اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

بمناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

درآستانه اول مهر۱۴۰۲هستیم . اول مهر میلیونها  دانش آموز ودانشجو راهی مدارس ودانشگاه ها میشوند.

امسال  بازگشایی مدارس ودانشگاه ها مصادف است با یکسالگی خیزش عظیمی که تحت شعار زن – زندگی – آزادی  با پیشگامی  زنان وخیل عظیم جوانان و توده های زحمتکش تحت ستم استثمار وتبعیض و نابرابری سپهر سیاسی کشور رادگرگون کرده است. درجریان بیش از شش ماه مبارزه  ومقاومت شجاعانه در برابر نیروهای  وحشی سرکوب  که علاوه براستفاده از گلوله های جنگی وساجمه ای ،  با حملات شیمیائی به مدارس دخترانه  حتی به کودکان هم رحم نمیکردند، صدها  زن و مرد و کودک وبزرگسال جان باختند و هزاران نفر دستگیر وروانه زندانها شدند. با این حال این خیزش گسترده وسراسری  که در آن دانشجویان ودانش آموزان  و آموزگاران نقش مهمی داشته ودارند، دستاوردهای بی بازگشتی را به همراه داشته  است وبرخلاف تبلیغات رژیم نه تنها خاموش نشده است بلکه مترصد جرقه ای دیگراست تا باردیگر شعله کشد.  بی شک دستاورد ها ی این خیزش فضای مدارس ودانشگاه ها را شاداب وکاربست تجربیات وآموزه های آن  نسل جوان بویژه دانش آموزان ودانشجویان را درادامه مبارزه برای رسیدن به خواستها واهدافشان یاری خواهد رساند.                                                     .

دانش آموزان، دانشجویان آموزگاران مبارز!

 مدارس و دانشگاه ها درشرایطی بازگشایی میشوند که ، بحران اقتصادی  وسیاسی  توده های زحمتکش مردم را  درچنگال گرانی ، بیکاری، بی مسکنی وفقرونداری میفشارد  . درآغازسال تحصیلی صدها هزار کودک ونوجوان  به خاطر فقر ونداری مجبورند به جای نشستن روی نیمکت مدارس و  دانشگاه ها  ،در کوچه ها وخیابانها  دنبال قوت لایموت بگردند ودرعنفوان جوانی  درچنگال  صاحبان سرمایه ، مافیای  مواد مخدر  و قاچاقچیان انسان گرفتار شوند ویا  در بهترین حالت  روزگارتیره وتار کار درکارگاه ها  ومزارع  ومعادن  را برای تامین ابتندائی ترین نیازهای معیشتی  خود به جان بخرند.  بسیاری از  خانواده ها درشرایطی  فرزندان خود را بدرقه راه مدارس میکنند که فشار اقتصادی ومعضلات بیشمار دیگر،  حتی از تامین  نیازهای معیشتی و خوراکی فرزندان  شان عاجزهستند. فقر بسیاری ازجوانان ونوجوانان طبقات زحمتکش را همچنان درآتش حسرت ورود به مدارس ودانشگاه ها میسوزاند درحالیکه سالها است توده های مردم خواهان  ممنوعیت کار کودکان  وتحصیلات رایگان در همه سطوح هستند.

علاوه بر آن، میلیون ها کودک ضمن اینکه از تدریس به زبان مادری محروم هستند، اساسا به دلیل فقر ونداری از تحصیل  محروم و به کودکان کار تبدیل می شوند و با سرنوشت شومی مواجه می شوند . در مدارس نیزمیلیونها کودک به دلیل عدم  آموزش علمی و مدرن از اوان کودکی با خرافات و تدریس مذهبی مواجه می شوند که به درست یکی از مطالبات جنبش معلمان طی سالهای گذشته بوده است. مخالفت با کالایی کردن مدارس وجایگزینی آن با تدریس علمی و آموزش مدرن از جمله خواست برحق معلمان در مدارس بوده است . ازطرفی  حمله به حقوق ومعیشت معلمان  زحمتکش کشور، اکثریت  معلمین را ناگزیر کرده بمنظور حل معظلات مالی اوقات فراغت شان را بجای ارتقاء دانش در کارهای دیکر، نظیر مسافرکشی و دکه داری و غیره صرف  بکنند. 

دانش آموزان ، دانشجویان، وآموزگاران مبارز!   

سال گذشته توده های مردم بویژه شما جوانان با پیش کامی زنان  به ارتجاع حاکم  وصاحبان قدرت وثروت  ثابت کردید که عزم تان سرنگونی انقلابی  کل طبقه حاکم و دستگاه دولتی جنایتکار آن است ، دراین مبارزه نه به شاه وشیخ ونه  به قدرتهای خارجی، بلکه به اراده خود متکی بوده و خواهان تعیین حق سرنوشت خویش بدست خود هستید. این جنبش تا پیروزی نهائی ادامه خواهد داشت . اکنون  با آغاز سال تحصیلی رژیم بر آن است تا با بسیج نیروهای سرکوبگر خود مدارس، دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی را به قرق خود دربیاورد وبا ایجاد جو رعب و هراس مانع شکلگیری کانونهای  سازمانیافته و آگاه و پیش رو در دانشگاه ها ومدارس شود . کانونهائی که میتوانند درارتقای سطح  آگاهی و

سازمانیابی و پیوند جنبشهای اجتماعی  نقش مهمی بازی بکنند. موفقیت و عدم موفقیت رژیم  بستگی کامل به گستردگی و تداوم جنبش دانشجوئی ، دانش آموزی و قدرت سازماندهی و تدبیر عناصر پیشرو آن دارد. ازاین رو  اهمیت دارد دانشجویان ودانش آموزان و جوانان پیشرو با جمعبندی از تجارب گذشته، بویژه خیزش زن – زندگی آزادی،  در ارتباط با کارگران پیشرو وجوانان محلات زمینه های سازمانیابی و پیوند جنبشهای اجتماعی در سطح جامعه را فراهم بیاورند . صف خود را از عوامل رژیم و صاحبان قدرت و ثروت جدا سازند و با طرح مطالبات وشعارهای کارگران ، زنان، جوانان ، و مردم  تحت ستم واستثمار و سایر زحمتکشان زمینه اتحاد صفوف آنها را برای نبردی سرنوشت ساز فراهم بیاورند.

 درشرایط حساس کنونی دانشجویان ،دانش آموزان، آموزگاران واستادان مبارزو پیشرو نقش بسیار مهمی دراستمرار مبارزه وارتقای سطح آگاهی وسازمانیابی وسمت وسوی انقلابی دادن به جنبش های اجتماعی برعهده دارند . بکوشیم درپیوند با مبارزات روبه گسترش جاری زنان ،کارگران وزحمتکشان علیه نظام حاکم  وباانجام وظایف انقلابی خود جایگاه تاریخی دانشگاه ها ومدارس را بمثابه یکی از سنگرهای مهم  مبارزه برای آزادی وسوسیالیسم ودگرگونی های عمیق اجتماعی  حفظ کنیم. اتحاد ومبارزه رمزپیروزیست

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی

زنده باد سوسیالیسم

 امضا: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳

۳۰ شهریورماه ۱۴۰۲

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »