اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اول ماه مه (11 اردیبهشت) را گرامی داریم

اول ماه مه (11 اردیبهشت) را گرامی داریم

 

11 اردیبهشت روز کارگر سمبل اتحاد و همبستگی کارگران در برابر سرمایه داران و رژیم های حامی آنها  ,روز تجلی خشم و کین طبقه کارگر بر علیه استثمار و بندگی و ستم طبقاتی , روز فریاد  بر علیه بیکاری و فقر اعتیاد…… است .

امسال در شرایطی به استقبال روز پر شکوه کارگر می رویم که با افزایش رکود اقتصادی و موج گسترده تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران روبرو هستیم , کارگرانی که ماههاست حقوق دریافت نکرده اند , ماهها خود و خانواده هایشان با فقر و گرسنگی دست به گریبانند . در شرایطی به استقبال 11 اردیبهشت میرویم که گسترش حرکتهای اعتراضی کارگران نوید بخش آینده ای روشن است که تضمین تحقق آن اتحاد و همبستگی کارگران و پایداری سرسختانه برای تحقق مطالبات بر حق خود است , بی شک عامل اصلی فقر و فساد و اعتیادی که در جامعه بیداد میکند نظام سرمایه داری و رژیم حامی آن جمهوری اسلامی است که در طی این  28 سال از هیچ اقدامی برای یاری رساندن به سرمایه داران در استثمار و به بردگی کشاندن هرچه بیشتر کارگران کوتاهی نکرده و نمیکند از هیچ اقدامی برای ساکت کردن , سرکوب و خفه کردن اعتراضات کارگران ابایی ندارد و نه تنها به هیچ کدام از خواسته های کارگران تن نداده بلکه ارتجاعی ترین شرایط کار به مانند کار قراردادی , خارج کردن کارگاههای زیر 10 نفر از شمول قانون کار….. را هم به اجرا گذارده تا هرچه بیشتر و بهتر سودهای سرشار به جیب سرمایه داران سرازیر کند.

کارگران و زحمتکشان :

امید داشتن به تحقق خواسته های بر حقتان توسط جمهوری اسلامی بیهوده و بی نتیجه است همانطور که در طی این 28 سال به اثبات رسیده که رژیم حاکم در پاسخ به مطالبات کارگران جز سرکوب و زندان اقدامی نکرده . کارگران و سرمایه داران در پیکار طبقاتی هرکدام در یک صف روبروی هم قرار دارند , دو اردوی کار و سرمایه که در یک سو عده قلیلی با فریب و نیرنگ و جنگ و کشتار ابزار تولید کارخانجات , معادن , مزارع را در تملک خود در آورده اند و در سوی دیگر خیل کثیر انسانهای زحمت کش کا با عرضه نیرو و توان و عمر و زندگی خود تولید کننده ثروت های مادی و اجتماعی هستند و با دریافت دستمزد ناچیز در حد زنده ماندن روزگار می گذرانند , وضعیتی که در سراسر جهان یکسان است و دولت های حاکم علیرقم هرگونه شعار و ژستی که میگیرند در عمل در یکی از این دو اردو قرار دارند یا مدافع منافع سرمایه داران و یا نماینده طبقه کارگر و حامی حقوق زحمتکشان و جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست و در عمل نشان داده از چه ماهیت طبقاتی برخوردار است .

هشیار باشیم , جمهوری اسلامی در بحرانی ترین شرایط خود قرار دارد با وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی طی ماههای آینده و اوج گیری حرکت های اعتراضی کارگران , معلمان , دانشجویان…. حیات خویش را بیش از پیش در خطر می بینند و برای تداوم حاکمیت خویش با سپردن اریکه قدرت به سپاهیان و برپایی دولت نظامی- پلیسی در تدارک یورش همه جانبه و گسترده به صف انقلاب است , یورشی که نوک حمله آن متوجه کارگران و زحمتکشان است . تنها راه مقابله با اقدامات سرکوب گرانه رژیم حضور در حرکت های اعتراضی کارگری و منسجم کردن صفوف خود و حمایت از خیزش های اعتراضی معلمان , دانشجویان…. است . بکوشیم این اقدامات را گسترش دهیم , گسترش حرکت های اعتراضی و براه افتادن اعتصابات این امکان را از رژیم خواهد گرفت تا با تمرکز نیروهای سرکوب گر خود طرح خود را به اجرا گذارد .

کارگران و زحمتکشان متحد شوید

آزادی و برابری , رهایی از فقر و فساد و اعتیاد , بدست آوردن ابتدایی ترین حقوق انسانی , نان , مسکن , آزادی تنها با اتحادی قدرتمند و پایدار و قیامی گسترده و فراگیر علیه رژیم حامی سرمایه داران متحقق خواهد شد . برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی جمهوری فدراتیو شورایی به پا خیزیم .

 

 

 

هرچه مستحکمتر باد اتحاد و همبستگی کارگران بر علیه سرمایه داران

مرگ بر رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری فدراتیو شورایی

 

 

 

سازمان اتحاد فداییان کمونیست

کمیته ایالتی تهران

8/2/86

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »