر خانواده ، رواج کار کودکان و ورود به بازار کاردردوران کودکی و نوجوانی است. آنها مجبورند بخشی از مخارج خانواده را تامین کنند.به گفته کارشناسان مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی “در مناطق دو زبانه مثل کردستان و بلوچستان بیشترین افت تحصیلی و ترک تحصیل در دوره ابتدایی است به دلیل اینکه کودکان فرصت حضور در دوره آمادگی پیش از دبستان را ندارند. و مفهوم سازی و یادگیری زبان فارسی نیز برای آنها دشوار است.”همچنین دخترانی که باید برای تحصیل از روستا مهاجرت کنند و چون چنین امکانی  برای آنها وجود ندارد ازتحصیل باز میمانند. علاوه براین ، بیش از پانزده درصد مردان و سی درصد زنان هنوز سواد خواندن و نوشتن ندارند . این آمار درمناطقی که زبان مادری شان غیر از زبان رسمی فارسی است  بمراتب بیشتر ودردناک تراست . کودکانی که تا سن مدرسه تنها به زبان مادری خود تکلم کرده اند  ووقتی وارد مدرسه میشوند مجبورند به زبان دیگری  تحصیل کنند .و این تبعیض در کنار سایر تبعیضات  یکی از بزرگترین موانع  ادامه تحصیل و رشد و شکوفائی کودکان ونوجوانان و جوانان محسوب میشود.

 درجمهوری اسلام زده ایران عوامل زیاد دیگری هم هستند که در استفاده  دانش آموزان ودانشجویان از علم ودانش وتجربیات پیشرفته بشری  مانع ایجاد میکنند. قوانین  ارتجاعی مذهبی وسنت های زن ستیزانه درکنار تیغ سرکوب، همچنان سایه شوم خودرا برسرمداس ودانشگاه ها گسترانیده است. آنها شبانه روز درتلاش اند تا جهل و خرافه پرستی را به زور سرنیزه و سرکوب  وبا توسل به انواع واقسام وسائل تبلیغی و ترویجی  درمغز جوانان فروکنند. با برپا کردن تفتیش عقاید و جو ترور وخفقان  راه شکوفائی استعداد ها  ورشد و تکامل جوانان را سد میکنند . بر زنان ودختران تبعیض مضاعف اعمال میگردد. حجاب اجباری ، جدا کردن آنها از پسران و تحمیل مقرراتی سنگین از جمله مظاهر تبعیض و سرکوب زنان درجمهوری اسلامی است که  درخیزش زن – زندگی – ازادی  توده مردم بویژه زنان و جوانان  نه تنها خواهان برچیده شدن تمامی این تبعیضات و نابرابری ها بودند بلکه  بروشنی خواستار سرنگونی انقلابی نظامی بودند که عامل اصلی  این تبعیضات و نابرابری ها است .

دانش آموزان، دانشجویان وآموزگاران مبارز!

 برخلاف تبلیغات بلندگوهای رژیم و برغم  دستگیری، کشتار وزندان و شکنجه ، تجاوز و اعمال شنیع ترین روشهای اعتراف گیری توسط باند های حاکم ، اما مبارزه تا پیروزی نهائی ادامه خواهد داشت به همت وفداکاری شما جوانان  مطالبات وشعارها وخواست های  مردم بتدریج رادیکالتر  شده و چهارچوب ها و ساختارهای  نظام حاکم را پشت سر گذاشته است . باندهای حاکم خوب میدانند که هرگونه عقب نشینی وگشایش درفضای خفقان وسرکوب، اعتراضات جاری را به جنبش های اجتماعی  فراگیر  فرارویانده و نظام را با سرنگونی حتمی مواجه خواهند کرد. از اینرو برآنند تا با ادامه سرکوب، دستگیری و اخراج آموزگاران  استادان ودانشجویان مبارز دانشگاه ها بحران موجود را بنحوی مهار کنند. درچنین شرایطی  مدارس بویژه دانشگاه ها که ازدیرباز بمثابه سنگردفاع ازآزادی ،عدالت اجتماعی  وسوسیالیسم  درپیکار طبقه کارگر وخلقهای زحمتکش ایران برعلیه طبقات ارتجاعی و حکام وقت نقش مهم  وپیشروی بازی کرده است  باید با هشیاری تمام تاکتیک های مختلف رژیم  را مورد ارزیابی قرار دا ده و آنها را خنثی کنند واز سوی دیگر از مصادره بمطلوب جنبش های اجتماعی توسط  دول امپریالیستی واپوزیسیون فرصت طلب ، عوامفریب وضد آزادی  جلوگیری بعمل آورند. میباید به ارتقای سطح آگاهی و تشکل یابی جنبش های اصیل اجتماعی همت گماشت .ضرورت  سرنگونی نظام حاکم بدست  طبقه کارگر وتوده های مردم را بطور منظم  تبلیغ وترویج  نمود.

با تداوم و گسترش مبارزه  مدارس و دانشگاه ها را به دژ تسخیر ناپذیر خود تبدیل کنید. اتحاد و مبارزه  رمز پیروزیست

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران     برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  31 شهریورماه 1402

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »