اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اینک زمان سازمانیابی و برخواستن فرا رسیده است

                      در آستانه سالگرد سبعانه ترین و شنیع ترین جنایت رژیم ، کشتار هزاران انسان شریف و پاک در بیدادگاههای قرون وسطی در تابستان 67 قرار داریم جنایاتی که رژیم از بدو شکل گیری و در تاریخ حیات ننگین خود هیچ گاه از آن روی گردان نبوده و اینک چهل سال استبداد و خفقان و جنایت ، چهل سال غارت و چپاول و فساد ، چهل سال ویرانی آب و خاک و محیط زیست و فرهنگ ، و از همه مهمتر چهل سال شارلاتانیسم و فریبکاری دینی به انتهای خود نزدیک میشود ، حال بحران حاد اقتصادی که ماحصل سالها پاسداری از سیستم فاسد سرمایه داری و مهیا کردن هر چه مطلوبتر شرایط برای استثمار و غارت کارگران و این سرزمین ثروتمند توسط سرمایه داران سودجو و سالها ، صرف ثروت و دارایی این مردم برای اهداف توسعه طلبانه و به خاک سیاه نشاندن توده هاست ، گریبانش را گرفته و شکست خوردن برجام که مقامات رژیم شدیدا به آن امید داشتند ، با خروج آمریکا و مطرح شدن تحریمهای شدید طی هفته های آینده توسط آمریکا و روز به روز وخیمتر شدن شرایط اقتصادی، رژیم را مستاصل و ناتوان کرده ، اینک که تمام ترفندهایش برای مهار بحران رنگ باخته و میکوشد با گفتار درمانی و سر دادن مشتی یاوه و اعلام در خطر بودن ایران و وعده های دروغین و امید دادن به توانائیش برای حل مشکلات اقتصادی ، آرامش را به توده های به جان آمده از بیکاری و گرانی و فقر و ناتوان از تامین ابتدایی ترین نیازهای روزمره زندگی باز گرداند و برای خود زمان بخرد و به پایان رسیدن حیات ننگینش را به تعویق اندازد .

کارگران و زحمتکشان ، هموطنان آگاه و مبارز

تحقق آزادی و برابری ، از بین بردن بیکاری و فقر و فساد و فحشا ، رفع معضل کار کودکان ، پایین بودن دستمزدها ، مشکل بیمه و بازنشستگی ، حل بحران آب و خشک شدن دریاچه ها ، نابودی جنگلها و محیط زیست ، حتی تامین ابتدایی ترین نیازهای روزانه زندگی، مانند آب آشامیدنی وووو فقط با سرنگونی رژیم پلید جمهوری اسلامی میسر خواهد بود . تمام جناحها و ارگانهای حاکمیت در یک چیز با هم متحدند، حفظ جمهوری اسلامی و سرکوب هر حرکت اعتراضی که بقاء آن را تهدید کند و در وقایع ماههای اخیر به خوبی آن را نشان دادند . باید متحد و یکپارچه با گسترش تظاهرات و برپایی اعتصابات گسترده و سراسری حاکمیت را فلج کنیم . بی شک رژیم مانند همیشه که در برابر هر اعتراضی تنها به  نیروهای سرکوبگر خود متوسل شده اینبار هم به مزدوران سرکویگر خود  امید بسته تا با اعمال خشونت و سرکوب و ایجاد رعب و وحشت شما را به عقب نشینی وادارد غافل از اینکه این بار کسی نه از اوباش سپاهی و بسیجی و امنیتی هراسی دارد و نه به حقه بازی ها و شارلاتانیسم مذهبی که در این چهل سال ضامن بقاء رژیم بوده اهمیت میدهد . ایستادگی و مقاومت و درهم شکستن ماشین سرکوب رژیم گام اصلی برای سرنگونی جمهوری اسلامی است و این ممکن نیست جز با متشکل شدن و پیوند خوردن با کمیته ها و هسته های نیروهای انقلابی در شهرها ومحلات و با سازماندهی و متمرکز عمل کردن . اینک زمان سازمانیابی وبرخواستن فرارسیده است.

ما سرنگونی رژیم ددمنش جمهوری اسلامی را که نماد کاملی از نظام فاسد و سود جوی سرمایه داری است ، و استقرار حاکمیت کارگران و زحمتکشان و تهیدستان ، جمهوری فدراتیو شورایی را تنها اولویت خود میدانیم و در این جهت با تمام توان و پا به پای توده ها میجنگیم . بمنظورسازمانیابی ومبارزه برای  اهدافی مشخص به سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بپیوندید.

سرنگون باد رژیم ددمنش جمهوری اسلامی
پیش به سوی جمهوری فدراتیو شورایی

زنده باد سویالیسم

سازمان اتحاد فداییان کمونیست                      برای تماس با کمیته تهران به آدرس ذیل مراجعه کنید    Tehran@fedayi.org

کمیته ایالتی تهران 10/ 4/97

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »