اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

با شعار محوری وسراسری کار- مسکن- آزادی به استقبال اول ماه مه1395، روز تجلی همبستگی کارگران ایران و سراسرجهان برویم

اول ماه مه  روزهمبستگی کارگران سراسرجهان فرامیرسد .شورای  مرکزی سازمان اتحادفدائیان کمونیست یکصدو بیست وهفتمین سالگرد اول ماه مه، روزتجلی همبستگی واتحادکارگران سراسرجهان را به همه کارگران ایران و پرلتاریای جهان شادباش میگوید.
ازروزی که جهان زیرگامهای استوار کارگران اعتصابی شیگاگو به لرزه درآمد و طبقه کارگر  بمثابه طبقه ای دوران سازتولد شکوهمند خود را درپیروزی جنبش هشت ساعت کار اعلام داشت، بیش ازیک صدوبیست هفت سال میگذرد .درتوالی تاریخی این سالهای طولانی، مبارزه پرلتاریای جهان علیه نظام سرمایه داری و تبعات ویران کننده آن فراز و نشیب ها ی بسیاری را پشت سرگذاشته است. پیروزیها و شکست های متعددی را تجربه کرده است. طبقه کارگردردوران تاریخی کنونی بمثابه تنها طبقه رهائی بخش بشریت ازبندگی سرمایه ، همچنان  پنجه درپنجه سرمایه درافکنده و به اشکال مختلف با تعرضات نظام سرمایه داری به مقابله برخواسته و درراه تحولات اجتماعی و آزادی و سوسیالیسم گام برمیدارد.اعتصابات و اعتراضات میلیونی کارگران درکشورهای مختلف جهان ازجمله درکشورهای معظم سرمایه داری درسال گذشته نشاندهنده این واقعیت است که مبارزه بین کار و سرمایه اجتناب ناپذیر بوده و برغم افت و خیزها  وشکست وپیروزیها،همچنان راه تحولات عمیق اجتماعی را درراه رسیدن به آزادی و سوسیالیسم میکوبد و هموارمیکند.

کارگران ایران نیز بمثابه گردانی ازپرلتاریای جهان ، رزم آوران انبوه این تحول اند .طبقه کارگرایران  به همراه همرزمان خود درسراسر جهان درشرایطی به مبارزه ومقاومت خوددربرابر تعرضات نظام سرمایه داری ادامه میدهند که مافیای نظامی ،اقتصادی وسیاسی حاکم برایران، برنیروی عظیم کار وشاهرگهای اقتصادی کشور چنگ انداخته است، طبقه سرمایه دارایران ودستگاه دولتی مذهبی وارتجاعی آن باتوسل به سرکوب وزندان وکشتار،و با محروم کردن توده های طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه ازهرگونه تشکل وتحزب و آزادیهای سیاسی ،به تشدید استثمار وغارت وچپاول خود ادامه میدهد.دولت روحانی که با وعده نجات اقتصاد ایران ازخطرفروپاشی  و بهبود وضعیت کار ومعیشت توده زحمتکش مردم به سرکار آمده بود، اکنون و پس از عادی سازی روابط باقدرتهای غربی دردوره «پسا برجام»  نه تنها وضعیت اقتصادی و زندگی توده های طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه بهبود نیافته است بلکه  شتاب نظام حاکم در پیاده کردن قوانین سلاطین سرمایه و برقراری نئولیبیرالیسم اسلامی، بحرانهای نظام حاکم را مخرب ترازپیش نموده  واثرات آن برروی زندگی مردم وحشتناک تر شده است. افزایش قیمت کالاهای ضروری برغم ادعای مهارتورم ،گسترش ابعاد اخراجهای دسته جمعی ،عدم پرداخت بموقع حقوق ودستمزد ها ، گسترش ابعاد بیکاری، بی مسکنی ،عدم بهداشت ودرمان ، فقدان آزادیهای سیاسی ،پائین نگهداشتن سطح دستمزدها (تعیین 812هزارتومان درماه  که چندبرابر زیرخط فقرمحسوب میشود،ازجمله ابتکارات وزارت کار وتشکل های وابسته دولتی دراستانه سال جدید بود که به حق مورد اعتراض کارگران آگاه و پیشرو قرارگرفت) و.. سرکوب مداوم وبی وفقه فعالین کارگری وسایر جنبش های اجتماعی انقلابی و ترقی خواهانه ، روزگارسیاهی را دربرابرچشم انداز آینده اکثریت مردم کارگر وزحمتکش گشوده است . درعین حال تداوم وگسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری که بی وقفه ادامه داشته است توده های هرچه وسیعتری را به مبارزه علیه سرمایه سوق داده وسرنوشت آنان را به مبارزات پرلتاریای انقلابی گره زده است .هم اکنون با گسترش ابعاد اعتراضات و مبارزات ومقاومت کارگران ودیگر زحمتکشان جامعه  دربرابر تعرضات عنان گسیخته مافیای قدرت وثروت،عملا شاهد جنگ میان طبقه کارگر وطبقه سرمایه دار وبین محرومین واغنیا هستیم. درچنین شرایطی اول ماه مه روزجهانی کارگر، فرصتی است تا کارگران پیشروبه سازماندهی  تظاهرات اول ماه مه همت گماشته وبا طرح شعارها  محوری کار-مسکن-آزادی وسایرمطالبات محوری، ازجمله آزادی کارگران زندانی وزندانیان سیاسی، افزایش  سطح دستمزدها ودیگرمطالبات  اقتصادی وسیاسی، کارگران را به اتحاد ویکپارچگی درمقابل دولت وسرمایه داران فرابخوانند .

گرامی باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

زنده باد انترناسیونالیسم پرلتری

سازمان اتحادفدائیان کمونیست اردیبهشت 1395

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »