اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعلامیھ مشترک بھ مناسبت ٨ مارس روز جھانی زن

امـسال در شـرایطی بـھ ٨ مـارس روز جـھانی زن نـزدیک می شـویم کھ تـداوم بحـران جـھانی سـرمـایھ داری و پیامـدھـای آن در چـند دھـھ اخیر بـھ طـور بی سـابـقھ ای بـر ابـعاد فـقر، بیکاری، و نــابــسامــانیھای اجــتماعی افــزوده اســت و ھــمھ جــا زنــان را در صــف اول اخــراج و بیکار سـازی، کاھـش دسـتمزد و محـرومیت از خـدمـات اجـتماعی قـرار داده اسـت. از سـوی دیگر تشـدید نـظامیگری، خـشونـت، جـنگھا و درگیریھـای داخـلی و پـایگیری و رشـد گـروه ھـای
ارتجاعی مذھبی، پدر سالاری و کنترل جنسیتی را تشدید کرده است.
جـمھوری اسـلامی کھ از ھـمان اولین روزھـای بـھ قـدرت رسیدنـش پـایھ ھـای مـوجـودیتش را بـر آپـارتـاید جنسیتی، تبعیض، تحقیر، بی حـرمتی، بی حـقوقی زنـان قـرار داد، اکنون پـس از چـھار دھـھ پیگیری این سیاسـت، سـتم بـر زنـان را در ھـمھ عـرصـھھـای حیات اقـتصادی، سیاسی، اجـتماعی و فـرھنگی نـھادینھ کرده اسـت. سیاسـت ھـای ارتـجاعی این رژیم نـھ تـنھا سـاخـتار
نظام مردسالاری را تقویت کرده بلکھ آنرا بھ دیگر ساختارھای سرکوب پیوند زده است.
در سیستم سـرمـایھ داری ایران زنـان بـخش وسیعی از طـبقھ کارگـر را تشکیل میدھـند. وضعیت فـلاکت بـار اقـتصادی، تـورم، و بیکاری وسیع، بـھ اضـافـھ قـوانین ضـد زن و آپـارتـاید جنسیتی نـاشی از حـاکمیت دینی، مـوجـب گشـتھانـد زنـان بـھ نـاچـار اغـلب بـا دسـتمزدھـای نـاچیز و بـدون قــرارداد، بــدون بیمھ، بــدون امنیت شغلی و در محیطی آکنده از تبعیض و نــابــرابــری بکار مـشغول شـونـد. در نـظام سـرمـایھ داری جـمھوری اسـلامی و در جـامـعھ ای چـون جـامـعھ مـا بـا مـناسـبات پـدر سـالارانـھ عـقب مـانـده مـذھـبی و قـوانین دوران جـاھـلیت شـریعت اسـلامی، مـوقعیتی دشـواری بـھ زنـان در امـر مـبارزه تحـمیل شـده اسـت و زنـان بـاید در چـندین جـبھھ اقـتصادی،
سیاسی، اجتماعی و فرھگی مبارزه خود را بھ پیش ببرند.
بــا این وجــود زنــان از ھــمان آغــاز بــا پــایداری در بــرابــر سیاســتھای ارتــجاعی و ضــد زن جـمھوری اسـلامی مـقاومـت و مـبارزه کردهانـد. زنـان ایران، امـروز بـا حـضور در صـف مـقدم اعـتصاب و مـبارزات سـراسـری مـعلمان، دانـشجویان، بـازنشسـتگان و دوشـادوش کارگـران یک پـای اصلی مـبارزه بـا جـمھوری اسـلامی ھسـتند. آنـان اکنون نیروی بـالـقوه سـازش نـاپـذیر و رادیکال علیھ حکومـت دینی می بـاشـند و بـھ نیروی سیاسی، اجـتماعی عظیمی تـبدیل شـده انـد. این رشـد، بـا نـظام اسـلامی در تـضاد آشکار قـرار دارد و رژیم اسـلامی بـھ ھیچ وجـھ قـادر بـھ
حل این تضاد نیست.
وظیفھی مــبرم، زنــان ســوسیالیست، انــقلابی و بــرابــری طــلب در شــرایط کنونی آن اســت کھ مـبارزات زنـان را بـھ مـبارزات سـایر جـنبشھـای اجـتماعی، بـھ ویژه طـبقھ کارگـر، پیونـد زنـند. از ھمین امــروز و در دل ھمین مــبارزات جــاری، مــطالــبات زنــان را طــرح کنند و بکوشــند ھـمپـای ایفای نقشی مـؤثـر و پیشرو در مـبارزات جـنبشھـای اجـتماعی، مـطالـبات ویژه خـود را در مـطالـبات سیاسی و اقـتصادی عـمومی بـگنجانـند. چـنان کھ کارگـران بـارھـا در بیانیھھـای خـود، بـر مـطالـبات زنـان نیز انگشـت گـذاشـتھانـد. آنـان بـایستی بکوشـند تـوده زنـان را بـرای
تحقق این مطالبات بسیج کنند. بـر مـا سـوسیالیستھـا و نیروھـای انـقلابی و چـپ اسـت کھ ھـمچـون زنـان سـوسیالیست بنیانگـذار این روز، در روز جـھانی زن، بـار دیگر، پـرچـم پیکار زنـان علیھ ھـر گـونـھ نـابـرابـری و سـتم جنسیتی را بـرافـرازیم. پیکاری علیھ نـابـرابـری و تبعیض جنسیتی کھ نمیتـوانـد جـدا از مـبارزه
طـبقھ کارگـر بـرای رھـایی جـامـعھ و بـرقـراری الـگو و راه حـل کارگـری یعنی اداره شـورایی باشد.
سرنگون باد رژیم زن ستیز جمھوری اسلامی زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
١۴ اسفتد ١٣٩٧ ۵ مارس ٢٠١٩
امضاھا: اتحاد فدائیان کمونیست حزب کمونیست ایران حزب کمونیست کارگری – حکمتیست سازمان راه کارگر سازمان فدائیان اقلیت ھستھ اقلیت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »