فهرست

ای رفیقــان

ای رفیقــــــــان قهـرمـانـان
 66
جان در ره میهن خود بدهیم
بــی مهــابـــا
از تــــــن مـــــــا خــون بــریــزد
از خــــون مـــــا لالــــه خیـــــزد
پـرلالـه و گـل بشـود همـه جـا
چون گلستان
چــون دمــاونـــد ســرفـــرازیــــم
در ره خلـــــــــق جــان ببــازیـــم
یک پا ننهیـم قـدمـی بـه عقـب
تــا دم مــرگ
در کوه و دشت در بیــابــان
غران چو یکی شیری که رهـا
گشتـه از بنـد
خلــــق ایــــران همره ماست
زیـن رو وطــن ام آزاد و رهـا
گـردد از بنــد

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

Translate »