اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

“انتخابات” این دوره انتخابات سرنوشت است. اطلاعیه کمیته ایالتی تهران

اطلاعیه کمیته ایالتی تهران

“انتخابات” این دوره انتخابات سرنوشت است

کارگران و زحمتکشان ، هموطنان آگاه و مبارز!

بعد از چهار دهه جنایت و فساد و دزدی و غارت و چپاول ، بار دیگر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی نمایش دمکراسی به راه انداخته و با هیاهو و شارلاتانیسم در تدارک انتخابات ریاست جمهوری است ، در حالی که در هر کوی و برزن ، هر صف نان و ارزاق ، هر تاکسی و اتوبوس و مترو همه صراحتا و یک صدا از عدم شرکت در انتخابات و تحریم آن صحبت میکنند . واقعیتی که حتی سران و مزدوران رژیم هم وقیحانه به آن معترفند و ابایی ندارند که به زبان آورند و البته با بی شرمی ماهیت کثیف خود را آشکار کرده و این عدم اقبال عمومی را بی اهمیت میدانند ، چرا که در پس انتخابات این دوره اهداف دیگری دنبال میشود و دیگر مشروعیت نظام و بیعت با رهبری  … مطرح نیست و تشت رسوایی اش از بام افتاده . “انتخابات ” این دوره انتخابات سرنوشت است . اکنون به یمن وجود این رژیم پلید ، چهار گوشه این سرزمین را مرگ و نیستی و تباهی در بر گرفته ، فقر و بیکاری و گرانی بیداد میکند ، فساد و تن فروشی و قتل و تجاوز کاملا عادی شده و همه قباحتها و و موانع اخلاقی و انسانی در مصرف مواد مخدر رنگ باخته ، اقتصاد ویران و کشاورزی به فنا ، دشتها وکوهها و جنگلها و دریاچه ها رو به نابودی است . آنچه در دوران حاکمیت این جانیان کاملا ارزش خود را از دست داده جان انسانهاست و آنچه ارزش پیدا کرده دزدی و چپاول و رذالت و ددمنشی و اشرافیگریست که اوباشان حاکم و باندهای مافیایی گرد رژیم پیشه کرده اند . جمهوری اسلامی اکنون به خوبی دریافته ، بادی که کِشته زمان آن فرا رسیده که طوفان درو کند ، طوفان توده های خشمگین و متنفر و به جان آمده که عنقریب بنیانهای سست این رژیم ورشکسته و به بن بست رسیده را درهم خواهند پیچید ، طوفانی که در پس آن نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاکنشان . هراس رژیم از آینده پیش روست که کارگزارنش در موارد بسیار به آن معترفند و بنا بر ماهیت فاشسیتی و سرکوبگر خود در تدارک لازم است تا به زعم خود به مصاف دشمن واقعی خود برود . انتخابات نمایشی پیش رو دقیقا در همین راستاست تا به وسیله آن بتواند با برگماردن رئیسی جلاد 67 ، به قول مهدی طائب فرمانده قرارگاه عمار ” انقلاب را خالص سازی کند ” و با خفه کردن هر گونه مخالف خوانی و ژستهای حقوق بشری توسط باندهای لیبرال درون حاکمیت ( در مناظره ها شمه ای از آن را ناظر بودیم )  به توهم خود با قدرت به سرکوب و کشتار روی آورد . این ماهیت وجود تمامی رژیمهای سرکوبگردیکتاتور است که در نهایت همواره به تنها راهی که میشناسند و به آن متوسل میشوند خونریزی و بگیر و ببند و زندان  سرکوب عریان است و هیچگاه از تاریخ درس نمیگیرند که هیچ  حاکمیت خونریز و فاشیستی با این روش دوام نیاورده و فقط مرگی سهمگین و دردناک نصیبشان شده  است .

 اکنون صحبت از تحریم کردن انتخابات جز تکرار مکرراتی که ورد زبان توده هاست معنای دیگری ندارد ، اینک زمان ان فرا رسیده که قبل از آنکه این جانیان خود را سازمان دهند ، همگان را به اتحاد و همبستگی برای برپایی اعتراض به این همه فقر و بی عدالتی و ستم و فساد بخوانیم همگان را برای سرنگونی این رژیم ددمنش متحد کنیم که تنها چاره کار سرنگونی جمهوری اسلامی است پس :

پیش به سوی سرنگونی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی

زنده باد سوسیالیسم

 سازمان اتحاد فداییان کمونیست

کمیته ایالتی تهران 23/3/1400  

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »