اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

برپا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن /اطلاعیه شماره ۶ – فعالین داخل کشور

اطلاعیه شماره ۶
برپا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن
کارگران و زحمتکشان ،
اکنون زمان آن رسیده که با اطمینان بگوییم ، دیگر توده ها نمیخواهند به مانند سابق زندگی کنند و رژیم هم نمیتوانند به مانند سابق حکومت کند ، اکنون جمهوری اسلامی در اوج ناتوانی و استیصال تنها به اراذل و اوباش سرکوبگر خود امید بسته ، جانیانی که وجودشان حتی در دل کودکان و نوجوانانمان هم هراسی ایجاد نمیکند ، دختران و پسران شجاع ما با شعار ” امسال سال خونه – سید علی سرنگونه ” آگاهی و شهامت ستودنی خود را عیان کرده و برگ زرینی در تاریخ مبارزه بر علیه رژیم سفاک و خونریز رقم زده اند ، خیابانها و محلات را به تسخیر خود درآورده اند تا به چهار دهه فریب و استبداد و چپاول و کشتار پایان دهند . بر ماست که با اعتصابات گسترده به یاری فرزندانمان به پا خیزیم و آنها را در برابر وحوش خونریز سرمایه تنها نگذاریم ، میبایست با اعتصاب چرخ اقتصاد رژیم را فلج کرده و آن را در تامین هزینه های سرکوب ناتوان سازیم . اعتصابات گسترده کارگران و کارمندان و بخشهای حمل و نقل و خدمات موثرترین سلاح بر علیه رژیم و ضامن پیروزی انقلاب است . وظیفه ماست که تمام هم خود را به کار ببندیم تا آینده بعد از جمهوری اسلامی فقط به دست قرودستان جامعه رقم بخورد و فقط اتحاد و همبستگی و حضور گسترده و آگاهانه کارگران ضامن تحقق آن است .
متحد و قدرتمند برای سرنگون رژیم حنایتکار جمهوری اسلامی
برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست – فعالین داخل کشور /تهران
۱۷/۷/۱۴۰۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »