اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در محکومیت سیاست سرکوب وپاکسازی مذهبی علیه شهروندان بهایی

جنایت درجمهوری اسلامی پایانی ندارد. درچند روزگذشته موج جدیدی از بازداشتها و اذیت و آزار شهروندان بهایی و نفرت پراکنی علیه آنان توسط دولت جنایتکاراسلامی آغاز شده است. متعاقب این رفتار غیر انسانی و ضد بشری، اوباشان اسلامی با لشکرکشی به روستای “روشنکو” درمازندران منازل بهائیان را تخریب و مردم را آواره و زمین هایشان را مصادره کرده اند، عملی غیر انسانی وجنایتکارانه مشابه آنچه که در سال ۹۹ با تخریب ومصادره منازل و املاک ۵۴ خانوار ازبهائیان در روستای “ایول” از توابع شهرستان ساری انجام دادند.

اولین بار نیست که دولت جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهایی دست به جنایت و پاکسازی مذهبی می زند. این دو حمله ددمنشانه، مشابه ده ها واقعه از این قبیل از آغاز حکومت جمهوری اسلامی در ایران است. نفرت پراکنی و سرکوب سازمانیافته شهروندان بهایی به بهانه عقاید متفاوت مسبوق به سابقه است. رژیم سرکوبگر اسلامی از فردای به قدرت رسیدن با هدف تحکیم و تثبیت پایه های حاکمیت سیاه اسلامی بر جامعه، همگام با سرکوب وگسترش اختناق و اعدام و پاکسازی دانشگاهها وسرکوب کارگران، زنان، جوانان، ملیتها، به سرکوب اقلیت های مذهبی از جمله شهروندان بهایی نیزدست زد. اعدام، زندان، اخراج و محرومیت از تحصیلات دانشگاهی، فشار و تحقیر دانش آموزان در سطوح پائین مدارس، تبعید و تخریب و مصادره منازل و مغازه های آنان، تصرف و تخریب گورستان بهائیان و بازداشتن بهائیان از خاکسپاری مردگانشان تنها گوشه کوچکی از کارنامه سیاه جریان اسلامی تازه به قدرت رسیده علیه شهروندان بهایی بوده ودر طول حیات جمهوری اسلامی تا کنون ادامه داشته است.

متهم کردن بهائیان به جاسوسی برای کشورهای بیگانه مانند اسرائیل در دوران جمهوری اسلامی و (انگلیس در دوران پهلوی و قاجار) و مجموعه این فشارها و تعزیرات با هدف نابودی سیستماتیک این مردم و مجبور کردن آنان به ترک ایران و یا ماندن و تحمل فقر و آوارگی صورت پذیرفته است .

بهایی ستیزی در جمهوری اسلامی به دلیل حاکمیت سیاه اسلامی به اوج خود رسید. رفتار غیرانسانی و ضدیت با شهروندان بهائی در دولت پهلوی با همکاری وهمدستی آخوندهای مرتجع، ساواک و دستگاههای دولتی بی سابقه نبوده است. انجمن حجتیه که در اسناد ساواک به نام سازمان تبلیغات اسلامی در رژیم پهلوی فعالیت کرده است، انجمنی ضد بهایی و با هدف وِیژه مبارزه با بهائیت زیر نظر ساواک و مورد تائید دولت پهلوی به دست روحانی مرتجع “شیخ محمود حلبی” تاسیس و علیه شهروندان بهایی دست به فعالیت سیستماتیک زده اند. در اقدامی دیگر”حسین علا” نخست وزیر وقت به درخواست “آیت اله بروجردی” دستورمحرمانه، تصفیه و اخراج بهائیان را از ادارات دولتی به وزیر کشور ابلاغ کرده است، کاری که در جمهوری اسلامی به پاکسازی و حذف فیزیکی بهائیان نیز منجرشد. دولت پهلوی بند نافش به روحانیت و دستگاه مذهب وصل بود و از آن ارتزاق می کرد. دستگاه مذهب و روحانیت عصای دست رژیم شاه بودند و برای تقویت اسلام و خرافات و میدان دادن به ارتجاع اسلامی بود. شکل گیری جمهوری اسلامی بخشا مدیون رژیم پهلوی و تسهیلاتی بود که در اختیار مساجد و اماکن مذهبی و دستگاه روحانیت قرار داد و به رشد موریانه ای آنها کمک کرد.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست رفتارغیرانسانی و نفرت پراکنی فاشیسم اسلامی علیه شهروندان بهایی و سرکوب سیستماتیک آنان را به شدت محکوم می کند وهمه مردم آزادیخواه را به اعتراض علیه این جنایات و دفاع از شهروندان بهایی فرا می خواند. از نگاه ما همه انسانها فارغ ازعقاید، مذهب، جنسیت، رنگ، نژاد وملیت باید به عنوان شهروندان با حقوق برابر به رسمیت شناخته شوند و یکسان با آنان رفتارشود. مذهب یا بی مذهبی و عقاید مختلف امر خصوصی افراد است و باید به رسمیت شناخته شوند، چیزی که در جمهوری اسلامی مطلقا وجود خارجی ندارد.

آزادی و رفاه و زندگی فارغ از سرکوب و اختناق اسلامی نه تنها برای شهروندان بهایی که برای همه مردم ستمدیده در ایران، تنها درگرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و بر قراری دولت کارگری- شورایی است. تحولی که اکثریت کارگر و زحمتکش و همه مردم متنفر از جمهوری اسلامی دست به کار آن شده اند و مصمم اند که خود را از شر این حکومت جهل، جنایت، سرکوب واستثمار خلاص کنند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

امضاها :سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران،حزب کمونیست کارگری -حکمتیست، سازمان راه کارگر،سازمان فدائیان (اقلیت)و هسته اقلیت

اوت ۲۰۲۲

ShorayeHamkary@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »