اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست- با همه نیرو از اعتصابات سراسری کارگران نفت حمایت کنیم!

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

با گذشت سه روز از نه بزرگ اکثریت مردم به نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری رژیم در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، نتایج شگفتانگیز این نه بزرگ و قهرمانانه در روز اول تیر در پژواک اعتصابات فراگیر کارگران نفت و پتروشیمی، گُل داد و به ثمرنشست.

اعتصابات سراسری کارگران پیمانی و غیر رسمی صنعت نفت و پتروشیمی که از ۲۹ خرداد با اعتصاب کارگران پروژهای شرکت فراب نیروگاه بیدخون شروع شده بود، در روز سه شنبه اول تیر ماه ۱۴۰۰، به یک اعتصاب فراگیر تبدیل شد. وقوع شکوهمند این اعتصابات فراگیر که با فراخوانشورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفتآغاز شده است، نشانهخود آگاهی سیاسی، همبستگی وهمکاری گسترده تر بین سایر اقشار طبقه کارگر است.

با شروع این اعتصابات که از روز سه شنبه اول تیر در ابعادی سراسری شکل گرفت، تا کنون هزاران تن از کارگرانصنایع نفت و پتروشیمی کشور از قبیل کارگران اورهال پالایشگاه نفت تهران، کارگران پیمانی گچساران، کارگرانپالایشگاه آدیش جنوب، پالایشگاه آبادان، پالایشگاه بید بلند بهبهان، فاز ۱۴ عسلویه، کارگران پالایشگاه تند گویان،شرکت جهان پارس، پتروشیمی دنا، فاز ۱۳ کنگان، فاز ۱۳ پارس جنوبی، کارگران پروژهای شرکت ای جی سی پالایشگاهآبادان، کارگران پیمانکاری حاجی پور، شرکت مخازن نفت قشم، شرکت اکسیر صنعت، کارگران عملیات دریایی شرکتپایانه های نفتی ایران، میدان گازی پارس جنوبی، شرکت ریتون، خارک، شرکت پتروشیمی عمران صنعت، شرکتپتروشیمی صدف، پتروشیمی جهان پارس، شرکت پایندان، شرکت ساتراب صنعت، شرکت توانمند فاز ۲۲ و ۲۴، کارگرانشرکت لیدوما، شرکت سینا پالایش قشم و پتروشیمی بوشهر به این اعتصابات سراسری پیوسته اند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت، مطالبات کارگران اعتصابی را در هفت بند اعلام کرده است. افزایش مزدماهانه به بالای ۱۲ میلیون تومان، برچیدن شرکت های پیمانکاری، انعقاد قرارداد دائمی، لغو قوانین برده وار مناطق ویژهاقتصادی و حق تشکل و تجمع و اعتراض، ۱۰ روز مرخصی در قبال ۲۰ روز کار از جمله مهمترین مطالبات کارگراناعتصابی است.

کارگران مبارز پیمانی و غیر رسمی صنایع نفت و پتروشیمی که هم اکنون در اعتصاب هستند، همچنین با صدور بیانیهای، حمایت قاطع و همه جانبه خود را از فراخوان اعتصاب کارگران رسمی نفت که قرار است در روز نهم تیر شروع شوداعلام کرده اند. کارگران پیمانی و اعتصابی نفت، در بیانیه ای که به همین منظور صادر کرده اند، نوشته اند: اعتصاب مایک اعتصاب اخطاری است  و یک هفته در جریان خواهد بود و در روز نهم تیر به‌ صف همکاران رسمی خود که اعلاماعتراض کرده‌اند، خواهیم پیوست. ما در این‌ یک هفته‌ی اعتراضمان با جمع شدن در محل‌های کار خود تلاش میکنیم کهتصمیمگیری جمعی بکنیم و صدای خود را به گوش همکاران کارگرمان در همه‌جا  برسانیم“.

 

در شرایطی که موج اعتراضات توده ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی از هر سو به حرکت درآمده است، در وضعیتی کهگل مژده های اعتصابات سراسری کارگری در گردان های رزمنده کارگران نفت گل داده اند، در شرایطی که هیئت حاکمهایران از هر سو در گرداب بحران های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فرو رفته است، در شرایطی که جامعه آبستنیک تحول انقلابی اجتماعی است و علاوه بر همه این ها، توده های مردم ایران با بایکوت عمومی نمایش انتخاباتی، گامیبزرگ در مسیر تحقق سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی برداشته اند، طبقه سرمایه دار حاکم و نظام سیاسی پاسدار آنکه از گسترش و سرایت این اعتصابات به سایر مناطق کارگری به شدت وحشت کرده اند، در اقدامی سرکوبگرانه حکماخراج ۷۰۰ تن از کارگران پالایشگاه تهران را صادر کرده است. اقدامی جنایتکارانه که نه فقط از طرف طبقه کارگر ایران،تشکل های مستقل کارگری و همه نیروهای چپ و کمونیست ومبارز باید قاطعانه محکوم گردد، بلکه به شدت باید به مقابله باآن برخاست.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ضمن حمایت قاطع از مطالبات برحق کارگران اعتصابی نفت، اقداماتسرکوبگرانه جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرده و با صدای رسا اعلام می دارد که هیچ کارگری به خاطر اعتصاب،اعتراض و پیگیری خواست های بر حق شان، نباید اخراج و بازداشت و سرکوب گردد.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، ضمن اعلام همبستگی و پشتیبانی از مطالبات کارگران پیمانی نفت که هم اینکدر اعتصابات هستند، همبستگی و پشتیبانی خود را با کارکنان و کارگران رسمی نفت که قرار است روز نهم تیر اعتصابکنند، اعلام کرده و همه نیروهای چپ و کمونیست و آزادیخواه و مبارز، بویژه کارگران و زحمتکشان را فرا می خواند درهرکجا که هستیم از جمله در خارج کشور، به هر شکلی که مقدور است با اعتراضاتمان در روز نهم تیر به حمایت ازمطالبات کارگران اعتصابی صنایع نفت و پتروشیمی بر خیزیم تا پژواک صدای اعتراضی آنان باشیم.

زنده باد اعتصابات سراسری کارگران

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادیزنده باد سوسیالیسم

۲ تیر ۱۴۰۰ مطابق با ۲۳ ژوتن ۲۰۲۱

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگریحکمتیست، سازمان راه کارگر،سازمان فدائیان (اقلیت)، هسته اقلیت

ShorayeHamkary@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »