اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اقدام کارگران نساجی کاشان فریاد صدها هزار کارگر دربند است ؛ از اقدام انقلابی آنها حمایت کنید!

 

کارگران مبارز کارخانه های نساجی کاشان بعد از اینکه تمام اقدامات آنها به منظور تحقق خواست های برحق شان  پاسخ نگرفت ،اینک  به سمت تهران محل استقرار مافیای قدرت وثروت دست به راهپیمائی زده اند ، اقدام انقلابی کارگران  نساجیهای کاشان که فشار سیاسی و تضییقات اقتصادی جانشان را به لب رسانده است بیانگر خواست ها ومطالبات برحق و خدشه ناپذیر صدها هزار کارگری است که درنتیجه سیاستهای اقتصادی  ویرانگر نظام سرمایه داری حاکم بر ایران به خاک سیاه نشانده شده اند . راهپیمائی کارگران مبارز نساجیهای کاشان فریاد پرخروش انسانهائی است که با کار وزحمت خود تولید کنندگان اصلی نعم مادی و سازندگان اصلی جامعه هستند؛ بدون اینکه از حاصل دسترنج خود حتی بتوانند قوت لایموت زندگی فلاکت بار خود را تامین بکنند .راهپیمائی کارگران نساجیهای کاشان فریاد هزاران کارگری است که ماه هاست حقوق و مزایای آنها پرداخت نشده است  . برآمد خشم ونفرت کودکان ونوجوانانی است که درعنفوان جوانی به بردگی جنسی کشانده شده ویا زیر ستم واستثمار همچون غنچه های ناشکفته پرپر میشوند ؛ فریاد خشم و عصیان میلیونها زحمتکشی است که درزیر چرخهای انحصارات سرمایه و مافیای قدرت وثروت به زنجیر کشیده شده اند .

کجاست آن بورژوا دموکرات هائی که سنگ حقوق بشر به سنه میزنند ؟! کجاست آن روشنفکران بی غمی که با امضا جم کردن از کارگران نگون بخت ، قرار بود آنها را زیر چتر مبارزه« ضد سرمایه داری» و  یا برای ایجاد «تشکلهای به اصطلاح سندیکائی» متحد کنند ؟! آیا شرم نمیکنند از اینکه دراین شرایط حساس که کارگران در اقصی نقاط کشور دست به اعتصاب زده اند و کارگران مبارز نساجیهای  کاشان دست به راهپیمائی زده اند واما از آنها خبری نیست ؟

این چنین است که کارگران باید بیاموزند که  به نیروی خود متکی شوندو .بیاموزند که از هیچ امامزاده ای حتی اگر بنام آنها  وبا اتیکت کارگری سخن بگویند ، معجزه ای برنخواهد خواست .

ما ضمن محکوم کردن سکوت  همه آنهائی که سنگ دموکراسی و آزادیی را به سینه میزنند  و همه آنها ئیکه به دروغ سنگ کارگر را به سینه میزنند  ولی  حتی جرات اعلام همبستگی با مبارزات کارگران را ندارند، از مبارزات کارگران اعتصابی و بویژه از اقدام انقلابی کارگران نساجیهای کاشان حمایت کرده ودرکنار آنها خواهیم بود وازفعالین خود در هرکجا که هستند میخواهیم تا به هر صورتی که میتوانند به اقدام انقلابی کارگران نساجیهای کاشان یاری برسانند .

وازکلیه کارگران ایران وبویژه کارگرانیکه با مشکلات مشابهی مواجه هستند مصرانه میخواهیم که به صفوف کارگران اعتصابی کاشان به پیوندند .

رفقای کارگر! بدانید و آگاه باشید که سرکوب کارگرانی که دارند به سمت تهران راهپیمائی میکنند ؛ سرکوب شما نیز هست . بدانید وآگاه باشید که شکست مبارزه این کارگران شکست مبارزات شما نیز هست . بنابراین  لازم وضروری است که از اقدام برادران وخواهران کارگر خود  پشتیبانی بکنید و با پیوستن به صفوف آنها سنگر مستحکمی را دربرابر  کسانیکه خون شما وفرزندان شما را به شیشه کشیده اند ایجاد بکنید ومطمئن باشید که دربرابر اراده واحد شما هیچ قدرتی را یارای مقاومت نیست .

درود بی کران به اتحاد ومبارزه کارگران مبارز نساجیهای کاشان ننگ ونفرت به سازشکاران ومماشات طلبانی که ازحاصل خون ورنج این کارگران وزحمتکشان رشوه میگیرند وسکوت میکنند.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

29 تیر 1384

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »