اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعلامیه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست به مناسبت شصتمین سالگرد 16آذر(روزدانشجو)

 شصتمین سالگرد 16آذر 32 را درحالی گرامی میداریم که هنوز خواست ها ومطالباتی که دانشجویان مبارزوانقلابی بیش از شصت سال قبل مطرح کردند و برای تحقق آنها به پاخواستند و با شهادت سه تن از دانشجویان بدست عوامل استبداد شاهنشاهی  این روز به نماد جنبش دانشجوئی ایران تبدیل شد ، به تحقق نپیوسته است و مبارزه همچنان ادامه دارد.
طی این سالهای طولانی جنبش دانشجوئی بعنوان قشرآگاه جامعه ، ضمن تاثیرپذیری ژرف از مبارزه طبقات اجتماعی، با تلفیق علم ودانش ومبارزه درعرصه  جنبش های اجتماعی، سرچشمه اشاعه آگاهی درمیان توده های مردم در راه پرپیچ وخم مبارزه علیه استبداد ، خودکامگی وارتجاع بوده است.
جنبش دانشجوئی درشرایط سرکوب وخفقان کشورما ازجمله منبع بزرگ تبلیغ وترویج سوسیالیسم علمی بوده و کادرهای برجسته ای برای جنبش کمونیستی وکارگری ایران  ونیز سایر جنبش های انقلابی ودموکراتیک  تربیت نموده است. درشرایط سرکوب وخفقان دوران رژیم شاهنشاهی  صدها کادر کمونیست وانقلابی نظیر احمد زاده ها، پویان ها، جزنی ها ، مرضیه احمدی اسکوئی ها ..ازمیان دانشگاه ها برخواستند ودرپیوند با کارگران پیشرو وانقلابی نظیر اسکندر صادقی نژاد ها ،جلیل انفرادیهاو..پرچم مبارزه انقلابی علیه رژیم استبدادی و سرگوبگر پهلوی رابرافراشتند وبا نثار جان خود به توده های کارگر وزحمتکش نشان دادند که قدرقدتی رژیمهای متکی به سرنیزه وسرکوب درمقابل خیزش انقلابی آنها ببرکاغذی بیش نیستند و میتوان با مبارزه ای انقلابی آنهارا درهم شکست.
بعد از قیام بهمن 1357 نیز که رژیم جمهوری اسلامی  براریکه قدرت نشست ، سرکوب و نابودی دانشجویان وجنبش دانشجوئی را هدف خود قرارداد و   برغم کشتار دانشجویان ، تعطیلی دانشگاه ها ، اخراج دانشجویان واستادان آزادیخواه ومترقی  وارتکاب جنایات فجیع درحق دانشجویان اما هرگزنتوانست چشمه آگاهی و مبارزه رادردانشگاه ها ومیان دانشجویان به خشکاند، اکنون تلاش میکند تا باقطع پیوند دانشجویان با سنت های انقلابی گذشته ،با رشد آگاهی انقلابی وسوسیالیستی دردانشگاه ها ومیان دانشجویان به مقابله برخیزد.اماغافل ازاینکه رشدوگسترش افکارانقلابی وسوسیالیستی در میان دانشجویان همانا انعکاسی از رشد مبارزه طبقاتی درجامعه بوده وبیانگر خواست ها و مطالبات عمیقا آزادیخواهانه وانقلابی وسوسیالیستی درمیان قشرآگاه وپرشورجوانان است که با منافع اکثریت عظیم جامعه پیوند یافته است .

دانشجویان وجوانان مبارز

درشرایطی که  استبداد وخفقان و ستم واستثمار کماکان بر جامعه حاکم است، شصمین سالگرد 16 آذررا با  درس گیری از فراز ونشیب های جنبش دانشجوئی و جنبش انقلابی درطول بیش از نیم قرن کذشته  وتلفیق آگاهیهای علمی با مبارزه انقلابی گرامی داریم. آموزش ازتجربیات غنی گذشته جنبش دانشجوئی منبع بزرگ آموزش  انقلابی نسل جوان ودانشجویان محسوب میشود وپایداری واستقامت  انقلابیونی که  ازمیان دانشجویان برخاسته و ندای آزادی وسوسیالیسم سردادند  وتاپای جان برعهد وپیمان خود ماندند، الهام بخش تداوم مبارزه برای سرنگونی  نظام ارتجاعی وپوسیده حاکم و سازماندهی جامعه ای نوین وعاری از ستم واستثمار وزور وسرکوب است.  درشرایطی که نظام حاکم و نوکران بی جیره ومواجب آنها بموازات تشدید سرکوب ، زندان و اعدام فعالین جنبش های کارگری  وسایر جنبش های اجتماعی تبلیغات گسترده ای را راه انداخته اند تا توده های زحمتکش مردم را با سیاست «تدبیر و امید »  دولت روحانی سرگرم سازند وظیفه دانشجویان مبارز وانقلابی است که آ گاهی را به کوچه وخیابانها ، به کارخانه ها و مدرسه ها ببرند وبه مبارزات کارگران وتوده های زحمتکش مردم یاری رسانند.

گرامی باد یادوخاطره دانشجویانی که درراه آزادی و سوسیالیسم  جان فدا کردند

دراهتزاز باد پرچم مبارزات دانشجویان انقلابی برعلیه رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

 سازمان  اتحاد فدائیان کمونیست

13 آذر1392

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »