اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در مورد مضحکه انتخابات درایران

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در مورد مضحکه انتخابات درایران

انتخاب مردم سرنگونی جمهوری اسلامی

است!

نمایشانتخاباتیریاست جمهوری ، میان دوره ای مجلس وشوراهای اسلامیبه زودی برگذارمی شود. مضحکهانتخاباتاین بار، بیش ازهردوره ای بیرمق ومورد انزجارواعتراض توده وسیع کارگر و مردم است. بی علاقگی و نفرتمردم از رژیم اسلامی آنچنان عمیق و گسترده است که علنا و بدون واهمه، میگویند که در نمایش ضد مردمیانتخاباتشرکت نخواهیم کرد. رویگردانی ازجمهوری اسلامی و شرکت نکردن در این مضحکه به حکم شرایط سیاسی کنونیبرای اولین باربه یک گفتمان عمومی در میان مردم تبدیل شده است.

از خامنه ای تا بقیه سران رژیم آشکارا ازنهگفتن مردم به این مضحکه هایانتخابات بشدت نگران و با عجز و ناله از مردم می خواهند که در انتخاباتشرکت کنند. هدف آنها این است که در شرایط کنونی، حکومتشان را برای مقابلهبا مردم و تمکین و سازش با غرب و آمریکا از طریق این انتخابات نمایشییکدست سازند. اما سیر وقایع سیاسی، بخصوص در چهار سال گذشته از دیماه به این سو، مُهر خود را بر این اوضاع کوبیده است و به همه سران رژیمسرمایه داری و اسلامی ایران فهمانده است، نه تنها سیرکانتخابات، بلکهمشروعیت کلیت رژیم اسلامی از نظر اکثریت مردمی که جز رنج و مشقت و فلاکتخیری ندیده اند، تماما زیر سئوال است. و کارگران و همه اقشار تهیدست جامعهدر اعتراضات و تظاهرات و خیزشهای بزرگ، عمق این نارضایتی و نفرت خود رااز سیستم سرمایه داری و حاکمیت مشتی دزد و فاسد به نمایش گذاشته اند. آنهانشان دادند که شیادی و فریبکاری رژیم را دیگر تحمل نخواهند کرد. صورتمسئله اصلی مردم، امروز نهانتخابات، که سرنگونی و گذر از جهنم جمهوریاسلامی است. اگر بورژوازی جهانی از ترس قیام گرسنگان در ایران به جمهوریاسلامی رضایت می دهند، برای اکثریت کارگر و مردم زحمتکش که غرق در فقر وفلاکتند، این رژیم غیر قابل قبول و با آن درستیزند.

واقعیت این است که جامعه ایران تحولات مهمی را از سرمی گذراند. موقعیتکنونی و رویارویی مردم با جمهوری اسلامی و شرایط بشدت بحرانی که کلیترژیم اسلامی در آن قرار دارد، هر نوع چشم اندازی حتی کوتاه مدت برای برونرفت از این بحران را برای جمهوری اسلامی کور کرده است. خامنه ای و سپاهپاسداران، یکدست کردن حاکمیت و کلیت ساختار رژیم را به عنوان تنها و آخرینانتخاب در تحولات پیش رو و مقابله با بحرانها و شورشهای مردم برگزیده اند. اگر در دوره های گذشته همه جناح های رژیم با استفاده از اختلاف جناحی،اصلاح طلبیو سبز و بنفش و یا رقابت میان به اصطلاح بد و بدتر، و با هزارنیرنگ و فریب می توانستند، بخشی از مردم را به پای بساطانتخاباتبکشانند و به خود و رژیمشان مشروعیت ظاهری بدهند، در شرایط کنونی و درحالی که اراده مردم برای جارو کردن جمهوری اسلامی به واقعیت روز تبدیل شدهاست، این سناریوها کارآیی خود را از دست داده اند. سالها است که مردم ازسیاست انتظار و توهم به اصلاح رژیم عبور کرده و به تجربه برای عموم ثابتشده است، که شرکت در هر نمایشانتخاباتیدر رژیم اسلامی، معنایی جزرای دادن به بقای جمهوری اسلامی و تداوم فقر و مشقت و گرسنگی و بیکاری وبیماری و محرومیت ندارد.

ما کمونیست ها و آزادی خواهان طی ۴۲ سال گذشته، در همه مقاطع، همیشه وبه روشنی گفته ایم که نه تنهاانتخاباتکه همه ابزارهای رژیم در خدمت بهانقیاد درآوردن اراده اکثریت مردم، برای بقا و تدوام حاکمیت ستمگرانه آنان است. نمایش های انتخاباتی رئیس جمهوری تا مجلس و انتخابات شوراهای شهر وروستا، تماما در خدمت بقای حاکمیت سیاه رژیم اسلامی، گسترش فقر و فلاکتو ستم و استبداد است و کوچکترین ربطی به امیال و آرزوهای اکثریت عظیممردم ندارد. بویژه در شرایطی که اکثریت مردم کارگر و تهیدست در یک جدالسخت و روزانه بر سر رفاه و آزادی و رهایی ازستم و استثمار با رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی در جنگند، مضحکهانتخابات، تماما در ضدیت بامنافع و زندگی همین مردم است و به این دلیل با صدای رسا می گویند که نه تنهادر مضحکهانتخاباتشرکت نمی کنند، بلکه هر جا فرصت و امکانش راداشته باشند، بساطانتخاباترا به صحنه اعتراض علیه جمهوری اسلامیتبدیل می کنند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست انتظار دارد که کارگران، زنان، جوانانو مردم مبارزی که حماسه های مبارزاتی دی ماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ را خلق کردند،با همه ابتکار و خلاقیت، توطئه گریها و پروپاگاند و حیله و نیرنگ های جمهوریاسلامی و مُهره های ریز و درشت آن را درسطوح مختلف مضحکهانتخاباتافشا و نقش برآب کنند. به ویژه ترفند و بازارگرمی عده ای مهره و مزدور محلیرژیم که شرکت در بساطانتخاباتشوراهای اسلامی شهر و روستا را توجیهمی کنند، رسوا سازند.

ما همصدا با مردم آزادیخواه اعلام می کنیم، که شرکت در سطوح مختلف نمایشانتخاباتیاعم از بساط شوراهایاسلامی شهر و روستا و میان دوره ای مجلس تا ریاست جمهوری با هر بهانه ای مطلقا قابل قبول نیست و به معنای رایدادن به بقای جمهوری اسلامی، طولانی کردن عمر این رژیم منحوس، و دهن کجی به مبارزه کارگران و مردم و تداومبدبختی و فلاکتی است که جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه به اکثریت کارگر و زحمتکش و اقشار محروم جامعه تحمیلکرده است.

ما به همه کسانی که در این بساط و از جمله در نمایش انتخاباتی شهر و روستا خود را کاندید می کنند هشدارمی دهیم کهاقدام آنها به معنای همکاری مستقیم با حکومت سیاه جمهوری اسلامی است و در فردای پیروزی مردم ایران، بایدپاسخگوی اعمال خود باشند. ما براین باوریم همانند دو سال قبل که درانتخابات مجلس اسلامیاکثریت عظیم مردمایران شرکت نکردند، این بار نیز مردم آگاه و حق طلب با شرکت نکردن گسترده تر در مضحکه انتخاباتی پیش رو، جمهوریاسلامی را در تحقق اهداف ضد مردمی اش ناکام خواهند کرد. ما کارگران، زنان، جوانان، بازنشستگان، معلمان،پرستاران و همه مردم معترض و جان به لب رسیده  را فرا می خوانیم، علاوه بر شرکت نکردن قاطع و عمومی در نمایشانتخاباتیجمهوری اسلامی، با تشدید اعتراضات برای خواسته های بر حق خود و برای تامین معیشت و سلامت وواکسیناسیون همگانی، بیش از پیش جمهوری اسلامی را تضعیف و به پرتگاه سرنگونی نزدیک کرده و با صدای رسا وعمل مبارزاتی خود اعلام کنیم، طبقه کارگرایران ومردم زحمتکش برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و ایجاد یکحکومت کارگری شورایی مبارزه می کنند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

۲۸اردیبهشت ۱۴۰۰۱۸ مه ۲۰۲۱

امضاها:اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران،حزب کمونیست کارگریحکمتیست، سازمان راهکارگر، سازمان فدائیان (اقلیت)، هسته اقلیت

ShorayeHamkary@gmail.com

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »