اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بدترین نوع حکومت!

بدترین نوع حکومت!

 

شعر از : آذرخش

 

به قهر وزور و با تزویر و حیلت

مسلط شد بما این حاکمیت

اساس سلطنت چون شد نگونسار

بدست توده با عزم وهمت

زمام مملکت، یکباره افتاد

بدست شیخ شوم دیو سیرت

جهان،د ر کام تاریکی فرو رفت

چو ملا تکیه زد برتخت قدرت

دریغ از انقلاب رفته برباد

دریغ از آن،تلف گردیده فرصت

پس ازآن رزم و آن پیکار خونین

پس از آن جنب و جوش و آن حمیت

بشهر شور و شادی شد مسلط

سپاه جهل و استبداد و ظلمت

             *****

حکومت بر اساس دین و مذهب

بود خود،بدترین نوع حکومت

ریاست در کف ملای جاهل

چه معنی دارد الا، جاهلیت

قصاص وسنگساروحّد و شلاق

بود آثارعصر بربریت

زن اندر چادر و روبنده،تا کی

اسیر بند احکام شریعت؟

چنین رفتار بیرحمانه با زن

نباشد راه و رسم آدمیت

نباشد مرد را با زن، تفاوت

ندارد مرد، بر زن، برتریت

          *****

رژیم دینی حاکم در ایران

بود مشهور عالم،در رذیلت

رژیم حبس و اعدام و شکنجه

رژیم اختناق و رعب و وحشت

رژیمی کینه توز و آدمی خوار

رژیمی، زشت خوی و زشت طینت

رژیم قاتل دانش پژوهان

رژیم دشمن علم و فضیلت

رژیم اختلاس و رشوه خواری

رژیم دزدی از اموال ملت

نصیب توده ها از این حکومت

فشار و فقر و استبداد و ذلت

        *****

کنون در پهنه ایران، به هر جا

علیه این فشار و این مذلت

خروش خشم انسانها بلند است

غریو توده دارد بس ابهت

یقین دارم که در فردای خونین

ز راه قهر و با تدبیر و همت

بدست توده ها گردد نگونسار

اساس ظلم شیخ پست فطرت

بنفشه بر دمد در کوهساران

بپایان آید این دوران نکبت

به حزب اله آخر چیره گردد

سپاه سهمگین کار و زحمت

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »