اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعلامیه سازمان اتحادفدائیان کمونیست،بمناسبت سی وپنچمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

درآستانه سی و پنجمین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی قرار داریم .مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ بفرمان خمینی هزاران تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌های  کشور بجرم دفاع از آزادی قتل‌عام شدند. اغلب این زندانیان دوران محکومیت شان را سپری می‌کردند و یا دوران حبس شان تمام شده بود ومنتظر آزادی بودند.

هرچند که جمهوری اسلامی ازبدو بقدرت رسیدن اش تا کنون هزاران نفر از مخالفین سیاسی خود بویژه نیروهای چپ و آزادیخواه وسوسیالیست را در زندان‌ها و شکنجه گاه‌ها و میادین شهرها وخیابان‌ها سلاخی کرده وهمچنان به کشتار و سرکوب ادامه می‌دهد. اما، کشتار دهه شصت و قتل عام زندانیان سیاسی در شهریورسال ۶۷  بی شک بزرگترین جنایت سیاسی در تاریخ کشور ما  محسوب می‌شود که همچون لکه ننگ ابدی برپیشانی حاکمیت جهل وجنایت  جمهوری اسلامی وحامیان آن باقی خواهد ماند.

رهبران تازه بقدرت خزیده  با این نسل کشی و تداوم سیاست سرکوب و کشتار ومحو ابتدائی‌ترین آزادیهای سیاسی و اجتماعی  تنها توانستند  محیط مناسبی برای ثروت اندوزی قاتلان،  چپاولگران، رانت خواران ، استثمارگران وصاحبان قدرت و ثروت فراهم سازند، اما فراموش کرده اند که مبارزه برای رهائی از ستم و استثمار و زور و سرکوب و مبارزه برای رسیدن به جامعه ای  آزاد و برابر و انسانی، با سرکوب و قتل و غارت  متوقف نمی‌شود .

ازسال ۶۷ تاکنون مبارزات اقشار و لایه‌های محتلف جامعه بویژه کارگران و زحمتکشان، زنان، دانشجویان، خلق‌های تحت ستم واستثمار، هنرمندان ونویسندگان، فعالین محیط زیست، دهقانان،  کسبه جزء، بازنشستگان، معلمان وپرستاران با افت وخیز وفرازنشیب جریان داشته است. درسالهای اخیر باتوجه به تشدید بحران اقتصادی وبیداری  توده های زحمتکش مردم، جنبشهای اجتماعی، اعتراضات عمومی واعتصابات کارگری نه تنها فروکش نکرده وخاموش نشده است بلکه  ازنظر کمی وکیفی رشد کرده ودرحالت اعتلاء به سر میبرد.

شهریور سال گذشته  شاهد یکی از بیسابقه‌ترین خیزش‌های انقلابی با پیشگامی زنان در سرتاسر کشور بودیم که با قتل دولتی مهسا -ژینا امینی- در بازداشتگاه ارگان ضدمردمی ارشاد جرقه خورد و تحت شعار زن – زندگی- آزادی با پیشگامی زنان  نزدیک به شش ماه تداوم داشت . برغم سرکوب بیرحمانه رژیم که طی آن صدها نفراز زنان ومردان درمیدان نبرد جانباختند وهزاران نفر دستگیر وبه زندانها وشکنجه گاه‌ها برده شدند. اما این خیزش با افت و خیزهائی ادامه داشته و دستاوردهای زیادی در برداشته است که هرگز بازپس گرفتنی نیستند. اکنون در آستانه سی‌وپنجمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی  و اولین سالگرد آغاز خیزش زن – زندگی- آزادی، رژیم حاکم درهراس از خیزش دوباره توده‌های مردم بجان آمده، افزون بردستگیر شدگان و زندانیان قبلی، دست به دستگیری‌های جدیدی زده است وهر روز تعداد بیشتری از فعالین عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را دستگیر و روانه زندان‌ها می‌کند.باتوجه باینکه سرنوشت زندانیان سیاسی با تحولات جامعه وبحرانهای سیاسی گره خورده است. لذا زندانیان سیاسی همیشه باخطر اعدام و تکرارجنایاتی نظیر قتلعام زندانیان سیاسی دهه شصت مواجه هستند .  

نباید فراموش کرد که درکشورما مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی  بخشی جدائی ناپذیر از مبارزه  برای آزادیهای سیاسی  و سرنگونی رژیم حاکم بوده است.

در دوران رژیم ستم‌شاهی نیز وقتی  توده‌های مردم به خیابان‌ها ریختند ، کارگران با اعتصابات خود شریان‌های اقتصادی رژیم را قطع کردند ودستگاه نظامی و بوروکراتیک آنرا فلج نمودند، شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» یکی ازشعارهای عمده کارگران و زحمتکشان و توده‌های مردم در اعتراضات خیابانی، اعتصابات کارگری واعتراضات سایر بخش‌های جامعه بود.

 این تجربه به ما میاموزد که مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی  با مبارزه برای برانداختن حاکمیت سیاه ارتجاع حاکم گره خورده است و تنها درجریان پیشروی  نیروهای اجتماعی انقلابی و مترقی، بویژه طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم و تحقق آزادیهای سیاسی است که مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی  نیز به پیروزی میرسد .

روشن است که این  واقعیت تجربه شده نافی  وظیفه انقلابی وانسانی  سازماندهی کارزارهای وسیع  افشای رژیم و روشن کردن سرنوشت زندانیان سیاسی  و خواستار آزدای آنها شدن درسطح داخلی و جهانی نیست .

درسالگرد قتل عام زندانیان سیاسی  یاد وخاطره  همه آنهائی را که درراه آزادی و سعادت انسان ها جان فدا کردند، گرامی میداریم ، به خانواده ها و بازماندگان آنها درود میفرستیم  ومبارزه برای تحقق خواست ها و اهداف انسانی آنها  را وظیفه خود میدانیم . واز همه خانواده ها  و انسانهای آزادیخواه دعوت میکنیم که درسالگر قتلعام زندانیان سیاسی  و درمراسمهائی که به همین مناسبت درمحل خاوران و سرخاک عزیزانی که درخیزش زن – زندکی – آزدی در جای جای ایران جان باختند، شرکت کرده و همبستگی خود را باخانواده ها  و آرمانهای انسانی این عزیزان اعلام بکنند.

گرامی باد یاد و خاطره همه انسان‌هائی که در راه آزادی، سوسیالیسم وسعادت بشریت، جان فدا کردند.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد 

زندان شکنجه اعدام ملغی باید گردد

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان

اتحاد فدائیان کمونیست  شهریورماه ۱۴۰۲

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »