اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اول ماه مه روزجهانی کارگر دراه است و کارگران جهان جشن عظیم شان را برپامیدارند-

کارگران وزحمتکشان !

اول ماه مه روزجهانی کارگر دراه است و کارگران جهان جشن عظیم شان را برپامیدارند

ازهم اکنون کمیته های تدارک برگزاری  مراسمهای اول ماه مه راتشکیل دهید .

برگزاری مستقل تظاهرات درمکانهای مناسب وپرجمعیت شهرها را سازمان دهید.

شعار : کار ، مسکن ، آزادی! را بعنوان شعارمحوری این روز  برپرچمهای خود بنویسید.

همچنین با طرح شعارهای مطالباتی خود نظیر

لغو قرارداد های موقت ،افزایش سطح دستمزد ها ،لغو کار کودکان!

توقف اخراجها و بازگشت همه کارگران اخراجی به سرکارهایشان!

پرداخت مطالبات  وحقوق عقب افتاده با محاسبه بهره آن !

برخورداری ازحقوق دوران بیکاری وشمول بیمه های اجتماعی  برای کلیه کارگران  شاغل وبیکار!

برابری حقوق زن ومرد ورفع تبعیض جنسی !

آزادی زندانیان سیاسی و مطبوعات وتشکلهای سیاسی وصنفی!

خواستار اتحاد ومبارزه  کارگران سراسر کشور برای  تحقق آنها شوید!

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

22فروردین 1397

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »