اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

ای خوش آنروزی………

 

ای خوش آنروزی……… 

 

از:آذرخش

  این جهان،همواره برکام ستمکاران ، نخواهد بود

شیخ را این سلطه و خودکامگی،چندان، نخواهد بود

ای خوش آنروزی که در سرتاسر این خاک خون آلود

سلطه منحوس و نکبت بار ملایان، نخواهد بود

اینهمه جهل و خرافات و فساد و کینه توزیها

وینهمه مکر و فریب وحیله وبهتان،نخواهد بود

اینهمه و حشیگریها، قتلها،آدم ربائیها

وینهمه شلاق یا اشکنجه یا زندان،نخواهد بود

اینهمه از دسترنج توده ها،دزدیّ و کلاشی

وینهمه فحشا و فقرو ذلت و حرمان، نخواهد بود

این حجاب و سنگسار و اینهمه انسان ستیزی ها

این ستمکاری به زن،وین ظلم بی پایان،نخواهد بود

پاسخ شعر و سرود و عشق ورزیدن به آزادی

دشنه جلاد بی فرهنگ و بی وجدان، نخواهد بود

شیخ فتوی میدهد هر روز بر قتلیّ و کشتاری

شیخ خون آشام و این فتوی و این فرمان، نخواهد بود

مردمی با اینهمه شور وتلاش و جانفشانیها

بیش از این در چنگ شیخ و زاهد نادان، نخواهد بود

کی فرو ریزد بنای ظلم حکام ستم پیشه

انقلابی سرخ گردر پهنه ایران، نخواهد بود

کی زهم پاشد اساس نظم استثمار و سرمایه

کارگر را گرقیام و جنبش و عصیان ،نخواهد بود

چند روزی گر چه ملا تکیه زد بر تخت سلطانی

این جهان همواره بر کام تبهکاران ،نخواهد بود

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »