فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

برعلیه سرکوب، حربه زنگ زده جمهوری اسلامی

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

جمهوری اسلامی که در چنبره بحرانهای درهم تنیدهی سیاسی، اقتصادی و بین المللی گرفتار است بار دیگر ماشین سرکوب خود را در ابعادی گسترده تراز پیش بکارگرفته و فعالین جنبشهای سیاسی و اجتماعی، کارگران و معلمان، زنان، مادران جان باختگان، فرهنگ ورزان و هنرمندان را آماج قرارداده و به زندان انداخته است. وحشت رژیم از گسترش فزآینده خیزشهای از پائین و تحرک اجتماعی اکثریت مردمی است که از فقر و فلاکت و تبعیض و اختناق به تنگ آمده و می خواهند این رژیم از گوربرآمده را به گورستان تاریخ بسپارند.

اعتصابات و اعتراضات فزآینده کارگران و معلمان، تحرک اجتماعی انبوهی از نسل جوان به حاشیه رانده شده که سوژه اصلی خیزشهای بزرگ سالهای اخیر بوده و نگران کار وآینده بهتر است، مقاومت جسورانه زنان علیه حجاب اجباری و تبعیض جنسیتی، مبارزه دانشجویان بر علیه کالایی شدن آموزش و پادگانی شدن دانشگاه، اعتراضات زحمتکشان و قیام تشنگان که سیاستهای تخریب محیط زیست رژیم و کمبود آب، زندگی آنها به مخاطره انداخته است، مبارزه فرهنگ ورزان و هنرمندان علیه سانسور و برای آزادی بیان و آفرینش خلاقانه آثارفرهنگی و هنری و… همه و همه نشانه هایی از وحشت رژیم از گسترش اعتراضات و رشد جنبشهای از پائین است. اما واقعیت این است که سرکوب واختناق و زندان دیگر اثر نداشته و حربه ی کهنه شده و زنگ زده ای است که نمیتواند جنبشهای اجتماعی را به عقب براند. سیاست سرکوب اما میتواند روند معکوس داشته و زمینه ساز تحرک بیشتر این جنبشها شده، بحران در حاکمیت و شکاف در دستگاه سرکوب را ژرفتر و شرایط برای سرنگونی جمهوری اسلامی را هموار کند.

تحت چنین شرایط متحولی، اپوزیسیون راست میکوشد با سوء استفاده ابزاری از تحرک جنبشهای اجتماعی، بند و بست با امپریالیسم و عملکرد ابررسانه های وابسته به پول دولتهای ارتجاعی و نیز پیامهای آشکار و نهان به رهبران سپاه و نیروهای نظامی، دستگاه بورکراتیک- نظامی سرمایه داری را حفظ و در قدرت سیاسی مشارکت کند. در این شرایط متحول اما فعالین کارگری، پیشروان جنبشهای اجتماعی و نیروهای چپ و کمونیست تلاش می کنند از درون این جنبشها و با اتکا به قدرت جنبش خودگردان کارگران و زحمتکشان، مبارزه برعلیه استثمار وستم و سرکوب را افزایش داده و راه را برای سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، شکلگیری دولت کارگری و شورایی و برقراری آزادی و برابری هموار کنند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، این بازداشتها را محکوم و همه آزادیخواهان را به دفاع از دستگیرشدگان فرامیخواند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

امضاها : سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

۲۷٫۷٫۲۰۲۲/۰۵٫۰۵٫۱۴۰۱

ShorayeHamkary@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »