اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند – اطلاعیه شماره ۴

باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند – اطلاعیه شماره ۴

کارگران و زحمتکشان ؛ جوانان آگاه و مبارز :

پیکار برعلیه ۴۳ سال ظلم و بیعدالتی و جنایت و غارتگری و فقر و فساد ؛ بعد از به قتل رساندن مظلومانه مهسا امینی وارد عرصه جدیدی شده ، اکنون حتی تمامی کسانی که در تقبیح و نفی انقلاب قلمفرسایی میکردند تحت تاثیر خروش شجاعانه دختران و پسرانمان مدافع انقلاب شده اند ، اکنون همگان ( حتی جانیان حاکم )به وضوح دریافته اند که هیچ برگشتی به گذشته وجود ندارد و این راه جز با سرنگونی رژیم ددمنش به انجام نخواهد رسید ، چنین است که شاهد همراهی و هم آوایی گسترده مجامع ، شخصیتها سیاسی و اجتماعی و هنری و دولتها با این قیام پرشکوه هستیم . انقلاب تنها گزینه پیش روست و برای رژیم گریزی از آن نیست ، به زعم رژیم نیروهای سرکوبگر امنیتی و نظامی تنها ضامن بقایش هستند ولی بی کمترین تردیدی متلاشی کردن این ماشین سرکوب فقط و فقط با مبارزه مسلحانه توسط توده های مسلح ممکن خواهد شد اما دست بردن زود رس به سلاح در این شرایط  و مقابله مسلحانه در برابر رژیم تا دندان مسلح قبل از فلج کردن توان اقتصادی رژیم نتیجه عکس خواهد داد و سوریه دیگری رقم خواهد خورد ، نباید تجربه تابستان ۶۰ و مبارزه مسلحانه زود هنگام با رژیم را فراموش کنیم که فقط منجر به سرکوب فاشیستی و قتل عام گسترده انقلابیون شد .

کارگران و زحمتکشان :

با گسترش اعتراضات خیابانی به همه ساعات روز ، اکنون وظیفه شماست که با اعتصابات سراسری فلج اقتصادی رژیم را رقم زنید و بدین طریق از دختران وپسران دلیر خود حمایت کنید ، شک  نداشته باشید کلید پیروزی انقلاب در دستان شما و عزم و اراده آهنین شماست ، کارگران و توده های فرو دست تنها طبقه ای هستند که میتوانند با قدرت خود این رژیم فاسد سرمایه داری را ساقط کنند و اعتصاب کاراترین و برنده ترین سلاح در دستان شما برای به زیر کشیدن این رژیم خونریز وغارتگر ، و کسب آزادی و برابری است .

مرگ بر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست – فعالین داخل کشور/ تهران

۵/۷/۱۴۰۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »